PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současné problémy demokracie - OPBO4O041B
Anglický název: Contemporary Problems of Democracy
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 40 / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO4O031A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (25.01.2023)
Předmět Současné problémy demokracie je věnován rozborům aktuálních otázek demokratické teorie a politické praxe. Zejména je předmět věnován populismu, plebiscitarianismu, krizi liberální demokracie a vztahu politiky a sociálních médií (otázka alternativních faktů a dezinformací). Pozornost bude kladena na vysvětlení těchto problémů v souvislosti s budoucí pedagogickou praxí studujících.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (21.08.2019)

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v charakteristice předmětu. Na pozadí vybraných teorií demokracie budou studující seznámeni s klíčovými problémy současné demokracie.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (25.01.2023)

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

12 hodin

           

Plnění předmětu          

Seminární práce

0 hodin

Příprava na zápočet

10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (27.01.2023)

Základní a studijní literatura
Dahl, Robert A. Demokracie a její kritici. Praha: Victoria Publishing, 1995.
Fukuyama, Francis. Politický řád a politický úpadek: od průmyslové revoluce po globalizaci demokracie. Praha: Argo, 2018.
Lánský, Ondřej. Je třeba zavrhnout liberalismus?: k jednomu problému modernity. Praha: Filosofia, 2015.
Levitsky, Steven; Ziblatt, Daniel. Jak umírá demokracie. Praha: Prostor, 2018.
Manin, Bernard. Principy reprezentativní vlády. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2022.
Mchangama, Jacob. Svoboda projevu: od Sokrata po sociální sítě. Praha: Institute H21, 2022.
Norval, Aletta J. Averzivní demokracie: dědictví a originalita v demokratické tradici. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016.
Novák, Miroslav a kol. Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, vybr. části.
Tilly, Charles. Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Tocqueville, Alexis de. Demokracie v Americe. Voznice: Leda, 2018.
Traub, James. Liberalismus. Krize, prameny, přísliby. Praha: Prostor, 2021.
Urbinati, Nadia. Znetvořená demokracie: mínění, pravda a lid. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018.
Zakaria, Fareed. The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affairs. 1997, roč. 76, č. 6, s. 22–43.

Další literatura bude doporučována během semestru.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (25.01.2023)

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných politologických témat.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (25.01.2023)

1. Vládnutí a demokracie: historický exkurz I (antika a středověk)
2. Vládnutí a demokracie: historický exkurz II (modernita)
3. Vybrané teorie demokracie a praktická politika
4. Neliberální a liberální demokracie
5. Populismus
6. Plebiscitarismus
7. Otázka oligarchie
8. Problém liberalismu: ekonomické, sociální a kulturní otázky
9. Krize reprezentace
10. Dezinformace, politická kultura a veřejný prostor
11. Volby nebo losování?
12. Budoucnost demokracie.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. (26.01.2023)

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

  • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;
  • prezentace dvou referátů (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut.

Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

  • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
  • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
  • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou politologickou monografií,
  • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
  • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
  • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK