PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Struktura hudby I - OPBH4H043A
Anglický název: Structure of Music I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Vyučující: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBH4H032A
Je prerekvizitou pro: OPBH4H052A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (02.03.2023)
Předmět organicky spojuje poznatky o vývoji hudby v historických a formových souvislostech. Je proto zaměřen na osvojení poznatků o vývoji, zákonitostech a znacích formové stavby, o zastoupení forem v konkrétních hudebních dílech; je dále zaměřen na praktické ovládnutí základních stavebných mechanismů malých forem ve vokální i instrumentální podobě, a to ve verifikační úloze teoretických poznatků a v rámci didaktické přípravy. Prezentace forem je realizována v souvislosti s vývojem hudby v kontextech umělecko-historických a obecně historických.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. (15.09.2019)

Cíl spočívá v teoreticko-praktickém osvojení základních formotvorných principů hudby a v získání přehledu o stěžejních meznících hudebně-historického vývoje.

Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (02.03.2023)

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 30 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 60 minut

Samostudium literatury (za semestr): 30 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr): 20 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 10 hodin

Seminární úkol: 5 hodin

Příprava na zápočet: 10 hodin

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (02.03.2023)

BENEŠ, J. Čas a hudobná forma. In: Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu, II. Bratislava : VŠMU, 1998, s. 39 - 44. ISBN 80-85182-57-2.
COLE, W. The Form of Music. 2. vyd. London : The Associated Board od the Royal Schools of Music, 1997. 182 s. ISBN 1-86096-027-8.
HAVLÍK, J. Kantáta - vokální symfonie. In: Hudební věda, 1990, roč. XVII, č.1, s. 39 - 47.
HAVLÍK, J. Česká symfonie 1945 - 1980. 1. vyd. Praha : Knižnice hudebních rozhledů, 1989. 402 s. ISBN 80-7039-005-0.
HUCKE, H. Die Gesänge des Messordinariums. Funktion und Gestalt. In: Kirchenmusik nach dem Konzil. Leipzig : St. Benno-Verlag, 1967, s. 72 - 82.
JANEČEK, K. Hudební formy. 1. vyd. Praha : SNKLHU, 1955. 491 s.
JIRÁK, K. B. Nauka o hudebních formách. 6. vyd. Praha : Panton, 1985. 411 s.
KOHOUTEK, C. Hudební kompozice. Praha : Supraphon, 1989. 519 s. ISBN 80-7058-150-6.
KUČERA, V. Vášnivé drama lidskosti. Hudební rozhledy, 1964, roč. 16, č. 9, s. 400 - 405.

RAGS, J. Ob analize perioda. In: Voprosy metodiki prepodavanija muzykal´no-teoretičeskich disciplin, s. 41 - 84.
SMOLKA, J. Fuga v české hudbě. 1. vyd. Praha : Panton, 1987. 442 s.

 

Kolektiv autorů: Dějiny české hudební kultury I. (1890-1918) - II. (1918-1945), Praha 1972, 1981

Kouba, Jan: ABC hudebních slohů. Od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha 1988

Lébl, Vladimír (red.): Hudba v českých dějinách od středověku do nové doby. Praha 1989.

Michels, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000.

Hrčková, Naďa: Dějiny hudby I-VI. Praha 2005 nn.

ČERNUŠÁK, Gracian. Dějiny evropské hudby. Praha : Panton, 1964. 486 s.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Praha : Togga, 2001. 657 s. ISBN 80-902912-0-1.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (02.03.2023)

Součást komplexně analytická

Komplexní analýza vybraných skladeb s ohledem na pedagogické aspekty analýzy

Hudba k rozboru:

Lidové písně (výběr)

Populární písně (výběr)

J. Ježek: David a Goliáš

F. Max Kníže: Zklamaná láska

Josef Říha: Missa brevis

Zdeněk Pololáník: Liturgická česká mše

J. S. Bach: Malá preludia a fugety (fuga c moll, fuga C dur)

J. S. Bach: Temperovaný klavír (Preludium a fuga Es dur)

J. S. Bach: Francouzské suity, Anglické suity, Německé suity (výběr)

J. S. Bach: Passacaglia c moll

J. Haydn: Symfonie S úderem kotlů

M. Clementi: Sonatina č. 3 C dur

W. A. Mozart: Malá noční hudba

W. A. Mozart: Variace C dur

L. van Beethoven: Sonáta c moll Patetická

F. Schubert: Impromptu As dur

J. Brahms: Variace na Haydnovo téma

Vicent d´Indy: Istar

L. Janáček: Po zarostlém chodníčku

V. Sommer: Vokální symfonie

P. Eben: Okna pro trubku a varhany

V. Novák: Slovácká suita

F. Chopin: Etuda (výběr)

F. Chopin Preludia (výběr)

J. J. Ryba: Rozmilý slavíčku

Z. Fibich: Vodník

A. Dvořák: Symfonie e moll

A. Dvořák: Vodník

B. Smetana: Vltava

B. Smetana: Polka g moll (Poetické polky)

F. Chopin: Valčík As dur

Česká státní hymna

S. Prokofjev: Pater Lorenzo (Romeo a Julie)

S. Prokofjev: Gavota (Romeo a Julie)

----------------------------------------------------------------------------------

Součást vývoje dějin hudby: 

  • Úspěšné absolvování testu, který bude zahrnovat i poslechovou část - viz seznam aktuální audioukázek v Moodle. Test bude zároveň prověřovat vlastní četbu příspěvků do "handaparátu", které rovněž budou ke studiu dostupné v Moodlu. 
  • Ústní část zkoušky - pouze pokud v testu nebylo dosaženo 85 procent - studenti losují a zodpovídají jednu otázku za jednotlivá období (semestr I, semestr II). 
Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (02.03.2023)

1. Hudba a žánry starověku, antické drama, jeho úloha a jeho novověké pojetí

2. Počátky evropské hudby, chorál, monodie, neperiodické útvary, zásadní útvary duchovní a liturgické hudby. Počátky lidové hudby, nejstarší dochované památky české hudby, formová struktura dobových a soudobých vokálních útvarů, základy formové stavby

3. Rytířská hudba, minnesang, hudební útvary epochy, období organální, Notre Dame, ars antiqua, ars nova. Organum, conductus, motetus, ballata, rondeaux, virelais, chasse, caccia, hudba reformace, vokální útvary epochy     

4. Renesance, nizozemské školy, kánon, madrigal, italská renesance, renesance v Čechách, literátská bratrstva, symbióza vokální a instrumentální hudby

5. Baroko evropské a české, ricercar, fuga, preludium, toccata, kantáta, oratorium, opera, koncert, kontrapunktické variace, typy hudebního myšlení, znaky instrumentální hudby – motiv, téma, figura, běh, taneční suita

6. Klasicismus evropský a český, znaky hudby, nové homofonní formy – sonátová forma, sonátový cyklus a varianty jeho obsazení, variace, serenáda, opera

7. Romantismus, národní školy, průmět romantického hudebního myšlení do formových útvarů a výraziva – hudba absolutní a programní – symfonie, programní symfonie, symfonická báseň, písňové formy, problematika formy a žánru, cykly, tance, suita, vokální útvary

8. Impresionismus – modální hudba, útvary, český expresionismus

9. Expresionismus – atonální hudba, serialismus, 2. vídeňská škola, český expresionismus

10. Neoklasicismus – rozšířená tonalita

11. Stylové syntézy soudobé hudby – tradice a novátorství výraziva a formy

12. Populární hudba a tzv. hudba nonartificiální jako fenomén 20. století

------------------

Vývoj dějin hudby - LS / pokračování: 

1) Duchovní hudba baroka

2) Specifika vývoje barokního slohu v Anglii a Francii

3) Skladatelské osobnosti italské a německé oblasti v druhé pol. 17. století a v první pol. 18. stol. 

4) Slohová proměna BAROKO x KLASICISMUS, základní charakteristika doby a hudby cca 1750 - 1800. Instrumentální tvorba druhé pol. 18. stol.  

5) Opera 18. století

6) Osobnosti tzv. PRVNÍ VÍDEŇSKÉ ŠKOLY a jejich dílo, žánry, druhy, formy klasicismu

7) České země a autoři české provenience v 17. a 18. stol. 

8) Úvod do hudby 19. stol. 

9) Beethoven jako symbol umělce romantismu

10) Symfonie v 1. pol. 19. stol. 

11) Píseň jako artificiální žánr 19. stol. 

12) Opera 1. poloviny 19. stol. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Saláková, Ph.D. (02.03.2023)

Prokázání znalosti vývoje hudby a metod jejího zkoumání z hlediska historického a komplexně analytického. Průběžné plnění úkolů na základě aktivní účasti ve výuce s tolerancí nepřítomnosti ve 4 hodinách výuky. Klasifikovaný zápočet má 3 termíny. řádný a 2 opravné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK