PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná hudební teorie I - OPBH4H022A
Anglický název: Applied Music Theory I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 48 / 96 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Prerekvizity : OPBH4H012A
Je prerekvizitou pro: OPBH4H032A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (16.10.2020)
Předmět sestává z několika dílčích složek - klasická harmonie a její odraz v intonaci a sluchové analýze, s přihlédnutín na problematiku hudební organologie. Osvojení poznatků a dovedností v oblasti klasicko-romantické harmonie na základě čtyřhlasé úpravy souzvuků v písemné formě, ve zvukové kontrole na klávesovém nástroji, při vokálním provedení (intonace) a na základě analýzy skladeb odpovídajícího stylového období, jež příslušný harmonický materiál obsahují. Harmonická analýza skladeb instrumentální a vokální literatury klasicismu a romantismu s využitím aktuálního repertoáru v rámci pěvecké, nástrojové a sborové přípravy. Míšení tónin. Modulace dur-moll se zaměřením na intonaci a sluchovou analýzu v mollových tóninách. The course consists of several components - classical harmony and its reflection in intonation and auditory analysis, taking into account the issue of musical organology. Acquisition of knowledge and skills in the field of classical-romantic harmony on the basis of four-part adaptation of chords in written form, in sound control on a keyboard instrument, in vocal performance (intonation) and on the basis of analysis of compositions of the corresponding stylistic period containing the relevant harmonic material. Harmonious analysis of compositions of instrumental and vocal literature of classicism and romanticism using the current repertoire in the framework of singing, instrumental and choral training. Mixing tones. Major-minor modulation with a focus on intonation and auditory analysis in minor keys.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (31.01.2022)

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky – 20 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení – 60 minut

Samostudium literatury (za semestr) – 15 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr) – 10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr) – 15 hodin

Seminární práce – 5 hodin

Příprava na zápočet – 5 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška – 5 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (29.01.2022)

JANEČEK, K. Harmonie rozborem. 1. vyd. Praha : Státní hudební vydavatelství, 1963. 216 s.

Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10., upr. vyd., (V Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0.

Kofroň, Jaroslav. Učebnice harmonie: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 113 s. ISBN 80-86385-16-7.

Modr, Antonín. Harmonie v otázkách a odpovědích. Praha: Panton, 1960. 335 s. Čtení o hudbě; sv. 9.

NEDĚLKA, M. Vícehlas v lidové písni. In: Lidová píseň a hudební výchova. Olomouc : Pedagogická fakulta UP, 1997, s. 44 - 52. ISBN 80-85783-16-9.

NEDĚLKA, M. Příručka klavírní improvizace I. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 111 s. ISBN 80-7184-314-8.

Tichý, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2., opr. a rozš. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. 297 s. Hudební pedagogika; sv. 3. ISBN 978-80-7331-199-5.

 

TAYLOR, E. AB Guide to Music Theory. Part 1. London:ABRSM, 1989. ISBN 9781854724465.

TAYLOR, E. AB Guide to Music Theory. Part 2. London: ABRSM, 1991. ISBN 9781854724472.

WALTON, Charles W. Basic Form in Music. UnivCounterpoint (Palestrina Style)ersity of Michigan: Alfred Music, 1974. ISBN 978-0-88284-025-3.

CHOI, Y-Ch. Counterpoint (Palestrina Style) Vol. I. 978-89-967266-1-6

BUTTERWORTH, A. Harmony in Practice. Grades 6-8. London: ABRSM, 1999. ISBN 978185472833.

BUTTERWORTH, A. Harmony in Practice

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. 10., upr. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0.

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 113 s. ISBN 80-86385-16-7.

DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 83 s. ISBN 80-244-0480-X.

DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. 3. vyd. Praha : SNKLHU, 1961. 87 s.

KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. 8. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 2.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002, ©1967. 204 s. ISBN 80-86385-15-9.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická -  III. díl.  Praha : SPN, 1984. 146 s.

KOLÁŘ, J., DUZBABA, O. a VÁŇOVÁ, H. Počátky tvořivé intonace: Diatonika dur I. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 100 s. ISBN 80-7066-846-6.

KOLÁŘ, J, VÁŇOVÁ, H. a DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace: Diatonika dur II. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

KOLÁŘ, J., DUZBABA, O. a VÁŇOVÁ H.. Počátky tvořivé intonace: Diatonika moll. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 78 s. ISBN 80-7066-838-5.

KOLÁŘ, J.. Intonace a sluchová výchova: část praktická. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7066-022-8.

PECHÁČEK, S.. Vokální intonace a sluchová analýza. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006-2009. 4 sv. (142, 144, 134, 164 s.). ISBN 80-7290-261-X.

PIVOVARSKÝ, L.; TUČAPSKÝ, A.; ZENKL, L. Soubor intonačních cvičení jako průprava ke sborovému zpěvu. Ostrava : Ostravská univerzita, 1992. 113 s. ISBN 80-7042-063-4.

POŠ, V. Nová intonace, rytmus, sluchová výchova [hudebnina]. 1. vydání. Praha: EDIT, 1998. XIII, 295 s. ISMN M-66051-109-1.

KURFÜRST, P. Hudební nástroje.

MODR, A. Hudební nástroje.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (24.02.2022)

Nauka o klasické harmonii (výklad, praktické příklady a řešení konkrétních situací):

 1. Zásady stavby akordů a jejich čtyřhlasé úpravy, melodické vedení hlasů a jejich rozsah, hlavní a vedlejší kvintakordy v dur a moll, jejich funkce.
 2. Spojování příbuzných a nepříbuzných kvintakordů, kadence, sekvence, míšení tónin, závěry.
 3. Obraty kvintakordů.
 4. Hlavní septakordy a nejčastější typy jejich rozvodů (dominantní, subdominantní, kombinovaný)
 5. Mimotonální dominanty a akordy chrom. terciové příbuznosti, chromatická modulace.
 6. Diatonická modulace, neapolský a lydický sextakord a modulace neapol. sextakordem
 7. Alterované akordy (kvintakordy, septakordy, mimotonální akordy)

Ve významné míře bude věnován prostor intonaci, sluchové analýze a zápisu těchto jevů:

 1. Kvintakordy a jejich obraty
 2. Dominantní septakord a jeho obraty, všechny doškálné septakordy.
 3. Stupnice, intervaly, krátké melodické modely obsahující příslušné problémy z oblasti tonální intonace, rytmicko melodický zápis lidové písně.
 4. Diatonické modulace. Modulující sekvence.
 5. Volné nástupy hlavních a vedlejších stupňů v dur i v moll.

Nauka o hudebních nástrojích:

Základní orientace v oblasti organologie (vznik, vývoj a charakteristika hudebních nástrojů, jejich uplatnění v sólové a orchestrální praxi).

 1. Vymezení předmětu; klasifikace hudebních nástrojů, vznik a vývoj orchestru
 2. Bicí nástroje blanozvučné a samozvučné
 3. Drnkací nástroje
 4. Předchůdci smyčcových nástrojů, staré violy. Smyčcové nástroje.
 5. Klavír a jeho předchůdci. Varhany.
 6. Dechové nástroje dřevěné a žesťové.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.01.2023)

Průběžné plnění úkolů na základě aktivní účasti ve výuce s tolerancí nepřítomnosti ve 30 % výuky.

Seminární práce

- ve formě textu nebo prezentace na studentim zvolené téma z oblasti hudební organologie. Výběr tématu po předchozím schválení pedagogem.

 

Zápočet:

· aktivní účast a práce v seminární výuce včetně mimoškolní samostatné přípravy;

· prověření znalosti probrané látky z okruhu intonace formou individuálního přezkoušení.

 

Zkouška:  

· prověření znalosti probrané látky formou písemného testu, který má dvě tematické části: 1) harmonie a 2) nauka o hudebních nástrojích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK