PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební nauka v teorii a praxi - OPBH4H012A
Anglický název: Music Theory in Practice
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 48 / 96 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBH4H022A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (16.10.2020)
Předmět je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti hudební nauky jako jednom z výchozích momentů studia oboru Hudební výchova, zejména pak v problematice stupnic (diatonické moderní a církevní, exotické, chromatické, intervalů a akordů terciové výstavby). Tyto jevy jsou pak v těsné spojitosti předmětem výuky intonace (kombinace tonální a intervalové metody), rytmického výcviku a sluchové analýzy horizontálního i vertikálního řazení tónů. Hudební nauka a její místo v kontextu hudebněvýchovných a hudebněteoretických disciplín. Soustavy ladění. Hudební ornamentika. Italské hudební názvosloví. Součástí výuky je i seznámení s internetovými servery, zaměřenými na procvičování výše uvedených jevů (stupnice, intervaly, akordy), a e-learningová podpora hudební nauky v prostředí Moodle. https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5109 The course is focused on deepening knowledge in the field of music science as one of the starting points of the study of Music Education, especially in the field of scales (diatonic modern and ecclesiastical, exotic, chromatic, intervals and chords of tertiary construction). These phenomena are then closely related to the teaching of intonation (combination of tonal and interval methods), rhythmic training and auditory analysis of horizontal and vertical shifting. Musicology and its place in the context of music education and music theory disciplines. Tuning systems. Musical ornamentation. Italian musical nomenclature. Part of the course is also acquaintance with Internet servers, focused on practicing the above phenomena (scales, intervals, chords), and e-learning support for music education in the Moodle environment. https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5109
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (13.09.2021)

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky: 10 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení: 60 minut

Samostudium literatury (za semestr): 10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr): 10 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 15 hodin

Seminární práce: 5 hodin

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Selčanová, Ph.D. (18.11.2019)

FUKAČ, J.; POLEDŇÁK, I. Hudba a její pojmoslovný systém. Praha : Academia, 1981.

CMÍRAL, A. Základní pojmy hudební. Praha : SNKLHU, 1959.

DUŠEK, B. K některým aktuálním problémům moderní hudební terminologie. In: Živá hudba, VIII. Praha : HAMU, 1983, s. 41-84.

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie. 10., upr. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 1.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0.

KOFROŇ, J. Učebnice harmonie: pracovní sešit. 1. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 113 s. ISBN 80-86385-16-7.

VÁLEK, J. Italské hudební názvosloví. Praha : Panton, 1991.(případně jiná vydání téhož)

ZELINGER, I. Notografie. Praha : Supraphon, 1986.

ZENKL, L. ABC hudební nauky. Praha : Editio Bärenreiter, 2007. (příp. starší vydání téhož)

ZENKL, L. Temperované a čisté ladění v evropské hudbě 19. a 20. století. Praha : SPN, 1971. 200 s.

 

DANIEL, L. Intonace a sluchová analýza. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002. 83 s. ISBN 80-244-0480-X.

DOLEŽIL, M. Intonace a elementární rytmus. 3. vyd. Praha : SNKLHU, 1961. 87 s.

KOFROŇ, J. Učebnice intonace a rytmu. 8. vyd., (v Editio Bärenreiter Praha vyd. 2.). Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002, ©1967. 204 s. ISBN 80-86385-15-9.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova. Část praktická -  III. díl.  Praha : SPN, 1984. 146 s.

KOLÁŘ, J., DUZBABA, O. a VÁŇOVÁ, H. Počátky tvořivé intonace: Diatonika dur I. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 100 s. ISBN 80-7066-846-6.

KOLÁŘ, J, VÁŇOVÁ, H. a DUZBABA, O. Počátky tvořivé intonace: Diatonika dur II. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 138 s. ISBN 80-7066-850-4.

KOLÁŘ, J., DUZBABA, O. a VÁŇOVÁ, H. Počátky tvořivé intonace: Diatonika moll. Skripta pro posl. pedag. fakulty Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 78 s. ISBN 80-7066-838-5.

KOLÁŘ, J. Intonace a sluchová výchova: část praktická. 3. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 2 sv. ISBN 80-7066-022-8.

PECHÁČEK, S. Vokální intonace a sluchová analýza. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006-2009. 4 sv. (142, 144, 134, 164 s.). ISBN 80-7290-261-X.

PIVOVARSKÝ, L.; TUČAPSKÝ, A.; ZENKL, L. Soubor intonačních cvičení jako průprava ke sborovému zpěvu. Ostrava : Ostravská univerzita, 1992. 113 s. ISBN 80-7042-063-4.

POŠ, V. Nová intonace, rytmus, sluchová výchova [hudebnina]. 1. vydání. Praha: EDIT, 1998. XIII, 295 s. ISMN M-66051-109-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (13.09.2021)

Seminární práce

- ve formě textu nebo prezentace na studentim zvolené téma - buď z oblasti hudebněteoretické, nebo oblasti vokálně-intonační či percepční. Příklady témat: 1) Quido z Arezza a systém solmizace, 2) Pythagoras a jeho práce s monochordem, 3) F. Lýsek a jeho metoda nápěvkové intonace, 4) Synestezie aneb barevné slyšení atd. Výběr tématu po předchozím schválení pedagogem.

 

Zápočet:

· aktivní účast a práce v seminární výuce včetně mimoškolní samostatné přípravy;

· prověření znalosti probrané látky (viz bod 9–11 sylabu) formou sluchové analýzy (písemný test), popř. doplňující prověření téhož formou vokální intonace

 

Zkouška:  

· prověření znalosti probrané látky (viz bod 2–7 sylabu) formou písemného testu v příkladech

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (12.09.2022)

Hudební nauka v rovině teoretické (výklad) a praktické (příklady a řešení konkrétních situací):

1) základní hudebněteoretické pojmy;

2) stupnice diatonické moderní a stupnice chromatické, modalita církevní a exotická + jejich hudebněpedagogické využití;

3) intervaly a jejich hudebněpedagogické využití (v rámci přehledu intonačních metod);

4) akordy (kvintakordy, septakordy, nonové akordy, akordy neterciové výstavby);

5) rytmus

6) notopis (historický i současný), pravidla moderní notace (na příkladu zápisu písně lidové i umělé v rámci autorské tvorby);

7) hudební ornamentika (historická a současná);

8) přehled nejfrekventovanějšího italského názvosloví;

9) soustavy ladění v příkladech;

 

Ve významné míře bude věnován prostor intonaci a sluchové analýze těchto jevů:

10) stupnicové postupy

11) tónický kvintakord v kombinaci se stupnicovými postupy

12) terciové kroky v kombinaci s tónickým kvintakordem a stupnicovými postupy

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (12.09.2022)

Seminární práce

ve formě textu nebo prezentace na studentem zvolené téma - buď z oblasti hudebněteoretické, nebo oblasti vokálně-intonační či percepční. Příklady témat: 1) Quido z Arezza a systém solmizace, 2) Pythagoras a jeho práce s monochordem, 3) F. Lýsek a jeho metoda nápěvkové intonace, 4) Synestezie aneb barevné slyšení atd. Výběr tématu po předchozím schválení pedagogem.

 

Zápočet:

· aktivní účast a práce v seminární výuce včetně mimoškolní samostatné přípravy;

· prověření znalosti probrané látky (viz bod 10–12 sylabu) formou sluchové analýzy (písemný test), popř. doplňující prověření téhož formou vokální intonace.

 

Zkouška:  

· prověření znalosti probrané látky (viz bod 1–8 sylabu) formou písemného testu v příkladech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK