PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hlasová příprava V - OPBH2H123A
Anglický název: Vocal Technique V
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michael Havlíček
Mgr. Lucie Hilscherová
Mgr. Johana Rosická
Mgr. Čeněk Svoboda, Ph.D.
Mgr. MgA. Iva Volavá
Prerekvizity : OPBH2H118A
Je prerekvizitou pro: OPBH2H128A
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. (13.12.2020)
Záměrem pedagogické činnosti je další rozvoj pěveckých schopností a dovedností, navazující na obsah výuky v 1. a 2. ročníku. Výuka předpokládá větší podíl samostatné domácí přípravy studentů. Je vedena formou interpretačního semináře. Hodinu tvoří samostatně připravené vystoupení studentů a společný rozbor interpretačního výkonu. Stupeň pěvecké vyzrálosti studentů je konfrontován s poslechem mistrovských nahrávek. Vzhledem k protiepidemickým opatřením je potřeba vyhledávat alternativní varianty výuky. Výuka probíhá prezenční formou dle instrukcí jednotlivých vyučujících. V případě zhoršení epidemiologické situace nebo nemoci přechází výuka na distanční formu studia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.09.2020)

Cíl předmětu spočívá v rozvíjení pěveckých dovedností v souladu s interpretací literatury příslušných stylových období.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.09.2020)

Individuální domluva s konkrétním vyučujícím, k němuž byl student přidělen.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. (02.01.2019)

ASPELUND, D. L. O pěveckém umění. Praha : SNKLHU, 1955.
HOLEČKOVÁ, J. 500 pěveckých cvičení. Praha : Supraphon, 1973.
KIML, J. Co máme vědět o hlasu. Praha : Supraphon, 1989. 
MARTIENSSENOVÁ - LOHMANOVÁ, F. Vzdělaný pěvec. Praha : KORA, 1994. ISBN 80-85644-04-5.
ROKYTA, J. ; STOLAŘÍK, J. ; ZENKL, L. Jak zpívat lidové písně. Ostrava : Krajské kulturní středisko, 1990. ISBN 80-85029-13-8.
VRCHOTOVÁ-PÁTOVÁ, J. Didaktika zpěvu pro sólisty, sborové pěvce a budoucí pěvecké pedagogy. Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. ISBN 80-7082-842-0.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. (30.09.2020)

Aktivní účast na výuce.

Provedení tří vokálních skladeb (píseň, árie, duchovní tvorba, nonartificiální hudba) různých období a stylů, z nichž jedna musí být z období klasicismu nebo romantismu a jedna z tvorby autorů 20. - 21. století. U jedné skladby je umožněn vlastní doprovod (klavír, kytara).

 

Student ke ZK předloží písemně zpracovanou charakteristiku provedených skladeb (historické souvislosti vzniku díla, zařazení do kontextu tvorby skladatele a případný překlad cizojazyčného textu).

 

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. (02.01.2019)

Sylabus frekventovaných a průběžně osvojovaných pojmů a dovedností: 
1) Pěvecké dýchání- Fyziologie dechu, typy dechu, cviky navozující žeberně brániční dech, vedení dechu při fonaci, dechová opora. Pěvecký postoj a pěvecký sed. 
2) Nasazení tónů, rozvoj pěvecké rezonance, hlavový tón, plný tón, hlasové rejstříky.
3) Pěvecká artikulace, vyrovnání vokálů, neutralizace vokálů.
4) Vazba tónů, legato, tenuto, portamento, ripetuto.
5) Hudební artikulace, stylové melodické ozdoby, mezza voce, messa di voce
6) Zásady české pěvecké výslovnosti (vazba).
7) Pěvecká fráze a práce s dechem.
8) Pěvecká cvičení určená k rozezpívání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK