Analytická chemie - OPBE2E110A
Anglický název: Analytical chemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBE4E043A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Neslučitelnost : OB2309037
Prerekvizity : OPBE2E104A, OPBE2E105A
Záměnnost : OB2309037
Je prerekvizitou pro: OPBE2E112A, OPBE2E116A
Je záměnnost pro: OKBE2E110A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)
V rámci kurzu se posluchači seznámí se základními pojmy, chemickými výpočty a metodami používanými v analytické chemii.
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (26.08.2021)

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 1. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-950-1, 224 str.

Záruba K. a kol.: Analytická chemie 2. díl. VŠCHT Praha (1. vydání, 2016), ISBN 978-80-7080-951-8, 221 str.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (26.08.2021)

Kvalitativní anorganická analýza

Základní analytické operace – odběr vzorku, měření a odměřování objemů roztoků, vážení

Vážková a odměrná analýza

Acidobazické a komplexometrické titrace

Srážecí a redoxní titrace

Elektrochemické analytické metody – elektrody, polarografie, coulometrie

Elektrochemické analytické metody – potenciometrie, konduktometrie

Separační analytické metody – extrakce, tenkovrstvá chromatografie

Separační analytické metody – plynová a kapalinová chromatografie

Spektrální analytické metody

Analytické metody používané v biochemii

 

Rozvržení výuky:

Přímá výuka – 36 h

Nepřímá výuka – domácí úkoly – 12 h, příprava na zápočtové testy a zkoušku – 10 + 72 h

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.06.2020)

Zápočet: získání alespoň 60 % bodů v průběžně psaných testech; v případě menšího počtu bodů je na konci semestru/začátku zkouškového období možné absolvovat souhrnný test, ze kterého je nutné získat opět alespoň 60 % bodů (max. 2 pokusy).

Zkouška: písemný test, ze kterého studující musí získat alespoň 60 % bodů; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z analytické chemie