PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Laboratoř analytické chemie - OPBE2E112A
Anglický název: Analytical Chemistry Laboratory Course
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 22 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Vyučující: Ing. Tatiana Smirnova
Neslučitelnost : OB2309023
Prerekvizity : OPBE2E107A, OPBE2E110A
Záměnnost : OB2309023
Anotace
Poslední úprava: Ing. Tatiana Smirnova (21.09.2023)
Předmět Laboratoře z analytické chemie je určen pro studenty pedagogické fakulty druhého ročníku bakalářského studia se zaměřením na výuku chemie. Laboratorní cvičení probíhá v bloku, během kterého jsou studenti nejprve seznámeni s bezpečností práce a zásadami první pomoci. Dále jsou laboratoře analytické chemie zaměřeny na praktické seznámení studentů se základními analytickými metodami. Předmět rozšiřuje znalosti kvalitativní i kvantitativní chemické analýzy. Studenti pracují na úlohách samostatně podle předložených návodů. Z každé úlohy student vypracovává protokol. Během výuky je o dokončení laboratorních úloh veden záznam.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (11.11.2019)

Cílem laboratorního cvičení z analytické chemie je získání praktických znalostí a dovedností v návaznosti na témata přednášek a seminářů předmětu Analytická chemie. Studenti získají praktické návyky při práci v laboratoři a osvojí si vypracování zápisu o pracovním postupu při provádění chemických reakcí.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (11.11.2019)

Návody k úlohám jsou dostupné na: https://pages.pedf.cuni.cz/kch/vyuka/laborator-z-analyticke-chemie/

ZÁRUBA K. a kol.: Analytická chemie, 1. a 2. díl. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2016. ISBN 978-80-7080-950-1 a ISBN 978-80-7080-951-8

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Tatiana Smirnova (21.09.2023)

Požadavky pro udělení zápočtu

Podmínkou absolvování kurzu Laboratorní cvičení z analytické chemie je úspěšné splnění vstupního testu (min 60 % z celkoveho počtu bodů), který se bude konat na začátku prvního dne. Vstupní test prověřuje znalosti předmětů: Anorganická chemie a Analytická chemie.

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast, znalost teoretických základů praktických úloh, provedení všech praktických úloh, vypracování a odevzdání protokolů, odevzdání pracovního místa a stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného).

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (26.08.2021)

1) Důkaz dvou kationtů ve směsi. Důkaz dvou aniontů ve směsi. Identifikace jednoduché soli.

2) Acidimetrické stanovení silné zásady.

3) Alkalimetrické stanovení silné kyseliny.

4) Stanovení halogenidů argentometricky podle Mohra.

5) Chelatometrické stanovení zinku.

6) Stanovení tvrdosti vody.

7) Stanovení kyseliny askorbové v tabletě Celaskonu.

8) Stanovení Fe2+ v FeSO4.7H2O.

9) Konduktometrická titrace.

10) Zpětná titrace.

 

Rozvržení výuky:

Přímá výuka – 36 h

Nepřímá výuka – domácí příprava na laboratorní práci, vyhodnocování výsledků a sepsání protokolů – 4 + 32 + 32 h

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK