PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny české literatury III - OPBC4C053A
Anglický název: History of the Czech literature III
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 80 / 63 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC4C044A
Je prerekvizitou pro: OPBC4L061B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)
Kurs ve zvolené retrográdní logice navazuje na Dějiny české literatury II a postihuje 19. století. Problematika první poloviny století bude představena v návaznosti na tradiční perspektivu samotných buditelů, kdy literatura sekunduje národnímu sebeuvědomění; tento pohled se budeme snažit reflektovat a odvodit z něj specifický charakter české kultury. Závěry si pak ověříme v konfrontaci s evropským kontextem. Diskutovat budeme proměny historických poetik a ozřejmíme si význam frázování literárněhistorického vývoje (klasicismus, pre/romantismus, biedermeier, realismus, naturalismus a proudy přelomu století). V dobovém kontextu se soustředíme na klíčové tvůrčí osobnosti (K. H. Mácha, B. Němcová, J. Neruda či K. V. Rais), na vývoj žánrového spektra i na proměny české prozodie.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)

Kurs posiluje hlubší vhled i orientaci ve specifické situaci zrodu moderní české kultury a absolventa zároveň v širším kontextu i v dotyku s bezprostřední čtenářskou zkušeností seznamuje s řadou kanonických autorů (především Mácha, Němcová, Neruda, Rais). Prohlubují se interpretační dovednosti, schopnost využívat terminologii literární historie a literární teorie i samostatně vyhledávat relevantní odborné informace ke zvolené problematice. V semináři je důraz kladen na aplikaci odborných znalostí při práci s literárním textem a na schopnost soustavné argumentace a kritického myšlení nad literárním textem. Diskusní a interpretační práce v semináři se prosím odvíjí od domácí přípravy nad zadanými texty a nad interpretačními okruhy k nim.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)

Doporučené primární tituly

Arbes, Jakub. Romaneta. Praha: SNKLU, 1963 [Obsahuje romaneta Svatý Xaverius, Ukřižovaná, Newtonův mozek]

Bezruč, Petr. Slezské písně. II. vydání v KHE. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2022.

BŘEZINA, Otokar: Básnické spisy. Praha, Brno: Nadační fond Česká knižnice, ÚČL AV ČR, Host, 2018

Čapek Chod, Karel Matěj. Kašpar Lén mstitel. Praha: SNKLU, 1962.

Čelakovský, František Ladislav a Dvořák, Karel, ed. Ohlas písní ruských; Ohlas písní českých. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954.

Erben, Karel Jaromír, Otruba, Mojmír, ed. a Stejskal, Tomáš, ed. Kytice; České pohádky. Brno: Host, 2013.

Hálek, Vítězslav a Otruba, Mojmír, ed. Kresby křídou i tuší. Praha: Československý spisovatel, 1988

Havlíček Borovský, Karel. Básně a prózy. V České knižnici vydání první. Praha: Nadační fond Česká knižnice, 2018.

Herrmann, Ignát. U snědeného krámu: líčení z pražského života. Praha: Československý spisovatel, 1962.

Herrmann, Ignát. Otec Kondelík a ženich Vejvara: drobné příběhy ze života spořádané pražské rodiny. Praha: Odeon, 1974.

Jirásek, Alois. F. L. Věk

Jirásek, Alois. Temno: historický obraz. Doslov J. Janáčková. Praha: Československý spisovatel, 1985

Kollár, Ján. Slávy dcera: báseň lyricko-epická v pěti zpěvích. Komentář Martin C. Putna. Praha: Academia, 2014.

Mácha, Karel Hynek, Hrbata, Zdeněk, ed. a Procházka, Martin, ed. Prózy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.

Mácha, Karel Hynek. Básně a dramatické zlomky. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959.

Mrštík, Alois, Mrštík, Vilém. Maryša: drama v 5 jednáních: děj na moravské dědině. Praha: SNKLHU, 1956.

Mrštík, Vilém. Santa Lucia. Praha: Československý spisovatel, 1990.

Neruda, Jan a Haman, Aleš, ed. Knihy básní. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998.

Neruda, Jan a Vaněk, Václav, ed. Arabesky; Povídky malostranské. Brno: Host, 2012.

Němcová, Božena. Babička. Praha: Nadační fond Česká knižnice, 2017.

Němcová, Božena. Divá Bára. Praha: SNDK, 1951.

Nováková, Teréza a Menclová, Věra, ed. Úlomky žuly. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001.

Nováková, Teréza. Jiří Šmatlán. Praha: Československý spisovatel, 1972

Rais, Karel Václav. Kalibův zločin. Praha: SNKLHU, 1959.

Rais, Karel Václav: „Pro číslo“. In Horské kořeny, V Praze: Česká grafická unie, 1927, s. 5–20.

Rais, Karel Václav. Výminkáři. Předmluva J. Janáčková. Praha: Odeon, 1976. [Soubor obsahuje povídku “Konec života”.]

Rais, Karel Václav. Západ. Praha: Akropolis, 2004.

Rais, Karel Václav. Zapadlí vlastenci: pohorský obraz. Doslov J. Janáčková. Praha: Knižní klub, 1996.

RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ; Rukopis zelenohorský. Brno: Host, 2010.

Sládek, Josef Václav. Básně IIII. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004–2005.

Sládek, Josef Václav a Janáčková, Jaroslava, ed. Tiché hovory: [výbor z díla]. Praha: Československý spisovatel, 1989.

Světlá, Karolina. Vesnický román. Praha: Nadační fond Česká knižnice, ÚČLK FF UK, 2019.

Světlá, Karolina a Špičák, Josef, ed. Můj Ještěd: ještědské obrázky Karoliny Světlé: povídky, novely a romaneta. Praha: Melantrich, 1951. [Electronicky volně dostupné přes nkp.cz]

Zeyer, Julius. Dům U tonoucí hvězdy: Z pamětí neznámého. Praha: Československý spisovatel, 1972.

Vrchlický, Jaroslav. Intimní lyrika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

 

Povinné příručky a přehledy literární historie:

Lehár, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008

Novák, Arne, Grund, Antonín, ed. a Havel, Rudolf, ed. Stručné dějiny literatury české. Vydání 1. Olomouc: R. Promberger, 1946.

Novák, Jan Václav a Novák, Arne. Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. 4., přeprac. a rozšíř. vyd. V Olomouci: R. Promberger, 1936–1939. 1804 s. [Digitálně dostupné z nkp.cz nebo Brno: Atlantis, 1995]

 

Další, fakultativní kompendia:

Červenka, Miroslav et al. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do r. 1945. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1990. Dostupné z https://service.ucl.cas.cz/edicee/prirucky/slovnikove/140-slovnik-basnickych-knih

Haman, Aleš. Česká literatura 19. století a evropský kontext. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999.

Haman, Aleš. Trvání v proměně: česká literatura devatenáctého století. 2., rev. vyd. Praha: ARSCI, 2010.

HAMAN, Aleš, Tureček, Dalibor a kol.: Český a slovenský literární parnasismus. Brno: Host, 2015.

Hroch, Miroslav. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1999.

Janáčková, Jaroslava. Stoletou alejí: o české próze minulého věku. Praha: Československý spisovatel, 1985.

Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer, 2001.

Serke, Jürgen. Böhmische Dörfer: putování opuštěnou literární krajinou. Vyd. 1. Praha: Triáda, 2001.

Tureček, Dalibor. Fejeton Jana Nerudy. Praha: ARSCI, 2007.

TUREČEK, Dalibor a kol: České literární romantično. Brno, Host: 2012.

TUREČEK, Dalibor, Zajac, Peter a kol.: Český a slovenský literární klasicismus. Brno: Host, 2017.

Řepa, Milan, ed. 19. století v nás: modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Praha: Historický ústav, 2008

Urban, Otto. Česká společnost 18481918. Praha: Svoboda, 1982.

Urban, Otto a Sekera, Martin, ed. Kapitalismus a česká společnost: k otázkám formování české společnosti v 19. století. Vyd. 2., V nakl. Lidové noviny 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2003.

Vodička, Felix. Počátky krásné prózy novočeské: příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. Jinočany: H & H, 1994. [electronicky dostupné přes nkp.cz]

 

Sekundární literatura (včetně titulů k referátům):

Corbin, Alain. Narcis a miazma: pach a společenské představy 18. a 19. století. 1. vyd. Praha: Argo, 2004.

Černý, Václav. Knížka o Babičce a její autorce. [Voznice]: Leda, 2021.

GALMICHE, Xavier: „Mě to táhne dolů“: podpoetika tůně. In Souvislosti XXXI, 2020, č. 3, s. 5–9.

Grebeníčková, Růžena: „Popis čtyř cest v Marince.“ In: Máchovské studie, Praha: Academia, 2010, s. 9–76.

Grund, Antonín: „Básnické počátky“. In Karel Jaromír Erben. V Praze: Melantrich, 1935, s. 22–33. [Electronicky volně dostupné přes nkp.cz]

FRÁNEK, Michal: “Podoby výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století“. In: Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 107–130. Přístupné z http://hdl.handle.net/11222.digilib/130916

Haman, Aleš, ed. a Kopáč, Radim, ed. Mácha redivivus (18102010): sborník ke dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy. Praha: Academia, 2010

Haman, Aleš. „Jan Neruda, básník moderního češství“. In Tři stálice moderní české prózy: Neruda, Čapek, Kundera. Praha: Karolinum, 2014.

Hostinský, Otakar. O realismu uměleckém. V Praze: Bursík a Kohout, 1890. [electronicky volně dostupné přes nkp.cz]

Hrbata, Zdeněk: xxx Romantismus a Čechy: témata a symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H & H, 1999, s. 101–104.

Hrbata, Zdeněk a Procházka, Martin. Romantismus a romantismy: pojmy, proudy, kontexty. Praha: Karolinum, 2005.

Hrdina, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou: realismus v českých diskusích o literatuře 18581891. Praha: Academia, 2015.

Janáčková, Jaroslava. Příběh tajemného psaní: o pramenech a genezi Babičky. Praha: Akropolis, 2001.

JEDLIČKOVÁ, Alice. „O konkurenci aktuálního a gnómického časoprostoru. Karolina Světlá: Námluvy.” In Česká Literatura, roč. 50, č. 5, 2002, s. 489–99. Dostupné z http://www.jstor.org/stable/42686784.

Jirát, Vojtěch. „Erben čili Majestát zákona“. In Portréty a studie. Praha: Odeon, 1978, s. 132–148.

Jungmann, Josef a Vodička, Felix, ed. Boj o obrození národa: Výbor z díla Josefa Jungmanna. Praha: F. Kosek, 1948. [Electronicky volně dostupné přes nkp.cz]

Macura, Vladimír. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H & H, 1995

Mocná, Dagmar. Případ Kondelík: (epizoda z estetiky každodennosti). Praha: Karolinum, 2002.

Mocná, Dagmar: „Svět trhlin“. In Záludný svět Povídek malostranských. Praha: Academia, 2012, s.141–182.

MRŠTÍK, Vilém: „O naturalismu v literatuře“. In: HRDIna, Martin. Mezi ideálem a nahou pravdou: realismus v českých diskusích o literatuře 1858-1891, Praha: Academia, 2015, s. 305–312.

Mukařovský, Jan: „Motivický rozbor Máje“ (Kapitola ze studie „Thematická stránka Máje ve srovnání s Hálkovým Alfredem a Vrchlického Satanelou“). In Kapitoly z české poetiky, Díl 3, Máchovské studie, Praha: Svoboda, 1948, s. 151–165.

Mukařovský, Jan, ed. Torzo a tajemství Máchova díla: sborník pojednání Pražského linguistického kroužku. Praha : Fr. Borový, 1938.

Neruda, Jan. „Moderní člověk a umění“. In Studie, krátké a kratší II, Praha: SNKLHU, 1957, s. 22–33.

PELÁN, Jiří. “Kollár, Petrarca a Dante.” Česká Literatura, roč. 53, č. 2, 2005, s. 188–202. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/42687033.

TUREČEK, Dalibor. “Nerudův Papoušek Aneb konfrontace narativních modelů.” Česká Literatura, roč. 48, roč. 6, 2000, s. 617–23. Dostupné z  http://www.jstor.org/stable/42686632.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)

datum

téma

17. 10.

Národ jako kulturní konstrukt a mýtus. První polovina století ve znamení buditelských snah.

31. 10.

Romantismus a romantismy I

14. 11.

Romantismus a romantismy II

28. 11.

Jan Neruda a májovci

12. 12.

Realismus a naturalismus

2. 1.

Konkurenční proudy k realismu–naturalismu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (09.09.2023)

Aktivní účast na semináři; absolvování orientačního testu (Z, mix kvízových a vědomostních otázek + identifikace textové ukázky a krátká interpretace textu, obojí z čítanky); Zk formou diskuse nad seznamem četby literatury primární (20 až 30 knižních titulů) a sekundární (min. 5 titulů). Do seznamu prosím zařazujeme reprezentativní knižní tituly a odborné publikace (články, monografie či kapitoly z nich). Nikoli prosím jednotlivé básně, příručky encyklopedického charakteru apod. Citační formát viz např. bibliografie níže. Výběr sekundární literatury by měl ideálně odrážet užší zacílení kandidátova/kandidátčina odborného zájmu. Během semestru student/ka přednese referát, nebo v předstihu před zkouškou a spolu se seznamem četby odevzdá interpretační příspěvek, který analyzuje aspekt díla z probíraného období. Rozsah příspěvku cca 4NS (viz prosím také soubor Interpretační_příspěvek_parametry v MS Teams)

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. (11.09.2023)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abdbirQe_Ghk0IEeHfmbD3YSt3736HZrAW7qgaqzE64g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=85ecdd65-9682-4b74-a713-f23460f186fe&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK