PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntax českého jazyka a textová lingvistika - OPBC4C043A
Anglický název: Syntax of Czech Language and Text Linguistics
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 140 / 88 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Vyučující: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC4C031A
Je prerekvizitou pro: OPBC4C052A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (27.01.2023)
V předmětu se probírá - gramatická stavba české věty (valenčně - závislostní přístup k syntaxi) - syntaktické vztahy, způsoby a prostředky jejich vyjadřování, možnosti analýzy a popisu vět (vztah formy a sémantiky v syntaxi) - predikace vs. věta, věta vs. výpověď, modální a postojové modifikace větné stavby - souvětí, zapojení věty do textu/diskursu, komunikační artikulace věty/výpovědi - souvětí vs. text, komunikát a text, funkční vlastnosti komunikátu - koherence a koheze textu
Cíl předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (16.01.2023)

Cílem předmětu je zvládnutí analýzy jednak gramatické stavby české věty, jednak poznání a rozeznání modálních a funkčních modifikací. Zejména jde o schopnost aplikovat teoretické poznatky na reálné texty.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (16.01.2023)

Přednáška 12 hodin

Seminář 24 hodin

Samostudium  25 hodin

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 15 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 60 minut
Samostudium literatury (za semestr) 7 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 7 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 4 hodiny
Plnění předmětu
Seminární práce 0 hodin
Příprava na zápočet 2 hodiny
Příprava na zkoušku a zkouška 4 hodiny
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (16.01.2023)

Grepl, M. - Karlík, P. (2008): Skladba češtiny. Olomouc: Votobia

Panevová, J. a kol. (2014):Mluvnice současné češtiny 2. Praha: Karolinum

Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency.org (Hesla k prostudování budou zadávána průběžně.)

Hirschová, M. (2013): Syntaktické rozbory. Praha: PedF UK

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (27.01.2023)

 Předmět je ukončen písemnou zkouškou (3 možné pokusy). Obsahem zkouškového testu (7 úkolů, hodnocení 7 bodů) je jednak praktická analýza větné stavby a odtatní probraní témata. Pro složení zkoušky (hodnocení "dobře") je nutno získat minimálně 4,5 bodů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (27.01.2023)

Pro zakončení předmětu je nutná aktivní práce ve výuce (se znalostí průběžně zadávané odborné literatury) a úspěšné napsání zkouškového testu.

Zkouškový test se skládá ze 7 úkolů zahrnujících probraná témata. 

Pro úspěšné splnění zkoušky je nutno získat minimálně 4,5 bodu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK