PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Morfologie českého jazyka - OPBC2C106A
Anglický název: Morphology of Czech Language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBC4C022A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Prerekvizity : OPBC2C101A
Záměnnost : OKBC2C106A
Je prerekvizitou pro: OPBC2C109A, OPBC2C114A, OPBC2C110A
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)
Vymezení morfologie, její základní pojmy. Morfematika a morfonologie. Morfologie funkční a formální. Problematika slovních druhů. Morfologické kategorie. Vývojové tendence v českém tvaroslovném systému. Stylové, funkční a normativní aspekty morfologie češtiny. Morfologický pravopis.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (16.02.2021)

V případě nutnosti distanční výuky budou semináře dr. Nedvědové i dr. Sojky probíhat prostřednictvím aplikace MS Teams, a to na univerzitní doméně (@cuni.cz).

Link na on-line semináře obdrží studenti prostřednictvím mailu v SIS od vedoucích jednotlivých seminářů.

 

Seminář/"tým" dr. Nedvědové má kód pw896f6, on-line semináře se budou (až do odvolání distanční výuky) konat na tomto odkazu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4479c69479c443929e924f88ae567111%40thread.tacv2/1613050396295?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%2252183a73-d636-4d82-97c5-931ce3fbc9bc%22%7d

 

Seminář dr. Sojky (Morfologie českého jazyka) má kód k5dd1c2. On-line semináře se budou (až do odvolání distanční výuky) konat přesně podle rozvrhu, a to na následujících odkazech:

Pondělní paralelky (14.25-15.55 i 16.15-17.45):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefd432da5cff41bba6371d83e7357804%40thread.tacv2/1613473260715?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Středeční paralelky (10.45-12.15 i 12.35-14.05):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefd432da5cff41bba6371d83e7357804%40thread.tacv2/1613473837915?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Čtvrteční paralelka (10.45-12.15):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aefd432da5cff41bba6371d83e7357804%40thread.tacv2/1613483263877?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%222ba4e05c-9750-48dd-b52c-45841a801c91%22%7d

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4260-4.

ADAM, R. et al. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 978-80-246-4431-8.

ČECHOVÁ, M., a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. (též i vydání z roku 2000)

KARLÍK, P., a kol. Příruční mluvnice češtiny. 2., opr. vyd. Praha: NLN, 2012. 799 s. ISBN 978-80-7106-624-8.

PETR, J., a kol. Mluvnice češtiny. [Díl] 2, Tvarosloví. Praha: Academia, 1986. 536 s.

ŠTÍCHA, F., a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9.

 

V semináři může být zadávána ke studiu další literatura.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Pavel Sojka, Ph.D. (19.02.2021)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. 

Obsah zkouškového testu: 1. morfematika, 2. morfologický rozbor, 3. formální tvarosloví, 4. funkční tvarosloví

V testu je nutno dosáhnout úspěšnosti 70 %.

Termíny zkoušky: budou upřesněny v průběhu března, jisté jsou dva termíny květnové, dva červnové a jeden zářijový

 

Literatura:

A) Morfematika: ADAM et al., 2017 (Gramatické rozbory v češtině), s. 14-41

B) Morfologický rozbor: ADAM et al. 2017 (Gramatické rozbory v češtině), s. 67-86

C) Formální tvarosloví: ČECHOVÁ et al., 2011 (Čeština - řeč a jazyk), s. 185-261 (oddíl III, kapitola 6: Soustava tvarů slov /Formální tvarosloví/)

D) Funkční tvarosloví: ADAM, 2017 (Příručka k morfologii češtiny)

 

K procvičování lze využít i příručku ADAM et al., 2014

 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

Místo morfologie v soustavě jazyka a lingvistiky.

Základní pojmy formální morfologie.

Morfematika, morfonologie.

Slovní druhy a kritéria jejich klasifikace.

Funkční, sémantická i formální charakteristika jednotlivých slovních druhů.

Morfologické kategorie.

Skloňování a časování v české spisovné normě, vztahy k jiným varietám.

Variantnost a stylová charakteristika morfologických prostředků.

Vývojové tendence v současném českém tvaroslovném systému.

Morfologický pravopis.

Morfologická analýza textu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (10.01.2021)

Zkouška je písemná a prověřuje ovládnutí učiva a dovednost aplikace poznatků při práci s textem. Koná se ve zkouškovém období. Docházka na seminář není kontrolována.

Bližší informace o seminárním a zkouškovém testu viz Požadavky ke zkoušce.

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK