PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní angličtina IV - OPBA4A061A
Anglický název: Modern English IV
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 110 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Mikuláš, Ph.D.
PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA4A033A
Anotace -
Cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností studentů na úrovni C1+ Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz se zaměřuje na jazykovou správnost, plynulost a komplexnost jazykového projevu, systematicky se rozšiřuje slovní zásoba, včetně kolokací, idiomů, frázových sloves a abstraktních pojmů. Studenti jsou vedeni k chápání mluvnice jako systému, jejich znalosti v této oblasti se rozšiřují o méně frekventované jevy vyskytující se v probíraných textech. Gramatická témata: 1. Focus and emphasis, cleft sentences 2. Past modals (possibility, necessity, obligation, speculation) 3. Defining and non-defining clauses; reduced clauses 4. Adverbial clauses - manner, reason and contrast clauses 5. Conditionals (counter-factual, unreal, mixed) Slovní zásoba: 1. slovní zásoba spojená s probíranými tématy (tj. family, health, science, entertainment, money) včetně stylistické charakteristiky, idiomů a kolokací; 2. slovotvorba 3. synonyma 4. discourse markers
Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (27.01.2024)
Deskriptory -

Metody nepřímé výuky: 

Práce se studijními materiály: 30 hodin

Plnění průběžných úkolů: 15 hodin

Příprava na zápočet: 20 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška: 35 hodin

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (31.01.2024)
Literatura -

FLOCKHART, J.; PELTERET, C. Phrasal Verbs: B1-C2. Glasgow: Collins, 2012. ISBN 978-0007464661.

GUDE, K.; DUCKWORTH, M.; ROGERS, L. Cambridge English Proficiency Masterclass. Oxford: OUP, 2012. ISBN 978-0-19-470524-0.

HEWINGS, M.; HAINES, S. Grammar and Vocabulary for Advanced. Cambridge: CUP, 2015. ISBN 978-1107481114.

McCARTHY, M.; O´DELL, F. English Vocabulary in Use Advanced with CD-ROM: Vocabulary Reference and Practice. Cambridge: CUP, 2013 (2nd edition). ISBN 978-1107637764

VINCE, M. Language Practice for Advanced: Macmillan: 2014.  ISBN 1 405 00762 1.

Poslední úprava: Chalupský Petr, doc. PhDr., Ph.D. (17.11.2019)
Požadavky ke zkoušce -

 Zkouška:

1. průběžná práce v seminářích a plnění domácích úkolů

2. zkoušku mohou studenti skládat až poté, co získají zápočet; získání zápočtu je tedy podmínkou pro připuštění ke zkoušce

3. písemný test slovní zásoby a gramatických struktur probíraných ve vybraných lekcích (Unit 4, 6, 7, 10 a 12) z učebnice Proficiency Masterclass (Gude et al. 2012)

4. minimální počet bodů je 70%

5. studenti mají dva opravné pokusy

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (27.01.2024)
Sylabus -

Kurz je postaven na vybraných lekcích z učebnice Cambridge English Proficiency Masterclass (Gude a kol. 2012) a zahrnuje následující kapitoly:

WEEK 1 -2

Unit 4 Family and Relationships

WEEK 3-4

Unit 6 Health and Lifestyle

WEEK 5 -6

Unit 7 Science and Technology

WEEK 7-8 + other weeks and self-study

Unit 10  Entertainment and Leisure

Unit 12  Money matters

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (31.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu -

Atestace: Z + Zk

 Podmínky k získání zápočtu:

1. průběžná práce v seminářích a plnění domácích úkolů

2. semestrální esej  

- 280 až 320 slov na zadané téma a žánr (např. esej, článek)

- studenti píší esej společně ve třídě v průběhu semestru, přesné datum a další parametry eseje budou stanoveny na začátku kurzu

- studenti mají jeden opravný pokus

3. test řečových dovedností (poslech, čtení)

- studenti mají jeden opravný pokus

- minimální počet dosažených bodů je 70%

 Zkouška:

-  zkoušku mohou studenti skládat až poté, co získají zápočet; získání zápočtu je tedy podmínkou pro připuštění ke zkoušce

- písemný test slovní zásoby a gramatických struktur probíraných ve vybraných lekcích (Unit 4, 6, 7, 10 a 12) z učebnice Proficiency Masterclass (Gude et al. 2012) a doporučené literatury

- minimální počet bodů je 70%

- studenti mají dva opravné pokusy

Poslední úprava: Mikuláš Martin, Mgr., Ph.D. (31.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK