PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Syntax II - OPBA2A116A
Anglický název: Syntax II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=8026
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA2A112A
Je záměnnost pro: OB2301008
Anotace -
Poslední úprava: MALAM7CF (16.09.2019)
Předmět Syntax II navazuje na základní kurz syntaxe. Zaměřuje se na složitější syntaktické okruhy, např. slovosled, polovětné vazby, aktuální členění větné, souvětí a typy vět vedlejších. Vybrané jevy jsou prezentovány ve srovnání se syntaxí češtiny.
Literatura -
Poslední úprava: MALAM7CF (10.09.2019)

Dušková, L. a kol. 2012 (4. vyd.). Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2211-0. Dostupná též z <http://www.mluvniceanglictiny.cz/>

Dušková, L. 2016 (3. vyd.). Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2269-9.

Greenbaum, S. and R. Quirk. 1990. Student's Grammar of the English Language. Harlow: Longman. ISBN 978-0582059719.

Huddleston, R. and G. K. Pullum. 2005. A Student's Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521612883.

Sylabus -
Poslední úprava: MALAM7CF (25.10.2019)

Přehled témat:

1. Slovosled
2. Aktuální členění větné
3. Souvětí podřadné, typy vedlejších vět (věty obsahové, vztažné, příslovečné)
4. Souvětí souřadné a složité
5. Polovětné vazby: infinitiv, gerundium, participium

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MALAM7CF (06.09.2021)

Studenti jsou povinni se pravidelně účastnit výuky v seminářích. Předmět je zakončen seminární prací (analýza syntaktických jevů v textu) a zkouškou. Zadání práce bude upřesněno během přednášky a je uvedeno v popisu kurzu v Moodlu. Zkoušku může student/ka skládat teprve v okamžiku, kdy je jeho/její seminární práce přijata vyučující jako vyhovující. Zkouška má část písemnou (test) a ústní. Obě části zahrnují témata probraná v předmětech Syntax I a Syntax II. Součástí hodnocení je i jazyková a formulační úroveň. K ústní zkoušce postupují studenti, kteří získají v písemné části zkoušky aspoň 70 % bodů. V případě neúspěchu mohou studenti zkoušku dvakrát opakovat. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK