PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hudební činnosti v logopedické prevenci I - OPB01H163B
Anglický název: Music Activities in Logopedic Prevention I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
Prerekvizity : OPB01H151B
Je prerekvizitou pro: OPB01H166B
Je záměnnost pro: OKB01H163B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (05.09.2022)
Studenti jsou v předmětu vedeni k metodické práci v kompletním spektru hudebních činností (poslechových, hudebně pohybových, pěveckých a instrumentálních), a to v jejich autonomní podobě, kombinacích i v didaktické posloupnosti. Studenti získávají dovednost organizovat a zřetelně vést hudební činnosti přiměřené dětem předškolního věku a realizovatelné v MŠ. Pozornost se při výuce předmětu věnuje: • výběru a způsobu organizace hudebních činností s ohledem na psychomotorické schopnosti předškolních dětí a jejich rozvoj • motivaci a průběhu poslechových hudebních činností s prvky dramatické výchovy • pohybovým prvkům: pochod, chůze, poskok, cval a pohybová improvizace s hudebním doprovodem • kritériím výběru písní a říkadel v MŠ a různým způsobům jejich osvojení • nácviku ostinátních doprovodů hrou na tělo, jednoduché nástroje a Orffův instrumentář • osvojování pohybových prvků a choreografií • hudebním činnostem v logopedické prevenci - s akcentem na děti s narušenou komunikační schopností a s odlišným mateřským jazykem, prevenci řečových neplynulostí. Studijní opora v Moodle: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=8755
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (15.08.2019)

Cílem předmětu je rozvoj hudebnosti studentů prostřednictvím komplexu hudenbích činností a zvládnutí metodiky vedení hudebních činností v prostředí MŠ.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (25.09.2020)

Pokud to umožní epidemická situace, bude předmět vyučován presenčně na základě výjimky pro umělecké činnosti do 15 osob, a to s oporou o kurz v Moodle, kde budou zveřejňovány videozáznamy klíčových částí výuky.

Pro dodržení limitu bude skupina studentů rozdělena na HV specializaci (liché týdny) a ostatní specializace (sudé týdny).

Nebude-li možno (z obecných nebo individuálních důvodů), přejde se plně do distanční formy s oporou o Moodle a Zoom.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (30.09.2019)

LIŠKOVÁ, Marie. Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání: včetně notových záznamů na CD. Praha: Raabe, 2006. ISBN 80-86307-26-3. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200702/contents/nkc20061654728_1.pdf
KMENTOVÁ, Milena. Slovo, slůvko, slovíčko, honem poběž, písničko!: hudební činnosti v logopedické prevenci. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1333-8.
KMENTOVÁ, Milena. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné ovlivňování. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015. ISBN 978-80-7290-869-1.
KMENTOVÁ, Milena. Třídá zpívá ÍÁÍÁ: hudební hry v rozvoji fonematického uvědomování. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1479-3.

video a noty: http://www.czechcoordinatoreas.eu/TanceViskupova/
soubory ke stažení: http://pages.pedf.cuni.cz/khv/studium/predskolni-pedagogika-a-vychovatelstvi/ucitelstvi-pro-ms/studijni-materialy-ke-stazeni/

KURKOVÁ,L. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha 1981.
ZEZULA,J. - JANOVSKÁ,O. Hudební výchova v MŠ. str. 176 - 202.
SEDLÁK,F. Didaktika Hv na 1. st. ZŠ. str. 200 - 204.
MIŠURCOVÁ,V. Hry se zpěvem
JENČKOVÁ, E.Hudba a pohyb ve škole.Hradec Králové: Tandem 2002, s.320, ISBN 80-903115-7-1.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Hudební pohádka. Nová Paka: FTČ 1998, 2000,s. 56,  ISBN 80-902808-1-1.
JENČKOVÁ, E. Hudba v současné škole-Zobcová flétna. Nová Paka: FTČ 1999, s.56,  ISBN 80-902662-0-7.
KULHÁNKOVÁ, E. Písničky a říkadla s tancem. Praha: Portál, 1999,s. 143, ISBN 80-7178-306-4.
KULHÁNKOVÁ, E. Hudebně pohybová výchova. Praha: Portál  2000,s. 135, ISBN 80-7178-437-0.
VISKUPOVÁ, B. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon 1987, s.164, ISBN  09/22  02-016-87.
HURNÍK, I., EBEN, P. Česká Orffova škola, 1. díl. : Supraphon 1969,s. 99,  ISBN  16/2   02-263-69.
JURKOVIČ, P. Instrumentální soubor na základní škole. Praha: SPN 1989,s.181, ISBN  02/53  14-623-89.
HUDEBNÍ VÝCHOVA. Časopis pro hudební výchovu a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. UK v Praze - Pedagogická fakulta Praha. ISSN 1210-3683.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (15.08.2019)

U presenčního i kombinovaného studia má předmět výrazně činnostní charakter a vyžaduje aktivní přítomnost zapsaných studentů, přípravu a realizaci hudebních činností.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D. (15.08.2019)

Splnění části položek viz Protokol pro klasifikovaný zápočet - soubory. Předmět je uzavřen až v navazujícím LS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK