PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Zpracování dat v pedagogice a psychologii - ONPP13055
Anglický název: Data Processing in Psychology and Pedagogy
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Alena Škaloudová, Ph.D.
Záměnnost : ONPP13046, ON23142003, O02213055
Je záměnnost pro: ONPP13200, O02213055
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2009)
Obsahem kursu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a cíli popisné a induktivní statistiky. Pro výuku statistického zpracování dat je využit programu Excel. Možnost studia po internetu.
Literatura
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (14.10.2009)

HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

ŠKALOUDOVÁ, A.: Statistika v pedagogickém a psychologickém výzkumu. Praha: PedF UK, 1998.

SWOBODA, M. Moderní statistika. Praha: Svoboda, 1977.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (02.08.2011)

Vypracování seminární práce. Zadání je uvedeno na konci pracovního materiálu na adrese http://userweb.pedf.cuni.cz/~www_kpsp/skalouda/data.htm.

Sylabus
Poslední úprava: SKALOUDA/PEDF.CUNI.CZ (02.08.2011)

Statistický soubor

 • základní
 • výběrový

Rozsah souboru

Reprezentativita

Náhodný a organizovaný výběr

Typy statistických znaků

 • nominální - pořadové - metrické
 • spojité či nespojité.

Chyby v datech: náhodné - systematické

Metody získávání dat

Dotazník

Frekvenční tabulky

Kontingenční tabulky

Grafická znázornění struktury statistického souboru

Základní statistické charakteristiky

 • polohy
 • rozptýlenosti
 • koncentrace

Kvantily - kvartilový graf

Základy statistické indukce

 • teorie odhadu
 • testování hypotéz

Normální rozdělení

Studentovo neboli t-rozdělení

Rozdělení chí-kvadrát

F neboli Fisher-Snedecorovo rozdělení

Testování statistických hypotéz

 • nulová a alternativní hypotéza.
 • chyba 1. druhu.
 • chyba 2. druhu.
 • pozorovaná a zadaná hladina významnosti
 • kritický obor,
 • kritické hodnoty
 • jednostranný a dvoustranný test

Postup při testování statistické hypotézy:

1. Stanovení druhu testu

2. Formulace nulové a alternativní hypotézy

3. Určení, zda jde o jednostranný či dvoustranný test

4. Výpočet pozorované hladiny významnosti

5. Porovnání vypočtené hladiny významnosti se zadanou

6. Rozhodnutí o nulové hypotéze

7. Formulace závěrečného výroku

Jednovýběrový t-test

T-test pro dva nezávislé soubory

T-test pro dva závislé soubory

Chí-kvadrát test nezávislosti.

Korelační koeficient

Zpracování dat v programu Excel

Ukázky zpracování dat v programu SPSS

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK