PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Etnické minority v české škole - ONPP13047
Anglický název: Ethnic Minorities in Czech Schools
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (50)
letní:neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Neslučitelnost : ONPP13145, ONPP13151, ONPP13157, ONPP13200
Prerekvizity : ONPP13101
Záměnnost : ONPP13051
Je neslučitelnost pro: ONPP13200, ONPP13151, ONPP13157, ONPP13145, ONPP13153
Je záměnnost pro: OKNZ0Q134B, ONPP13065, OPNZ0Q134B, ONPP13051
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout politicka korektnost - DB.pdf Četba na 21.10. PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)
Kurz se věnuje problematice postavení a vzdělávání dětí z menšin. Jeho cílem je ukázat na sociokulturní kontext v rámci kterém se tyto děti ocitají a vliv těchto sociokulturních podmínek na školní úspěšnost, plávování školní trajektorie a ambicí zařadit se do společnosti ČR. Pozornost bude věnována i postoji majoritní společnosti a aktivitám které mají přispívat k integraci žáků z menšin i vytváření tolerantních postojů vůči nim. Důraz bude kladen na situaci v ČR.
Cíl předmětu
Poslední úprava: BITTNERO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

Cílem kurzu je připravit budoucí učitele na multikulturní prostředí české školy.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Dana Bittnerová, CSc. (30.05.2019)

Bittnerová, Dana – Doubek, David – Levínská, Markéta. 2011. Kulturní modely ve vzdělávání. Praha: FHS UK.

Gellner, Arnošt. 1993.  Národy a nacionalismus. Praha: H+H.

Hadj Mousová, Zuzana. 2009. „Teoretický pohled na problematiku sociokulturně znevýhodněných žáků.“ Pp. 24-76 in Dana Bittnerová (ed.) Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných. Případ SIM. Praha: Ermat s.r.o.

Kostelecká, Yvona- Hána, David - Hasman, Jiří 2017 Integrace žáků  - cizinců v širším kontextu. Praha: Pedagogická fakulta UK. 

Morgensternová, M. - Šulová, L.: Interkulturní psychologie.Praha, Karolinum 2009.

Průcha, J.: Interkulturní psychologie. Praha, Portál 2004.

Stuchlíková, Iva - Vokrojová, Nela 2013. Kulturní rozdíly v učební motivaci žáků- specifikum vietnamské kultury. Pedagogika 63 (1), s. 5 - 24. 

Metody výuky
Poslední úprava: BITTNERO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

přímá výuka na učebně

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BITTNERO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

Přítomnost na kurzu, seminární práce

Sylabus
Poslední úprava: BITTNERO/PEDF.CUNI.CZ (08.02.2010)

1. Podstata etnické a kulturní diverzity ve společnosti

2. Strategie řešení etnické a kulturní diversity ze strany minorit

3. Situace minorit v ČR

4. Pozice minorit ve škole

5. Národnostní školství

6. Strategie řešení sociokulturních handicapů

7. Imigranti - Specifická situace rodiny dítěte migranta

8. Významné skupiny migrantů a jejich profil s ohledem na pozici žáka ve škole

9. Romové v české společnosti

10. Romové v české škole

11. Programy posilující multikulturní postoje

12. Postoje učitelů vůči žákům z minorit

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK