PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Klauzurní práce (N NJ) - ON2307038
Anglický název: Comprehensive Exam in German Language and Literature
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/0, KLP [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Atributy: Klauzurka N NJ1
Prerekvizity : ON2307006, ON2307010
Záměnnost : ON2307035
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. (13.01.2023)
Náplní předmětu Klauzurní práce z německého jazyka a literatury (pro studenty končícího navazujícího magisterského studia) je vypracování eseje na jedno ze čtyř nabízených témat. Jedná se o témata z oblastí literatury německého jazyka, lingvistiky, lingvodidaktiky a didaktiky nelingvistických disciplín, jedno téma je obecného charakteru. Esej má obsahovat nejméně 500 slov. Při vyhodnocení eseje se zohledňuje gramatika, stylistika a obsah. Hodnocení obsahu se řídí zásadou, že se text drží osnovy, která je vypracována v úvodu eseje. Text se má vázat ke zvolenému tématu a má argumentativně vyjadřovat názor pisatelky/pisatele. Co se týče stylu, měl by esej ukázat, nakolik jsou studenti schopni se v odpovídajícím funkčním stylu za využití širokého rejstříku stylistických prostředků vyjadřovat v německém jazyce k danému tématu. Pokud student v některé z uvedených kategorií získá známku 4 (neprospěl), pak je esej jako celek hodnocen touto známkou. V jiném případě výslednou známku tvoří průměr známek z gramatiky, stylistiky a obsahu.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (03.02.2020)

S doporučenou literaturou byli studenti seznamování v průběhu studia. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (03.02.2020)

Při hodnocení gramatických chyb se započítává celým bodem zásadní gramatická chyba v Nj, chyba v pravopisu, případně v interpunkci je hodnocená půlbodem. Zohledňují se opakované chyby. Při hodnocení se používá kvocient, např. když někdo napíše esej se 600 slovy, a v textu se zjistí 10 chyb, vypočítá se ze vztahu slov a chyb (600:10x10) kvocient 6,0. Známky se tak dostanou do kvocientového intervalu: 0 - 2,99 = 4 (neprospěl); 3,0 - 5,99 = 3 (dobře); 6,0 - 8,99 = 2 (velmi dobře); >9,0 = 1 (výborně). Esej by tedy byl v uvedeném případě hodnocen v oblasti gramatiky a ortografie známkou 2 (velmi dobře). Souborné zkoušky se student může zúčastnit nejvýše třikrát.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK