PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzická antropologie - ON2302001
Anglický název: Physical anthropology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Záměnnost : O02302025
Je záměnnost pro: O02302025, OPNB2B101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (26.07.2014)
Přednáška z fyzické antropologie se soustředí především na evoluční aspekty fyzické antropologie a biologickou a kulturní podstatu vlastností člověka a jeho předků a jejich biologickou variabilitu. Přednáška se v první části zaměřuje na primáty, poloopice a vyšší primáty, zvláště pak na lidoopy. Důraz je kladen na pochopení základních aspektů adaptací, chování a ekologie primátů. U lidoopů pak také na funkci sociální struktury, a vybrané aspekty genetiky a fyziologie. Část fylogenetická se zaměřuje na otázky vzniku a evoluce člověka a jeho předků se zvláštním zřetelem na evoluci rodu Homo, dále postupný vznik specifické lidské ekologie a kultury, zejména v evoluci na konci pleistocénu a na počátku holocénu. Závěr je věnován vzniku moderní lidské civilizace v neolitu a základním etapám kolonizace světa.
Literatura
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (02.02.2016)

Aiello L. and Dean C., 1990: An Introduction to Human Evolutionary Anatomy. Academic Press, London, San Diego.

de Waal Frans B.M., 1996: Conflict as negotiation. In: W.C. McGrew; L.F. Marchant; T. Nishida (eds.). Great Ape Societies, pp. 159-172. Cambridge, Cambridge University Press.

de Wahl F., (ed.) 2001: Tree of Origin. What Primate Behaviour Can Tell Us about Human social Evolution. Harvard University Press, Cambridge and London.

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd ed.). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Foley R. A., 1987: Another Unique Species. Patterns in human evolutionary ecology Longman Scientific and Technical, Harlow.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

McGrew W. C., Marchant L.F., and Nishida T., 1996: Great Ape Societies. Cambridge University Press, Cambridge.

Přívratský V. 2003.  Prostředí a tvar v lidské evoluci. Universita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha.

Rowe N., 1996: The Pictorial Guide to the Living Primates. Pogonias Press. East Hampton, New York.

Szalay F.S. & Delson E., 1979. Evolutionary History of the Primates. Academic Press, New York.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1  Evoluce, ekologie a chování primátů - Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2  Catarrhina  - opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata,V., 2012. Paleoantropologie a evoluční antropologie. Praha: Nakladatelství PedF UK v Praze. (učebnice ISBN 978-80-7290-592-8)

Vančata,V., (2013). Vznik a evoluce rodu Homo: Mýty a milníky. Vývoj lidského rodu s nastíněním vztahu neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Culturologie 3: 18 - 35.

Vančata,V., (2013): 7 milionů-50 000 př. Kr.: Od hominidů k modernímu člověku. In: Bárta Miroslav, Kovář Martin a kol. - Civilizace a dějiny. Praha: Academia str. 25 - 47.

Wilson A. C.: O lidské přirozenosti, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1993

Wolpoff M.H., 1999: Paleoantropology. Second edition. McGraw-Hill, Boston.

Wrangham R. W., McGrew W. C., de Waal F. B. M. and Heltne P. G. (eds.), 1994: Chimpanzee Cultures. Harvard University Press, Cambridge, Mass.

Ehler E, Přívratský V, Vančata V. (2010). Ontogeneze člověka s přihlédnutím k výuce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ. in Přívratský V, Teodoridis V, Vančata V. (eds.). Biologické a biosociální faktory ovlivňující integraci žáků a studentů se specifickými potřebami. pp 9-30, Unie Comenius, Praha, 2009, ISBN: 978-80-7290-425-9

Králík M., Čuta M. Ontogeneze člověka  http://anthrop.sci.muni.cz/page.yhtml?id=451

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. SPN, Praha 1993.

ŠMAHEL Z. Principy,teorie a metody auxologie. Karolinum, Praha 2001.

Vančata V. and Vančatová M., 2002. Growth of Common Chimpanzee (Pan troglodytes) in Captivity: Specific Features of Growth in Genetically Related Individuals. Variability and Evolution 10: 19-38.

Vančatová, M., Vančata, V., Jeřábková, Z., Zlámalová, H., Skřivánková, J., Janeček, J., 1999. The longitudinal study of the growth and development of captive chimpanzees and orangutans. Variability and Evolution, 7: 31-45.

Studijní opory

https://sites.google.com/site/docvancataantomiecloveka/historicka-a-evolucni-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancata/home/zaklady-biologicke-antropologie

https://sites.google.com/site/docvancatafyzantro/fyzicka-antropologie

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/etologie-primatua

https://sites.google.com/site/vaclavvancata/primatologie

https://sites.google.com/site/docvancata/Lidsk-ontogeneze

 

Sylabus -
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (20.11.2014)

l) Úvod - Fyzická antropologie - předmět zkoumání a metodologie, hlavní směry, postavení člověka v přírodě, člověk a primáti. Teoretické aspekty evoluce a adaptace primátů s příhlédnutím ke specifickým aspektům evoluce hominidů  - přírodní výběr a adaptivní procesy, ontogeneze a fylogeneze, adaptivní strategie, adaptivní radiace, life forms, speciace, evoluční a fylogenetická systematika, ontogeneze a life histories - význam ontogeneze jako adaptivního mechanismu, sexuální dimorfismus a diferenciace pohlaví, adaptace na úrovni populací - idividuální a inklusivní fintness, ontogenetické shifty, fyziologie, ekologie a chování

2) Primáti - úvod do fyzické antropologie a primatologie, základy taxonomie primátů, biogeografie, ekologie, lidoopi a jejich význam pro studium evoluce hominidů. Chování a sociální struktura opic a lidoopů, ekologie, reprodukce a sociální struktura - platyrrhinní a katarrhinní opice a lidoopi, ontogeneze a life histories, odlišnosti a podobnosti lidoopů a člověka v biosociálních a sociálních vlastnostech, stupeň inteligence a kreativní činnost lidoopů

3) Prosimii - taxonomie, rozšíření a ekologie; Afričtí a asijští Prosimii - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie. Madagaskarské poloopice - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie

4) Platyrrhina - opice Nového světa - Callithricidae, Cebidae a Atelidae - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie

5) Catarrhina - primáti Starého světa - opice a lidoopi - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie. Cercopithecoidea - opice Starého světa - kočkodanovití (Cercopithecidae) a hulmanovití (Colobidae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace

6) Hominoidea - giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi (Ponginae, Paninae) a hominidé (Homininae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští pongidae  jedna nebo dvě skupiny?; Gibonovití - systematika s genetické zvláštnosti gibonů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace opic, giboni a orangutani, Orangutan (Pongo) definice rodu a systematika orangutanů, biogeografie a ekologie, základní adaptace a chování

7) Afričtí velcí lidoopi - systematika - Gorilla a Pan - druhy a poddruhy afrických lidoopů, biogeografie a ekologie, sociální struktura a chování, základní adaptace a specializace jednotlivých druhů, Pan troglodytes a Pan paniscus - rozdíly a podobnosti, systematika velkých lidoopů

8) Vznik primátů a základní poznatky o fylogenezi primátů, vývoj primátů ve starších třetihorách, adaptivní radiace, Vznik vyšších primátů, nejstarší hominoidi, svrchně miocenní hominoidi a vznik hominidů. Vznik a  vývoj nejstarších hominidů - jejich charakteristika, základní faktory evoluce hominidů a ekologické aspekty evoluce hominoidů. Evoluce raných hominidů, astralopitéci a jejich diferenciace, vznik nejstarších zástupců Homo  - byl Homo habilis již skutečně člověk, problematika definice rodu Homo - Homo ergaster a Homo erectus, materiální kultura a sociální organizace raných hominidů.

9) Homo ergaster/erectus - klíčová etapa lidské evoluce, proč se vyvinul člověka vzpřímený, starší a střední paleolit, kultura a lidská řeč, základy lidské společnosti, Homo heiderbergensis a archaický Homo sapiens, vznik neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Základní etapy evoluce hominidů, vznik základních biologických, biosociálních a sociálních vlastností a struktur, ekologické aspekty evoluce hominidů, kolonizace světa

10) Vznik a vývoj moderního člověka - monocentrické a multiregionální teorie, neandrtálci a anatomicky moderní člověk, lidé svrchního paleolitu - aurignacién, gravetiém a magdalenién, mladší doba kamenná, neolit, přechod od lovecko-sběračského systému k ranému zemědělství. Ranné zemědělství, doba bronzová a doba železná - migrace a osídlování světa - Amerika, Austrálie atd.,

11) Základy evoluční a vývojové antropologie - problematika ontogeneze a fylogeneze, vliv prostředí a sociální organizace a kultury na ontogenezi a schopnosti adaptace člověka a jeho předků, genetické a epigenetické aspekty evoluce a ontogeneze.

12) Ontogeneze a životní historie (life histories) primátů - komplexní chápání ontogeneze primátů, ontogeneze primátů jako adaptivní mechanismus, heterochronie a allometrie, rychlost růstu a regulace růstu u primátů, chování, morfologie, hormony a mechanismy růstu, sexuální dimorfismus a sexuální diferenciace, adaptace na populační úrovni a ve společenstvech primátů.

13) Kolonizace světa člověkem a jeho předky vývoj moderního člověka, biologické a ekologické aspekty historického vývoje člověka, růstové a sekulární trendy, migrace, etnické skupiny a jejich vlastnosti a ekologie. Variabilita a diversita současných lidských populací, populační genetika. Perspektivy současné antropologie, syntéza fyzické a sociální antropologie, člověk jako primát, molekulární antropologie a evoluce primátů,

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.09.2014)

Podmínky k ústní zkoušce zasílá vyučující, zpravidla počátkem semestru, prostřednictvím SIS, a to včetně doporučené literatury a otázek, které si budou  studenti u zkoušky losovat. Otázky mají dvě samostatné části, každá z jiné oblasti oboru. Nezodpovězení jakékoliv z těchto částí otázky je důvodem pro udělení klasifikace NEDOSTATEČNĚ, tedy student musí zkoušku opakovat.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK