PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyzická antropologie - O02302025
Anglický název: Physical anthropology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: ON2302001
Vysvětlení: Rok4
Staré označení: FYAN
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Záměnnost : ON2302001
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Přehled nejdůležitějších poznatků z fyzické a evoluční antropologie a primatologie. Základy systému primátů, chování a sociální struktury primátů, adaptace primátů. Evoluce primátů, vznik vyšších primátů a jejich diferenciace, vznik a evoluce hominoidů a hominidů, diferenciace hominidů a evoluce rodu Homo, základní poznatky o hominizačním procesu a evoluci druhu Homo sapiens. Vznik, evoluce a diferencciace anatomicky moderního člověka.
Cíl předmětu
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Teoretické i praktické zvládnutí nejdůležitějších poznatků z fyzické a evoluční antropologie.

Literatura
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

Beneš J.: Člověk, edice Orbis Pictus, Mladá fronta, Praha 1994

Bilsborough A., 1995: Human evolution. Blackie Academic and Professional, London.

Bogucki P., 1999: The Origins of Human Society. Blacwell Publishers, Malden, Oxford.

Conroy G. C., 1990. Primate Evolution. W. W. Norton and Company, New York.

Conroy G. C., 1997. Reconstructing Human Orignis. W. W. Norton and Company, New York.

Fleagle J. G., 1998: Primate Adaptation and Evolution (2nd edition). Academic Press, Inc., London.

Fagan B. M., 1989: People of the Earth. An Introduction to the World Prehistory (Sixth edition). Scott, Feresman and Company, Glenview, Boston, London.

Gamble C., 1995: Timewalkers. The Prehistory of Global Colonization. Penguin Books, London.

Hawks J. D., Wolpoff M. H., 2001: The four faces of Eve: hypothesis compatibility and human origins. Quaternary International 75: 41 ? 50.

Jones S., Martin R., and Pilbeam D., 1995: The Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press, Cambridge.

Přívratský V. 2003. Prostředí a tvar v lidské evoluci. Universita Karlova v Praze ? Pedagogická fakulta, Praha.

Richards M., 2003: The Neolithic Invasion of Europe. Annu. Rev. Anthropol. 2003, 32:135 ? 162.

Sládek V., 1999: O původu anatomicky moderního člověka (H. sapiens sapiens): Přehled teorií a modelů. Archeologický ústav AV ČR v Brně, Přehled výzkumů 39 (1995-1996): 35-45.

Sládek V., 1997: DNA neandertálce. Ztratili jsme příbuzného? Vesmír 76: 568 ? 569.

Sládek, V., Galeta, P. & Blažek, V. (eds.), (2003): Evoluce a antropologie recentních populací. Sborník příspěvků panelu 21. kongresu SVU. Nakl. Aleš Čeněk, Plzeň,

Sládek V., Svoboda J., Škrdla P. 1997: Hledání počátků moderního člověka. Vesmír 76: 559-569.

Stloukal M. a kol., 1999. Anthropologie: Příručka pro studium kostry. Národní museum, Praha.

Svoboda J. 2001: Paleolit a mesolit. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata V., 2002: Fylogeneze člověka a jeho předků. Sborník: Milada Švecová a kol., Nové směry v biologických oborech a jejich specielních didaktikách. Karolinum, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 1 ? Evoluce, ekologie a chování primátů ? Prosimii a Platyrrhina. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata V. 2003: Primatologie, Díl. 2 ? Catarrhina ? opice a lidoopi. Universita Karlova ? Nakladatelství Pedagogické fakulty UK, Praha.

Vančata, V., Vančatová M., 2002: Sexualita primátů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Vančata, V., 2003: Paleoantropologie ? Stručný přehled fylogeneze hominidů. Nadace Universitas Masarykiana, Masarykova Universita v Brně, Edice Scientia: Panoráma biologické a sociokulturní antropologie. Nakladatelství a vydavatelství Nauma v Brně, Brno.

Wilson A. C.: O lidské přirozenosti, Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 1993

Wolpoff M.H., 1999: Paleoantropology. Second edition. McGraw-Hill, Boston.

Sylabus
Poslední úprava: VANCATA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2008)

l) Úvod - antropologie - předmět zkoumání a metodologie, hlavní směry, postavení člověka v přírodě, člověk a primáti. Teoretické aspekty evoluce a adaptace primátů s příhlédnutím ke specifickým aspektům evoluce hominidů - přírodní výběr a adaptivní procesy, ontogeneze a fylogeneze, adaptivní strategie, adaptivní radiace, life forms, speciace, evoluční a fylogenetická systematika, ontogeneze a life histories - význam ontogeneze jako adaptivního mechanismu, sexuální dimorfismus a diferenciace pohlaví, adaptace na úrovni populací - idividuální a inklusivní fintness, ontogenetické shifty, fyziologie, ekologie a chování

2) Primáti - úvod do primatologie, základy taxonomie primátů, biogeografie, ekologie, lidoopi a jejich význam pro studium evoluce hominidů. Chování a sociální struktura opic a lidoopů, ekologie, reprodukce a sociální struktura - platyrrhinní a katarrhinní opice a lidoopi, ontogeneze a life histories, odlišnosti a podobnosti lidoopů a člověka v biosociálních a sociálních vlastnostech, stupeň inteligence a kreativní činnost lidoopů

3) Prosimii - taxonomie, rozšíření a ekologie; Afričtí a asijští Prosimii - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie. Madagaskarské poloopice - systematika, rozšíření, sociální struktura a ekologie

4) Platyrrhina - opice Nového světa - Callithricidae, Cebidae a Atelidae - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie

5) Catarrhina - primáti Starého světa - opice a lidoopi - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie. Cercopithecoidea - opice Starého světa - kočkodanovití (Cercopithecidae) a hulmanovití (Colobidae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace

6) Hominoidea - giboni - malí lidoopi (Hylobatidae), pongidé - velcí lidoopi (Ponginae, Paninae) a hominidé (Homininae) - základní definice a systematika jednotlivých skupin, biogeografie a ekologie, základní adaptace, afričtí a asijští pongidae jedna nebo dvě skupiny?; Gibonovití - systematika s genetické zvláštnosti gibonů, biogeografie a ekologie, sociální struktura, základní adaptace a specializace opic, giboni a orangutani, Orangutan (Pongo) definice rodu a systematika orangutanů, biogeografie a ekologie, základní adaptace a chování

7) Afričtí velcí lidoopi - systematika - Gorilla a Pan - druhy a poddruhy afrických lidoopů, biogeografie a ekologie, sociální struktura a chování, základní adaptace a specializace jednotlivých druhů, Pan troglodytes a Pan paniscus - rozdíly a podobnosti, systematika velkých lidoopů

8) Vznik primátů a základní poznatky o fylogenezi primátů, vývoj primátů ve starších třetihorách, adaptivní radiace, Vznik vyšších primátů, nejstarší hominoidi, svrchně miocenní hominoidi a vznik hominidů

9) Vznik a vývoj nejstarších hominidů - jejich charakteristika, základní faktory evoluce hominidů a ekologické aspekty evoluce hominoidů. Evoluce raných hominidů, astralopitéci a jejich diferenciace, vznik nejstarších zástupců Homo - byl Homo habilis již skutečně člověk, problematika definice rodu Homo ? Homo ergaster a Homo erectus, materiální kultura a sociální organizace raných hominidů.

10) Homo ergaster/erectus - klíčová etapa lidské evoluce, proč se vyvinul člověka vzpřímený, starší a střední paleolit, kultura a lidská řeč, základy lidské společnosti, Homo heiderbergensis a archaický Homo sapiens, vznik neandrtálců a anatomicky moderního člověka. Základní etapy evoluce hominidů, vznik základních biologických, biosociálních a sociálních vlastností a struktur, ekologické aspekty evoluce hominidů, kolonizace světa

11) Vznik a vývoj moderního člověka ? monocentrické a multiregionální teorie, neandrtálci a anatomicky moderní člověk, lidé svrchního paleolitu ? aurignacién, gravetiém a magdalenién, mladší doba kamenná, neolit, přechod od lovecko-sběračského systému k ranému zemědělství.

12) Ranné zemědělství, doba bronzová a doba železná - migrace a osídlování světa - Amerika, Austrálie atd., vývoj moderního člověka, biologické a ekologické aspekty historického vývoje člověka, růstové a sekulární trendy, migrace, etnické skupiny a jejich vlastnosti a ekologie. Variabilita a diversita současných lidských populací, populační genetika. Perspektivy současné antropologie, syntéza fyzické a sociální antropologie, člověk jako primát, molekulární antropologie a evoluce primátů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK