PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální pedagogika školního věku - OKNSP18121
Anglický název: Special Education - School Age
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: OKNS1S106A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Korekvizity : OKNSP18125
Prerekvizity : OKNSP18111, OKNSP18115
Záměnnost : ONSP18121, ONSP18812
K//Je korekvizitou pro: OKNSP18125, OKNSP18126
P//Je prerekvizitou pro: OKNSP18131, OKNSP18310, OKNSP18135
Anotace -
Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Současný systém škol a zařízení. Humanistické pojetí výchovy a vzdělávání žáků. Dítě, žák, učitel a jejich vzájemná komunikace. Výchovně vzdělávací programy. Edukační realita. Kurikulum. Klasifikace a hodnocení. Žák: subjekt edukace. Péče o zdraví a dozor nad žáky. Škola jako edukační instituce. Dokumentace učitele, ředitele školy. Osobnost speciálního pedagoga.
Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAV/PEDF.CUNI.CZ (19.06.2010)

ČERNÁ, M: A KOL. Kapitoly z psychopedie. Praha, UK 1995

BAJO, I., VAŠEK, Š. Pedagogika mentálně postihnutých. Bratislava, Sapientia 1994

HÁJKOVÁ,V.,STRNADOVÁ,I.Inkluzivní vzdělávání.Praha:Grada Publishing,a.s.2010, ISBN 978-80-247-3070-7

CANGELOSI, J.S. Strategie řízení třídy. Praha, Portál 1994

LANG,G. A KOL. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha, Portál 1998

MULLER, O. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Olomouc, UP 2001

VÍTKOVÁ, M. A KOL. Integrativní speciální pedagogika. Brno, Paido 1998

___

HOUSAROVÁ,B.: Vytváření gramatických struktur u dětí s vývojovou dysfázií in Lechta, V.: Logopaedica V, Liečreh Gút.h 2002, ISBN 80-88932-10-6 (EAN 9788088932109)

KLENKOVÁ,J.: Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1

KLENKOVÁ, J. Logopedie. In: Popelová J. et al Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno : Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6.

LECHTA, V. a kol. Logopedické repetitorium. Bratislava : SPN, 1990. ISBN 80-08-00447-9.

NOVÁK, A. Foniatrie a pedaudiologie. Praha 1994.

OHNESORG,K. Fonetika pro logopedy. SPN Praha 1974.

SOVÁK, M. Logopedie. SPN Praha 1974-1986.

ŠKODOVÁ,E.,JEDLIČKA,I.a kol: Klinická logopedie.Praha.Portál, 2003. ISBN 80-7178-546-6

__________

JANOTOVÁ, N.,ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Praha, SPN 1990.

SOVÁK,M. Logopedie předškolního věku. Praha, SPN 1984.

KORSUNSKAJA,B. Metodika vyučování řeči neslyšících dětí. Praha, SPN 1978. KRAHULCOVÁ,B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha, Karolinum 1996.

POUL.L.: Dítě s vadou sluchu. Jeho včasná výchova v rodině. Praha, Svoboda 1992.

_________

ČERNÁ M. A KOL. Lehké mozkové dysfunkce. Praha, UK 1992

DUNOVSKÝ J. A KOL. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada 1995

DUNOVSKÝ J. Rodina a její poruchy ve vztahu k dítěti. Praha MPSV ČSR, 1986

LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. Psychická deprivace v dětství. Praha, Avicenum 1968

NEŠPOR, K., CZÉRNY, L. Alkohol, drogy a vaše děti. Praha 1994

POKORNÁ V. Poruchy chování u dětí a jejich náprava. Praha UK 1992

PREKOPOVÁ J., SCHWEIZEROVÁ, CH. Neklidné dítě. Praha, Portál, 1993

ŘÍČAN P. A KOL. Dětská klinická psychologie. Praha, Avicenum 1991 (a další vydání)

VOJTÍK V. A KOL. Poruchy vývoje dětí a mladistvých a jejich projevy v rodině a škole. Praha, SPN 1990.

____

KUBÍČOVÁ, Z., KUBÍČE, J.: Kompenzační A didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižením v MŠ a ZŠ. Praha, Septima 2001, ISBN 80-7216-166-0

HÁJKOVÁ, V.: Úvod do integrativní pedagogiky pro učitele základních škol. IPPP ČR, Praha 2003

MATĚJČEK, Z.: Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Praha, H&H 2001 ISBN 80-86022-92-7

KŘIVOHLAVÝ: Psychologie zdraví. Praha Portál 2003

LANGMEIER, BALCAR, ŠPITZ: Dětská psychoterapie. Praha. Portál 2000

ELLIOT, PLACE: Dítě v nesnázích. Praha, Grada Publishing 2004

___

JESENSKÝ, J. Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha , Karolinum UK 1995.

KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha, Septima 1996.

KEBLOVÁ, A. Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ. Praha, Septima 1996.

KVĚTOŇOVÁ - ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno, Paido 1998.

LUDÍKOVÁ. L. Tyflopedie I. -III. Olomouc, UP 1989- 91..

MONATOVÁ. L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno, Paido 1996.

NOVÁK, J. Využití výpočetní techniky pro zdravotně postižené. Brno, Paido 1997.

POŽÁR, L. Školská integrácia detí a mládeže s poruchami zraku. Bratislava UK 1996.

VÁGNEROVÁ, M. Oftalmopsychologie dětského věku. Praha, Karolinum UK 1995.

Sylabus
Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

Speciální pedagogika školního věku - dítě s mentálním postižením

Vzdělávání žáků mentálně retardovaných: základní pojmy a vztahy, cíle a úkoly vzdělávání MR. Zvláštnosti vyučovacího procesu MR - systém vyučovacích zásad, metod, forem a prostředků ve výchovně vzdělávacím procesu MR. Zařazování dětí s MR do speciálních škol. Výchovně vzdělávací proces na pomocné škole: Vznik a vývoj pomocných škol (PŠ). Učební plány, učební osnovy, učebnice, pomůcky. Klasifikace a hodnocení na PŠ. Individualizované vyučování. Výuka žáků s autistickými rysy. Speciálně pedagogická centra pro MR. Výchovně vzdělávací proces na zvláštní škole: Analýza dosavadního pojetí ZvŠ.

Speciální pedagogika školního věku - dítě s řečovým postižením

Současný systém logopedických pracovišť ve zdravotnickém resortu,logopedická pracoviště v systému školského resortu, systém škol a školských zařízení logopedického typu, jejich organizační a pedagogická charakteristika: mateřské školy logopedického typu, základní školy logopedického typu, speciálněpedagogická centra logopedického typu, specializované třídy logopedického typu. Charakteristika a statistika populace školního věku s narušenou komunikační schopností. Rezonanční vady řeči. Symptomatické vady řeči.

Speciální pedagogika školního věku - dítě se sluchovým postižením

Současný systém škol a zařízení surdopedického typu a jejich didaktická charakteristika.

Problematika vzdělávacích programů pro sluchově postižené v současnosti: orální vzdělávací programy, orální vzdělávací programy doplňované, vzdělávací programy se simultánní komunikací, vzdělávací programy s totální kompenzací, bilingvální vzdělávací programy, vzdělávací programy s dominantními znakovými jazyky. Úplné a redukované vzdělávací programy. Charakteristika předmětových metodik. Charakteristika vyučovacích předmětů druhého stupně základní školy, střední školy, charakteristika vyučovacích předmětů učňovských škol pro sluchově postižené. Didaktické zásady na školách surdopedického typu.

Speciální pedagogika školního věku - dítě se sluchovým postižením

Současný systém škol a zařízení surdopedického typu a jejich didaktická charakteristika.

Problematika vzdělávacích programů pro sluchově postižené v současnosti: orální vzdělávací programy, orální vzdělávací programy doplňované, vzdělávací programy se simultánní komunikací, vzdělávací programy s totální kompenzací, bilingvální vzdělávací programy, vzdělávací programy s dominantními znakovými jazyky. Úplné a redukované vzdělávací programy. Charakteristika předmětových metodik. Charakteristika vyučovacích předmětů druhého stupně základní školy, střední školy, charakteristika vyučovacích předmětů učňovských škol pro sluchově postižené. Didaktické zásady na školách surdopedického typu.

: Speciální pedagogika školního věku - dítě s poruchami chování

Terminologie. Charakteristika dítěte s poruchovým chováním, identifikace poruch chování. Vývojová podmíněnost typu problémového chování. Poruchy chování na základě psychických onemocnění. Neurotické projevy v dětském věku. Neurotické vegetativní poruchy. Tiky a neurotické návyky. Poruchy chování disociálního a asociálního rázu. Poruchy chování antisociálního rázu. Systém výchovných zařízení, náhradní rodinná výchova, diagnostická zařízení.

Speciální pedagogika školního věku - dítě s tělesným postižením

Specifické rysy duševní konstituce tělesně postiženého dítěte. Školní vzdělávání v podmínkách ústavní péče, ve škole při ÚSP a v běžné škole. Deklaratorní legislativní podpora procesu školní integrace/inkluze. Specifika výchovy a vzdělávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Výchova a vzdělávání nemocného dítěte školního věku. Psychická problematika nemoci a specifika zvládání nemoci daná věkem. Nebezpečí (psychické) deprivace, psychice a hospitalismu. Chronicky nemocné dítě. Záchvatovitě nemocné dítě.

: Speciální pedagogika školního věku - dítě se zrakovým postižením

Orientace v systému škol a školských zařízení pro zrakově postižené, výuka na I. stupni základní školy, specifičnost výuky nevidomých, slabozrakých a dětí s poruchou binokulárního vidění. Výuka na II. stupni školy, problematika výuky, zvláštnosti při aplikaci oborových didaktik u těžce zrakově postižených. Podpora při integraci zrakově postiženého dítěte do základní školy. Výuka na střední škole, speciálně pedagogická podpora při výuce zrakově postiženého studenta. Orientace v technických pomůckách pro zrakově postižené, základní znalost práce s pomůckami pro zrakově postižené.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK