PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Speciální pedagogika dospělého věku - OKNSP18131
Anglický název: Special Education - Adult Age
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z+Zk [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: specializační
Je zajišťováno předmětem: OKNS1S109A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D.
Korekvizity : OKNSP18135
Prerekvizity : OKNSP18121
Záměnnost : ONSP18813
K//Je korekvizitou pro: OKNSP18135
P//Je prerekvizitou pro: OKNSP18330
Anotace
Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)
Teoretické přístupy k podpoře člověka s postižením v období dospělosti a s aplikací těchto přístupů v oblastí vzdělávání, sociálních služeb a zaměstnávání. Vzdělávání dospělých osob se specifickými potřebami, význam, potřeby, kategorie vzdělávání dospělých. Sociální služby pro osoby s postižením v ČR, typologie služeb podle platné právní úpravy. Historický vývoj. Zahraniční modely. Zaměstnávání osob s postižením. Význam pracovního uplatnění. Formy pracovního uplatnění. Motivace zaměstnavatelů zaměstnávat občany s postižením. Platná právní úprava v oblasti zaměstnanosti.
Literatura
Poslední úprava: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (11.03.2010)

JESENSKÝ, J.: Andragogika a gerontogika handicapovaných.I.část. Praha : Karolinum, 2000.

KOPŘIVA, K.: Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál, 1997.

MICHALÍK, J.: Proces transformace ve speciální pedagogice. Postižení, společnost, právo. Organizace občanů se zdravotním postižením. Mezinárodní organizace osob se zdravotním postižením. In Renotiérová, M., Ludíková L. Speciální pedagogika. Olomouc : UP, 2003.

Národní plán pro vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením. Usnesení vlády ČR č. 256, 1998.

Střednědobá koncepce politiky státu vůči osobám se zdravotním postižením. 2004.

TOMEŠ, I. A KOL.: Sociální správa. Praha : Portál, 2002.

VÁGNEROVÁ, M.: Patopsychologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 1999.

VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha : Karolinum, 1999.

VEČEŘA, M.: Sociální stát, východiska a přístupy. Praha : Slon, 1996.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK