PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Speciální pedagogika školního věku - OKNS3S109A
Anglický název: Special Education of School Age
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Vyučující: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Korekvizity : OKNS3S110A
Prerekvizity : OKNS3S103A
Je korekvizitou pro: OKNS3S110A
Je prerekvizitou pro: OKNS3S118A, OKNS3S120A, OKNS3S117A
Anotace -
Cílem kurzu je osvojit si základní znalosti, přístupy a strategie ve vzdělávání a diagnostice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí inkluzivní školy a prostředí škol zřízených podle §16 a odst. 9. Specifikovat osobnost žáka a jeho variabilitu vývoje ve školním věku. Student bude aplikovat teoretické poznatky z pedagogiky jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami do pedagogické praxe, osvojí si intervence a speciálně pedagogickou diagnostiku.
Poslední úprava: Marádová Eva, PaedDr., CSc. (26.04.2020)
Deskriptory

Předmět bude zahájen cvičením v reálném čase výuky dle rozvrhu. Bude realizovám prezečně. Studentům budou poskytnuty informace o organizaci výuky v tomto předmětu na první hodině.

Poslední úprava: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (04.02.2022)
Literatura

Povinná literatura

BARTOŇOVÁ, M., & VÍTKOVÁ, M. (2018). Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. Masarykova univerzita.

 CIBULKOVÁ, A., & BARTOŇOVÁ, M. (2022a). Role učitele v kontextu školní úspěšnosti žáka s ADHD - výzkumné studie. Štúdie zo špeciálnej pedagogiky, 11(1), 42-51.

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6646-5.

BARTOŇOVÁ, M.Studentswithintellectual disability in inklusive educationsettings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-6817-9.

HÁDKOVÁ, K. Vzdělávání žáků a studentů s kochleárním implantátem. Pedagogická fakulta UK, Praha, 2012. ISBN 978-80-7290-618-5.

HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ, I. Inkluzívní vzdělávání. Teorie a praxe. Praha: GradaPublishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3070-7.

HORT, VL., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ, E. a kol. Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-472-9.

JEDLIČKA, R., KOŤA, J. a kol. Děti a mládež v obtížných životních situacích. Praha: Themis, 2004. ISBN

80-7312-038-0.

KALEJA, M. Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7510-159-4.

KLENKOVÁ, J.  Logopedie. Praha: Grada. 2006. ISBN 80-247-1110-9.

Mezinárodní klasifikace nemocí – 10. revize. Praha: Psychiatrické centrum, 2006, aktualizace 2012.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001, 304s. ISBN 80-246-0181-8.

Doporučená literatura

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M., VRUBEL, M. Inclusion in EducationforStudentswithSpecialEducational. Brno: Masaryk University, 2014. ISBN 978-80-210-7152-0.

NeedsfromthePerspectiveof Research. MVP MUNI/M/0012/2013. 1. vyd. Brno: MU, 2014. 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.

PETTY, G. Teachingtoday: a practicalguide. (4. vyd.) Cheltenham: Nelson Thornes. 2009.ISBN 1408504154.

MERTIN, V., KREJČOVÁ, L. Metody a postupy poznávání žáka: pedagogická diagnostika (1. vyd.). Praha: WoltersKluwer Česká republika. 2012.SBN: 978-80-7357-679-0.

WIENER, P. Prostorová orientace a samostatný pohyb. Praha: AVICENUM, 1986.

Poslední úprava: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)
Sylabus

 

Obsah:

1.      Základní terminologie vztahující se k problematice jednotlivých cílových skupin ve školním věku

2.      Iinkluze, inkluzivní (společné) vzdělávání, školní poradenské pracoviště, školský poradenský systém

3.      Inkluzivní didaktika, požadavek individualizace a diferenciace cílů i metodických postupů v inkluzivním prostředí školy a školách

4.      Strategie hodnocení v inkluzivní škole.

5.      Poradenský systém v legislativě

6.      Školský systém v ČR, volba vzdělávací cesty.

7.      Diagnostické domény u žáků se znevýhodněním (tělesné, mentální postižení, PAS, specifické poruchy učení a chování), základní nástroje diagnostiky

9.      Diagnostické domény u žáků se znevýhodněním (sluchové, postižení, narušená komunikační schopnost), základní nástroje diagnostiky

Poslední úprava: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Přemět je ukončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Bartoňová Miroslava, prof. PaedDr., Ph.D., mimořádný profesor Univerzity Karlovy (28.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK