PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika matematiky 3 - OKNM3M032A
Anglický název: Mathematics education 3
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Prerekvizity : OKNM3M022A
Anotace -
Předmět má stejné cíle jako předměty Didaktika matematiky 1 a 2 a je jejich přímým pokračováním. U níže uvedených obsahů bude pozornost věnována didaktické rekonstrukci učiva, problémům žáků, výukovým praktikám, metodickému zpracování a reedukaci formálních poznatků: Goniometrie a trigonometrie, Práce s daty a statistika, Kombinatorika a pravděpodobnost, Využití Geogebry a ICT ve výuce matematiky. Specifická pozornost bude věnována problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v matematice (žáci s SPU a žáci talentovaní na matematiku) a gradovaným úlohám a testům v matematice.
Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta

90h

Přímá výuka

 

Prezenční studium

24h

Kombinované studium

10h

Příprava na výuku

(včetně samostudia literatury, práce se studijními materiály a plnění průběžných úkolů)

 

Prezenční studium

46

Kombinované studium

60

 

 

Plnění předmětu

 

Příprava na zkoušku a zkouška

20 hodin

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2023)
Literatura

HEJNÝ, M. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN 1990.

Časopisy pro učitele matematiky (Učitel matematiky, Matematika-fyzika-informatika).

Sborníky z konferencí pro učitele matematiky (např. Dva dny s didaktikou matematiky, Jak učit matematice žáky ve věku 11-15 let, Setkání učitelů všech typů a stupňů škol, Ani jeden matematický talent nazmar).

Patáková, E. Metody tvorby úloh pro nadané žáky. Praha: PedF UK, 2013

Ročenky Matematické olympiády a Matematického klokana

BLAŽKOVÁ, R. Specifické  vývojové  poruchy  učení  a  možnosti podpory   žáků  se  specifickými  vzdělávacími  potřebami  v matematice. In  Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP. Materiály k projektu ESF. 1. vyd. Praha : JČMF, 2006. s. 1-31. CD ROM, ISBN 80-7015-097-1. ISBN 80-7015-085-8.

BLAŽKOVÁ, R. a kol. Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-89-3

POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-326-9

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Sylabus

Výuka goniometrie a trigonometrie

Práce s daty a statistika

Kombinatorika a pravděpodobnost

Využití Geogebry a ICT ve výuce matematiky

Gradované úlohy ve výuce matematiky

Žáci s SPU v matematice

Žáci talentovaní v matematice

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (10.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast v kurzu (docházka).

Plnění úkolů v Moodle.

Písemný test s rozpravou.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
Studijní opory

Kurz v Moodle. Link bude zaslán přihlášeným studentům.

Poslední úprava: Vondrová Naďa, prof. RNDr., Ph.D. (12.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK