PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aktuální otázky školní pedagogiky - OKBV3P063A
Anglický název: Actual topics of school education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Prerekvizity : OKBV3P011A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (07.02.2024)
Předmět studenty seznámí s aktuálními otázkami vzdělávacího systému od preprimárního stupně po terciární úroveň, se současnými pedagogickými koncepcemi, které se promítají do pojetí práce škol a školských zařízení, s jednotlivými vzdělávacími programy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (29.01.2024)

Cíle předmětu:

  1. Studující popíše aktuální změny v legislativních předpisech.
  2. Analyzuje a s využitím teoretických poznaků zhodnotí aktuální národní strategii vzdělávání.
  3. Prokáže znalost koncepsí vzdělávací politiky pro regionální školství.

Výsledky učení:


Studující:

  • S využitím poznatků z oblasti vzdělávacích procesů ve škole zhodnotí problematiku rámcového a školního kurikula.
  • Navrhne možné přístupy pro oblast altertativního vzdělávání.
  • Prokáže znalost procesu utváření systému předškolní výchovy a vzdělávání pro současné mateřské školy.
  • S využitím aktuálních výzkumných poznatků diskutuje otázky výchovy mimo vyučování a možnosti trávení volného času.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (29.01.2024)
Předmět má 2 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 50 hodinám. Doba očekávané přípravy: samostudium literatury (za celý semestr) 10 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 20 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 10 hodin.  Příprava na zápočet 10 hodin.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (29.01.2024)

Helus, Z. (2009). Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál.

Kasíková, H. (2016). Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál.

Opravilová, E. (2016). Předškolní pedagogika. Praha: Grada.

Průcha, J. (2012). Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál.

Průcha, J. (1999). Vzdělávání a školství ve světě. Praha: Portál.

Rýdl, K. (2003). Inovace školských systémů. Praha: ISV.

Silberman, M., Lawsonová, K. (1997). 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (29.01.2024)

Obsahové vymezení:
1. Aktuální změny v legislativních předpisech.
2. Koncepce vzdělávací politiky pro regionální školství.
3. Vzdělávací procesy ve škole, seznámení s problematikou rámcového a školního kurikula.
4. Pedagogické koncepce a jejich projevy ve školní praxi.
5. Alternativní školy a přístupy.
6. Aktéři výchovných a vzdělávacích procesů ve škole.
7. Systém předškolní výchovy a vzdělávání v podmínkách současné mateřské školy.
8. Otázky výchovy mimo vyučování, možnosti trávení volného času.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (04.03.2024)

Požadavky k zápočtu:

studující s využitím poznaků ze seminářů analyzuje dle struktury zadání v Moodle Aktuální národní strategii vzdělávání v ČR do r. 2030 a vypracuje písemný podklad k zápočtovému kolokviu. 

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (07.02.2024)

On-line studijní opora na adrese: 

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6667

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK