PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Ochrana zdraví a první pomoc - OKBO3P053A
Anglický název: Health promotion and first aid
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=8927
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Prerekvizity : OKBO3P016A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (10.09.2023)
Předmět poskytuje základní informace týkající se zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školách a školských zařízeních. Problematika ochrany zdraví je předložena z právních, hygienických i pedagogických hledisek. Obsah tvoří teorie i praxe poskytování předlékařské první pomoci a ochrany zdraví.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (09.09.2023)

Cílem předmětu je vybavit studenty teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které jim umožní s jistotou poskytovat rozšířenou laickou první pomoc a naučit je vyvarovat se nejčastějších chyb při poskytování první pomoci. Student dokáže aplikovat znalosti a dovednosti při záchraně života. Je motivován k průběžnému obnovování a upevňování nabytých vědomostí a dovedností.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (10.09.2023)

Předmět má 4 kredity. Prezenční část výuky zahrnuje 12 vyučovacíh hodin, distanční část výuky zahrnuje 88 hodin. očekávaná doba přípravy na 1 hodinu kontaktní výuky je 1 hodina, studium doporučené literatury 30 hodin, zpracovávání průběžných úkolů 20 hodin, příprava na zápočtový test a zápočtový test se závěrečnou reflexí 26 hodin.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (23.01.2020)

Bernatová, E. & et. al. (2017). První pomoc není věda. Praha: Český červený kříž.

Fiala, M. & Vilášek, J. (2010). Vybrané kapitoly z ochrany obyvatelstva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum.

Kolektiv autorů (2017). Základy první pomoci. Praha: Český červený kříž.

KOPECKÝ, M., TILCEROVÁ, E. & ŠIMAN, J. (2014). Ochrana člověka za mimořádných událostí. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouc.

Hanušová, J. (2014). Krizově intervenční minimum pro pedagogické pracovníky: ochrana zdraví a první pomoc. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Hanušová, J. (2014). Zásady předlékařské první pomoci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Hanušová, J. Pre-medical first aid competencies of selected students at the Faculty of Education, Charles University. Krakow InDebata Edukacyjna, 9, 2016/2017, 92 – 100.

Malá, L.& Peřan, D. (2016). První pomoc pro všechny situace: v souladu s evropskými doporučeními 2015. Vydání první. Praha: Vyšehrad.

Petržela, M. (2016). První pomoc pro každého.Praha: Grada Publishing.

Zdravotník zotavovacích akcí. (2017). Praha: Český červený kříž.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (09.09.2023)

Požadavky pro splnění zápočtu:

-   V průběhu semestru: průběžné plnění úkolů v uvedených termínech v Moodle. Student/studentka bude připuštěna k písemnému testu pouze pokud budou splněny průběžně úkoly v Moodle.

-   Úspěšné absolvování testu - otevřené i uzavřené otázky (min. 75 %).

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (09.09.2023)

1. Základní pojmy k ochraně zdraví. 

2. Mimořádné události. Základní pokyny pro obyvatelstvo v případě mimořádné události. Nejčastější mimořádné události ve škole a jejich řešení.

3. Činnost Integrovaného záchranného systému.

4. První pomoc - definice předlékařské první pomoci, priority, pravidla, cíle.

5. Základní vyšetření. Život zachraňující výkony - guidelines.

6. První pomoc při zástavě krvácení, včetně ošetření ran.

7. Stabilizovaná poloha. Poranění páteře, zlomeniny, poranění kloubů.

8. Popáleniny, opařeniny, úrazy elektrickým proudem. Úpal, úžeh, omrzliny a podchlazení.

9. Kolapsové a šokové stavy. Bodnutí hmyzem, uštknutí hadem, pokousání.

10. První pomoc u vybraných onemocnění a úrazů.

11. Praktický nácvik.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK