PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Instrumentální metody - OKBE2E116A
Anglický název: Instrumental methods
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Tatiana Smirnova
Neslučitelnost : OKB2309028
Prerekvizity : OKBE2E107A, OKBE2E110A
Záměnnost : OKB2309028
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí získaných v základním kurzu analytické chemie a rozšíření praktických dovedností o pokročilé instrumentální metody. Studenti si vyzkouší především elektroanalytické, spektrální a separační techniky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

Osvojit si praktické dovednosti během práce s pokročilými analytickými technikami. Získané znalosti studenti využijí při řešení bakalářské nebo diplomové práce.

Deskriptory
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (03.02.2022)

Rozvržení výuky:

Přímá výuka – 36 h

Nepřímá výuka – domácí příprava na laboratorní práci, vyhodnocování výsledků a sepsání protokolů – 2 + 34 + 32 h

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

ZÁRUBA K. a kol.: Analytická chemie, 1. a 2. díl. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2016. ISBN 978-80-7080-950-1

KÁŠ J., KODÍČEK M., VALENTOVÁ O.: Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. VŠCHT Praha, Praha 2006. ISBN 80-7080-586-2

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (08.02.2019)

Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu:

aktivní účast v laboratoři, znalost teoretických základů praktických úloh, provedení všech předepsaných úloh, vypracování a odevzdání protokolů, odevzdání pracovního místa a stolu (čisté a umyté nádobí včetně případné náhrady nádobí rozbitého či poškozeného).

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (03.02.2022)

1. Úvodní seznámení a správná laboratorní praxe

2. Studium strukturálních změn proteinů způsobených teplotní denaturací pomocí UV-Vis spektrofotometru Specord® 210 PLUS s teplotní celou VARIALUX T200.

3. Stanovení těžkých kovů v rostlinném extraktu anodickou rozpouštěcí voltametrií na elektrochemické sestavě PGSTAT101.

4. Měření pH u acidobazických titrací a vytváření titračních křivek.

5. Konduktometrická titrace směsi HCl a CH3COOH.

6. Analýza rostlinných barviv pomocí tenkovrstvé chromatografie.

7. Separace biologických analytů pomocí kapalinová chromatografie.

8. Rozdělení vysoko a nízkomolekulárních látek pomocí gelové chromatografie.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK