PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Dějiny české literatury II - OKBC2L111A
Anglický název: History of the Czech literature II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
PhDr. Jiří Smrčka, Ph.D.
Prerekvizity : OKBC2L108A
Je prerekvizitou pro: OKBC2L113A, OKBC2L119A, OKBC2L116A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ina Palacká (14.09.2020)
Předmět umožňuje pochopit základní vývojové a tematické procesy v české literatuře dvacátého století. Je založen na principu synchronních řezů na diachronním pozadí. Nejde přitom o tradiční vytváření chronologických celků, které se pokoušejí postihnout v rámci omezeného časového období různorodé procesy a oblasti vývoje literatury, ale jde o vytváření tematicky soustředěných celků, které sledují základní témata, popřípadě základní funkce, které ovlivňovaly a ovlivňují podobu české literatury nejenom v krátkodobém horizontu, ale vytvářejí základní vývojové linky, které se různě variují v odlišných historických kontextech v celém průběhu dvacátého století a vytvářejí tak dlouhodobou specifiku české literatury v kontextu literatury světové. Kurs není zaměřen na textocentrickou literární historii, ale ukazuje literaturu jako součást specifických kulturních a sociálních modelů ( kulturn ho pole či kulturní mapy), které ovlivňovaly podobu českého umění a českého myšlení ve dvacátém století. Cílem kurzu je umožnit studentům, aby pochopili trvalé či dlouhodobější procesy v dějinách literatury, ale zprostředkovaně i v dějinách české společnosti, a které jsou živou součástí naší aktuální zkušenosti s národní kulturou. Základní jednotkou se stává kulturní model, jeho principy studenti mají pochopit, k čemuž budou sloužit nejenom literární díla, ale i příklady z jiných druhů umění. Studenti by tak měli získat představu o komplexnější struktuře umění (nebudou tedy literaturu vnímat jako oddělenou oblast) a současně by měli získat vědomosti o procesech, které formovaly a formují aktuální podobu světa (literárního, kulturního i společenského), v němž žijí a které nacházejí svůj výraz v literatuře či prostřednictvím literatury. Dějiny literatury se tak pomocí tohoto kurzu stanou specifickým nástrojem poznání, které vede k sebereflexi národní i individuální.
Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Ina Palacká (14.09.2020)

Brabec, Jiří: Panství ideologie a moc literatury. Studie, kritiky, portréty. Praha, Akropolis 2010.

Pešat, Zdeněk – Strohsová, Eva (eds.): Dějiny české literatury IV. Praha, Victoria Publishing 1995.

Strohsová, Eva: Zrození moderny. Praha, Československý spisovatel 1963.

Hodrová, Daniela (ed.): Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů. Praha, Československý spisovatel 1987.

Hrabáková, Jaroslava – Janáčková, Jaroslava (eds.): Česká literatura na přelomu století. Jinočany, H&H 2001.

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Moderna/Moderny, Univerzita Palackého, Olomouc 2013.

Kubíček, Tomáš – Merhaut, Luboš – Wiendl, Jan: Na téma umění a život, Brno, Host 2007

Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan: Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století, Brno, Host 2005.

Kubíček, Tomáš: Felix Vodička. K dějinám českého strukturalismu

Jařab, Josef a kol.: Literární modernismus ve světě, Univerzita Palackého 2014

Papoušek, Vladimír (ed.): Dějiny nové moderny: česká literatura v letech 1905–1923. Praha, Academia 2010.

Papoušek, Vladimír a kol. Dějiny nové moderny 2, Praha, Akademia 2.

Papoušek, Vladimír: Gravitace avantgard. Praha, Akropolis 2007.

Putna, Martin C.: Česká katolická literatura 1918-1945. Praha, Torst 2010.

Brousek, Antonín: Podřezávání větve. Praha, Torst 1999.

Černý, Václav: Skutečnost svoboda. Kulturněpolitické stati a polemiky z let 1945-1948. Praha, Český spisovatel 1995.

Čulík, Jan: Knihy za ohradou. Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1971-1989. Praha 1991.

Doležal, Bohumil: Netrpěná literatura, Praha, Torst 2007.

Holý, Jiří (ed.): Český Parnas. Literatura 1970-1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů. Praha, Galaxie 1993.

Gruntorád, Jiří: Katalog knih českého exilu 1948-1994. Libri prohibiti, Praha, Primus 1995.

Chalupecký, Jindřich: Tíha doby. Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988, Olomouc, Votobia 1997.

Janoušek, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945-1989, sv. I. – IV., Praha, Academia 2007- 2008.

Knopp, František: Česká literatura v exilu 1948-1989. Bibliografie, Praha, Makropulos 1996.

Kubíček, Tomáš a kol.: Literární Morava, Brno, MVS 2002.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (26.09.2021)

1) Úvodní hodina

přednáška: úvod k Dějinám čes. lit. 2. pol. 20. stol.

doporučená literatura a seznam četby ke zkoušce

cvičné rozbory vybraných textu

2) 40. let a 50. léta

Josef Škvorecký: Zbabělci

Václav Řezáč: Nástup

poezie všedního dne

3) 60. léta

František Hrubín: Romance pro křídlovku

Milan Kundera: Žert

Václav Havel: Vyrozumění

4) 70. a 80. a 90. léta

Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále

Jaroslav Seifert: Býti básníkem

Jáchym Topol: Anděl

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Ina Palacká (14.09.2020)

Zkouška

- ověření znalostí v rozsahu české literatury 20. století (předměty Dějiny české literatatury I a II)

- zkouška formou testu a zkouškové eseje (na individuální téma na základě odevzdaného seznamu literatury)

Podmínky připuštění ke zkoušce

- aktivní účast v seminářích (min 75 % účast)

- ke zkoušce student předloží seznam přečtené literatury z 2. pol. 20. století (min. 25 titulů, z alespoň toho 6 poezie)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK