PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie literatury I - OKBC2L104A
Anglický název: Theory of Literature I
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKBC2L107A
Je záměnnost pro: OPBC2L104A
Anotace -
Cílem dvousemestrového kurzu je vytvoření předpokladů (terminologie, poetika) pro systematické poznávání specifických kvalit literární slovesnosti v širokém spektru jejích modalit (próza, poezie, drama; literatura umělecká a populární; folklorní slovesnost, faktografická literatura, literární fantastika, literární komika, literatura pro děti a mládež) i pro smysluplnou komunikaci o literárních textech. Pojetí i styl výuky literární teorie předjímá potřeby učitelské praxe. Semináře mají interaktivní charakter, stimulují kritické myšlení a vyžaduje se aktivní účast studentů. Procvičuje se zejména schopnost citlivé a přemýšlivé aplikace obecných poznatků na konkrétní materiál. Předpokladem zkoušky je zápočet ze semináře v zimním i letním semestru. U zkoušky by měli uchazeči prokázat schopnost objasnit klíčové teoretické problémy a pojmy (vhodně je použít, doložit příkladem apod.), přiblížit literární zážitek, popsat a pochopit text, formulovat pro text vhodné náměty, souhrnně charakterizovat literární dílo. Seminář bude realizován v ZS 2020 na platformě MSTeams
Poslední úprava: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (05.10.2020)
Literatura

Peterka J. Teorie literatury pro učitele (Jíloviště 2007, dotisk 2014), ISBN  978-80-239-9284-7.                                                                  

Kubíček T., Hrabal J., Bílek P. A. Naratologie (Praha 2013), ISBN  978-80-7272-592-2.                                                                                                                                                                        

Mocná D., Peterka J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů (Praha-Litomyšl 2004), ISBN 80-7185-669-X.

Nünning A. (ed.), Lexikon teorie literatury a kultury (Brno 2006), ISBN 80-7294-170-4.

Z další sekundární literatury:

  •  Martinková V., Teorie literatury netradičně, Trizonia 1995
  • Lederbuchová L., Didaktická interpretace literárního textu, ZČU Plzeň 1995,1997
  • Kožmín Z., Tvořivý sloh, Victoria Publishing 1995
  • Brukner J./Filip J., Poetický slovník, MF 1997
  • Beránková E./Lederbuchová L., Trocha literární teorie. Pro 6.-9. ročník ZŠ, Fortuna 1999
  • Karpatský D., Malý labyrint literatury, Albatros 1997
  • Toman J., Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury, Jihoč. univerzita Čes- Budějovice 1992
Poslední úprava: Neumann Lukáš, Mgr., Ph.D. (28.10.2019)
Sylabus


Seminář bude realizován v ZS 2020 na platformě MSTeams

 

Obsah seminářů:

- práce s konkrétními texty pro ZŠ a SŠ:

1. J. V. Sládek (Lesní studánka), F. Hrubín (Kuřátko)

2. Velbloud (J. Skácel); M. Bystrov, P. Nikl (Nech ten mech)

3. Prozaické texty z oblasti LPDM

4. Princip obraznosti (V. Nezval, J. Deml), Obrazárna (P. Brukner)

5. Literatura umělecká vs. populární

6. Základní složky interpretace textů LPD (pohádka, pověst)

7. Modelová četba básně od I. M. Jirouse (ze sb. Magor dětem)

8. Interpretace textů současné prózy a poezie (J. Balabán, P. Hruška)

Poslední úprava: Kubíček Tomáš, prof. PhDr., Ph.D. (05.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet:

- aktivní účast na online seminářích

K zápočtu je nutné předložit vyučujícímu interpretační esej vybraného úryvku / díla, jež by mohlo být využito v rámci výuky literatury v hodinách na ZŠ/SŠ. Tj. text by měl obsahovat dvě části: a) Vaše intepretace textu s použitím základních literárněteoretických pojmů.

Esej /analýza na 4 NS (1 NS = 1800 znaků). Prosím, opatřete text uvedením titulu knihy / jména autora / rokem prvního vydání a jménem Vaším. 

Termín odevzdání: mailem do 20. ledna 2021.

Pokud by text nesplňoval potřebné nároky, domluví se s vyučujícím na opravném zadání (opravu bude umožněna pouze jedna).

Poslední úprava: Neumann Lukáš, Mgr., Ph.D. (05.11.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK