PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Organická chemie I - OKB2309005
Anglický název: Organic chemistry I
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 18 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Neslučitelnost : OB2309036
Prerekvizity : OKB2309035
Záměnnost : OB2309036
Je neslučitelnost pro: OKBE2E108A
Je prerekvizitou pro: OKB2309006, OKB2309024
Je záměnnost pro: OKBE2E108A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Organická chemie je zaměřena na sloučeniny uhlíku, jejich klasifikaci, názvosloví, strukturu a vlastnosti, jejich použití v praxi. Obsahem první části jsou obecné principy organické chemie, na které navazuje chemie uhlovodíků, halogenderivátů uhlovodíků a částečně kyslíkatých derivátů uhlovodíků.
Poslední úprava: Vodičková Hana, Ing., Ph.D. (02.02.2018)
Cíl předmětu

Osvojení si základních poznatků o struktuře a vlastnostech organických sloučenin s perspektivou jejich praktického využití (příprava a reakce organických sloučenin, organická technologie, ekologie a toxikologie organických sloučenin, využití poznatků v dalších oborech, např. biochemii, molekulární biologii).

 

Poslední úprava: Vodičková Hana, Ing., Ph.D. (02.02.2018)
Literatura

Povinná literatura:

McMurry, J.: Organická chemie. Brno - Praha: VUT - VŠChT, 2007

Červinka,O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie.  Praha: SNTL, 1980

Červinka, O., Doležal, S., Dudek, V., Fábryová, A., Hub, L.: Mechanismy organických reakcí.  Praha: SNTL, 1986

Doporučená literatura:

Hrnčiar, P.: Organická chémia. Bratislava: SPN, 1982

Pacák, J.: Stručné základy organické chemie. Praha: SNTL, 1978

Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997

LIŠKA, F.: Konstituce, konfigurace a konformace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠChT, 2008

Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2005

Blažek, J., Flemr, V., Kolář, K., Liška, F., Zemánek, F.: Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 2004

Poslední úprava: Kolář Karel, prof. Ing., CSc. (19.05.2019)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška se skladá z písemné a ústní části. K ústní zkoušce je možné přistoupit, je - li úspěšnost v písemném testu min. 50%.

Poslední úprava: Kolář Karel, prof. Ing., CSc. (19.05.2019)
Sylabus

1. Předmět organické chemie, místo organické chemie v systému přírodních a chemických věd, charakter organických sloučenin.

2.  Atom uhlíku, hybridizace, vazby v organických sloučeninách, vaznost parametry chemické vazby, struktura a stereochemie molekul organických sloučenin.

3. Vzorce a modely organických sloučenin, jiné způsoby znázornění struktury molekul organických sloučenin, izomerie v organické chemii.
4. Klasifikace organických sloučenin, příklady, názvosloví v organické chemii, názvoslovné principy a jejich aplikace.

5. Přehled základních typů organických reakcí, reakční mechanismy a metody jejich výzkumu, struktura a vlastnosti organických sloučenin, empirické rovnice v organické chemii.

6. Důkazy a identifikace organických sloučenin, fyzikálně-chemické metody stanovení struktury organických molekul.

7. Alkany, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkanů, mechanismy reakcí alkanů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkanů.

8. Alkeny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkenů, mechanismy reakcí alkenů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkenů.

9. Alkyny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu alkynů, mechanismy reakcí alkynů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie alkynů.
10. Areny, příprava, reakce, vliv struktury na reaktivitu arenů, mechanismy reakcí arenů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie arenů.
11. Halogenderiváty uhlovodíků, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu halogenderivátů, mechanismy reakcí halogenderivátů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie halogenderivátů.
12. Alkoholy a fenoly, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu alkoholů a fenolů, mechanismy reakcí alkoholů a fenolů, průmyslové aplikace, toxikologie alkoholů a fenolů.

13. Ethery, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu etherů, mechanismy reakcí etherů, průmyslové aplikace, toxikologie etherů.
14. Aldehydy a ketony, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu aldehydů a ketonů, mechanismy reakcí aldehydů a ketonů, průmyslové aplikace, toxikologie aldehydů a ketonů.

 

Poslední úprava: Vodičková Hana, Ing., Ph.D. (02.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z ústní části a písemné části (test – min.50% úspěšnost). Seminář je zakončen zápočtem (písemný test- úspěšnost  min.50%)

Poslední úprava: Vodičková Hana, Ing., Ph.D. (02.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK