PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika ČJ s praxí I - OK0603149
Anglický název: Methodology of Czech Language with Practise I
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Neslučitelnost : O01303149
Prerekvizity : OK0603026, OK0603027, OK0603249, OK0603250, OSOZ2CK
Záměnnost : O01303149
Je prerekvizitou pro: OK0603XXX, OK0603150, OK0603283, OK0603503, OK0603504, OK0603505, OK0615170, OK0603623, OK0603628, OK0603630, OK0603631, OK0615270, OK0603523
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)
Základní kurz oborové didaktiky češtiny: obsah, organizace a formy práce ve vyučování ČJ na 1. stupni ZŠ. Teorie a specifikum vyučovacího procesu v předmětu český jazyk. Práce se základními pedagogickými a didaktickými dokumenty a materiály.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)

Studijní literatura: Standard všeobecného vzdělávání. Věštník MŠMT ČR č. 51, sešit 9, 1995.
Vzdělávací program Základní škola. Fortuna Praha 1996.
Obecná škola. Portál 1996.
Národní škola. Praha 1997.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání se zaměřením na jazyk a jazykové vzdělávání.
Hájková, E.: Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni ZŠ. Praha 2021.
Hubáček, J.: Didaktika slohu. Praha 1991.
Macháčková - Vejvodová: Soubor cvičení z didaktiky mateřského jazyka pro studující 1. st. ZŠ. Plzeň 1991.
Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. Praha 1999.
Hájková, E.: Komunikační činnosti a jejich cíle. Praha 2008.
Učebnice českého jazyka pro 1. st. ZŠ - aktuálně užívané řady učebnic na ZŠ
Články a studie v odborných časopisech a sbornících, např. v Didaktických studiích.

Štěpáník S. a kol.: Školní výpravy do krajiny češtiny. Praha: Fraus 2020.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)

Požadavky k zápočtu a ke zkoučce: Aktivní účast na semínářích. Zvládnutí zápočtového testu.  Všechny studijní povinnosti ze seminářů musejí být splněny před zápisem ke zkoušce. Zkouška má zásadně část písemnou a poté část ústní. V obou jejích částech se prověřuje dovednost didaktické transformace lingvistického bohemistického základu oboru.

Zápočty a známky budou zapisovány nejpozději do konce zkouškového období v zimmním semestru. Po skončení zkouškového období za ZS nebudou zápočty a známky zapisovány.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. (12.09.2022)

Aktuální problémy oborové didaktiky českého jazyka pro 1. supeň ZŠ:

Role gramatiky češtiny ve vzdělávání na ZŠ, vztah jazykové a komunikační výchovy.

Otázky žákovských prekonceptů, způsoby jejich zjišťování a práce s nimi, (proces konceptualizace)

Aktuální výzkumy v oblasti.

Řízení a organizace praxe, práce s učiteli na školách.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK