PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Edukace jedinců s narušenou komunikační schopností - OD0218009
Anglický název: Education, diagnostics and therapy of speech and language disorders
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Jiné [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 9 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (10.01.2019)
Předmět je zaměřen na získání současných odborných poznatků z oblasti logopedické diagnostiky, terapie a možných přístupů ve vzdělávání jedinců s narušenou komunikační schopností u nás i v zahraničí. Studenti se seznámí s názory našich a zahraničních odborníků na etiologii, diagnostiku i terapeutické postupy neurovývojových poruch u dětí a neurogenních poruch komunikace v dospělosti, poruch fluence řeči, dysfagie u dětí i dospělých, budou se zabývat myofunkčními poruchami. Zaměří se na specifika řečových a jazykových vad a poruch, na edukační postupy u jedinců s narušenou komunikační schopností.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (10.01.2019)

Cílem předmětu je získat aktuální odborné poznatky z oblasti logopedické diagnostiky, terapie a edukačních postupů u jedinců s narušenou komunikační schopností u nás i v zahraničí.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (10.01.2019)

BROOKSHIRE, R., McNEIL M. (2014) Introduction to Neurogenic Communication Disorders . 8th Edition, Paperback. Mosby. ISBN 9780323078672.

DUFFY, J. R. (2012) Motor Speech Disorders Substrates, Differential Diagnosis, and Management . 3rd Edition. Mosby. ISBN 9780323072007.

GROHER, M. (2015) Dysphagia. Clinical Management in Adults and Children .2nd Edition, Mosby. ISBN 9780323187015.

LECHTA, Viktor,  CZÉFALVAY, Zolt. a kol.  (2013) Diagnostika narušené komunikační schopnosti u dospělých. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0364-3

PAUL ,R., NORBURY, C., GOSSE C. (2017) Language Disorders from Infancy through Adolescence 5th Edition Listening, Speaking, Reading, Writing, and Communicating. 5th Edition. Mosby. ISBN 9780323442343.

SMOLÍK, Filip, SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ Gabriela: (2014). Vývoj jazykových schopností v předškolním věku.  Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4239-7. 

SAIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela, SMOLÍK, Filip (2015) Diagnostika jazykového vývoje. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4239-7

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (10.01.2019)

-          Neurovývojové vady a narušený vývoj jazykových a řečových schopností.

-          Diagnostika jazykového vývoje, současné diagnostické a terapeutické metody a techniky.

-          Poruchy fluence – balbuties a tumultus sermonis. Současné názory na etilogii, symptomatologii, diagnostiku a terapii. Diferenciální diagnostika.

-          Dysfagie a možné terapeutické přístupy.

-          Získané neurogenní poruchy v dospělosti a ve stáří. Diagnostika a terapie afázie, dysartrie.

-          Verbální dyspraxie.

-          Edukace dětí a žáků s narušeným vývojem jazykových schopností.

-          Logopedická intervence u osob s tělesným a smyslovým postižením.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (10.01.2019)

-          Zpracování seminární práce na vybrané téma na základě studia a analýzy cizojazyčných odborných zdrojů – rozsah práce 10 a více normostran textu.

-          Ústní zkouška.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK