PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie dítěte školního věku - OBPP13004
Anglický název: Psychology of School Age Children
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (250)
letní:neurčen / neurčen (250)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Prerekvizity : OBPP13003
Záměnnost : OBPP13008, OBSP13007, OBSP13008, OB2313006
Je neslučitelnost pro: OBPP13008
Je prerekvizitou pro: OBPP13005
Je záměnnost pro: OBSP13008, OBPP13008, OB2313006, OK021804
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KUCHARSA/PEDF.CUNI.CZ (28.09.2007)
Cílem kurzu je seznámit studenty s pohledy vývojové a sociální psychologie na období předškolního, mladšího, středního a staršího školního věku tak, aby studenti získali přehled návaznosti jednotlivých vývojových etap a pochopili zákonitosti, principy a vývojové úkoly a probíhající socializaci v jednotlivých obdobích.
Literatura
Poslední úprava: HADJMOU/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2007)

Odborná literatura základní

HELUS, Z.: Úvod do sociální psychologie. Praha, PeF UK 2000.

HELUS, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada 2006

HRABAL, V.: Sociální psychologie pro učitele. Praha, PeF UK 2002

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.: Komunikace ve škole. Brno, MU 1995.

VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál 2000.

VÁGNEROVÁ, M.: Psychologie žáka. Praha, HTF UK 1995.

VÁGNEROVÁ, M.: Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha, Karolinum 1997.

VÁGNEROVÁ, M.: Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha, Karolinum 2001.

Odborná literatura rozšiřující

HAYESOVÁ, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998.

ERB: Násilí ve škole a jak jej řešit. Praha, Amulet 2000.

HRABAL, V.: Diagnostika. Praha, PeF UK 2002.

KIRBIOVÁ, A.: Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky, 2000, Portál, Praha.

KOLÁŘ, M.: Skrytý svět šikanování ve školách. Praha, Portál 2001.

KUCHARSKÁ, A., ŠVANCAROVÁ, D.: Kroky a krůčky předškolním věkem. Poradenství pro rodiče. Praha, Scientia 2003.

LAŠEK J. : Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. 2001.

MACEK, P.: Adolescence. Praha, Portál 1999.

MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A.: Mládež a delikvence. Praha, Portál 1998.

MUSIL J.V.: Sociometrie v psychologické kognici. Olomouc, CTF UP 2003.

RIEFOVÁ, S.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha, Portál 1999.

SOBOTKOVÁ, I.: Psychologie rodiny. Praha, Portál 2001.

(další monografie a časopisecké články naše i zahraniční budou studentům doporučeny na přednáškách)

Sylabus
Poslední úprava: HADJMOU/PEDF.CUNI.CZ (30.09.2007)

V úvodních tématech bude pozornost zaměřena na obecné charakteristiky vývojové a sociální psychologie: vymezení předmětů obou disciplín a jejich metody, principy a determinanty vývoje (zrání vs. učení, dědičnost vs. prostředí), socializace a její mechanismy (sociální učení, nápodoba, identifikace, observační učení), vybrané teorie vývoje a socializace aj.

V dalším postupu bude uplatňován přístup skrze dané vývojové období, se specifiky vývojových charakteristik a probíhající socializace:

předškolní věk: vývoj kognitivní, řečový, motorický, problémové oblasti vývoje (lateralita, nerovnoměrnosti ve vývoji jednotlivých funkcí, školní zralost aj.), socializace a vývoj sociální (význam rodiny, mateřské školy, vrstevníků, vytváření postojů, vytváření sebepojetí, morální vývoj)

mladší a střední školní věk: vývoj v jednotlivých oblastech, škola jako místo výkonu a problémové okruhy s tímto spojené (neprospěch, specifické poruchy učení a chování, adaptační problémy aj.), socializační prostředí školy, vztah učitele a žáka, percepčně postojová orientace učitele.

starší školní věk (puberta, adolescence): proměny v oblasti tělesné, psychické (důraz na kognitivní vývoj), problémy ve vývoji, krize vztahů s dospělými, školní třída jako soc. skupina, vývoj identity, interakce žáka a učitele.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK