PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojová psychologie a psychologie osobnosti - OB2313006
Anglický název: Developmental psychology and Personality Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc.
Záměnnost : OBPP13003, OBPP13004, OBPP13008, OB2313013, O02313006
Je prerekvizitou pro: OB23142008, OB23142024, OB23142010, OB2314008, OB2314010, OB2314024
Je záměnnost pro: OBPP13008, OB2313013, OBPP13004, OBPP13003, OKB231301
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)
Předmět je zařazen na začátku studia a pro řadu studentů je úvodem do studia psychologie. Proto se začíná základními pojmy a cílem kurzu je porozumět organizaci duševního života. Vymezení pojmu osobnost, struktura osobnosti- různé přístupy k výkladu osobnosti, vrstvy, faktory, vlastnosti. Temperament,charakter, schopnosti,dynamika osobnosti.Vše se zdůrazněním na vývoj jednotlivých dispozic a utváření osobnosti.
Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (06.10.2017)

Atkinson, R.L., et al., Psychologie, Portál, Praha 2003
Balcar, K., Úvod do studia psychologie osobnosti, SPN, Praha 1982
Drapela, V.J., Přehled teorií osobnosti, Portál, Praha 1997
Fontana, D., Psychologie ve školní praxi, Portál, Praha 1997
Helus, Z., Dítě v osobnsotním pojetí, Portál, Praha 2004
Hartl,P., Hartlová,H.,Velký psychologický slovník, Portál, Praha 2010
Mikšík, O., Psychologické teorie osobnosti, Karolinum, Praha 2004
Mikšík, O., Psychologická charakteristika osobnosti, Karolinum, Praha 2007
Nakonečný, M., Základy psychologie, Academia, Praha 2002
NakonečnýM., Psychologie osobnosti, Academia, Praha 1995
Nakonečný, M., Základy psycholgie osobnosti, Management Press, Praha 1993
Plháková,A., Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2003
Říčan,P., Psychologie osobnosti, Grada 2007
Smékal, V., Pozvání do psychologie osobnosti, Barrister a Principal, Brno 2002
Trpišovská, D.- Vacínová,M., Základy psychologie, PF UJEP, Ústí nad Labem, 2001
Trpišovská, D., Psychologie osobnosti, výkladový slovník, PF UJEP Ústí nad Labem 2007
Vacínová,M., Trpišovská,D., Farková,M., Psychologie, UJAK, Praha 2010


vývojová psychologie:
Dittrichová,J., Papoušek,M., Paul,K., Chování dítěte raného věku a rodičovská péče, Grada,
Praha 2004
Ericson,E.H., Životní cyklus rozšířený a dokončený, nakl. LN, Praha 1999
Heidbrink,H., Psychologie morálního vývoje, Portál, Praha 1997
Langmeier,J. - Krejčířová,D., Vývojová psychologie, Grada, Praha 2005
Macek, P., Adolescence, Portál, Praha 1999
Piaget,J. - Inhelderová,B., Psychologie dítěte, Portál, Praha 1997
Pouthas,V., Jouen,F.,Psychologie novorozence, Grada, Praha 2000
Stuart-Hamilton, I., Psychologie stárnutí, Portál, Praha 1999
Říčan, P., Cesta životem, Pyramida, Praha 1991
Trpišovská, D., Vývojová psychologie pro studenty učitelství, PF UJEP, Ústí n.L. 2001
Trpišovská, D.,Vacínová,M., Ontogenetická psychologie, PF UJEP Ústí n.L. 2006
Vágnerová, M., Vývojová psychologie, Portál, Praha 2000

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (06.10.2017)

Kurz má předepsány dvě kontroly studia.

Zápočet student dostane za zpracování jednoho z doporučených témat, které si sám vybere a odprezentuje při semináři. Studenti, na které se vzhledem k jejich počtu a zkrácení přímé výuky nedostane čas při semináři, zpracované téma odevzdají v písemné podobě (rozsah zprávy cca 5-8 stran)
Druhou podmínkou zápočtu je vědomostní test z psychologie osobnosti. Zjišťuje znalost základních pojmů.

Zkouška je z předmětu vývojová psychologie a zjišťuje znalost a pochopení vývojových změn a vývojových úkolů v jednotlivých etapách ontogeneze v závislosti na podmínkách vývoje.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. (06.10.2017)

Protože pro řadu studentů je tento kurz prvním kurzem psychologie, začíná jako úvod do psychologie.
Předmět psychologie - duševní život, prožívání, chování, vědomí, nevědomí.
vymezení pojmu osobnost
základní teoretické přístupy k výkladu osobnosti
hlavní témata psychologie osobnosti
struktura - vrstvy, faktory, rysy, vlastnosti
temperament (emoce)
charakter (volní procesy, vůle), vývoj charakteru
schopnosti a jejich utváření
inteligence, složky, druhy, měření, vývoj inteligence
poznávací procesy (vnímání, pozornost, představy, paměť, myšlení a řeč) a jejich vývoj
dynamika osobnosti
geneze osobnosti
vývoj, podmínky a zákonitosti vývoje, teorie vývoje
periodizace vývoje - kritéria, vývojové mezníky, úkoly,senzitivní fáze, vývojové krize
charakteristika vývojových změn v jednotlivých etapách ontogeneze

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: TRPISO/PEDF.CUNI.CZ (07.10.2012)

Kurz je určen jako povinný pro studenty oboru pedagogika. Nemá charakter výběrového kurzu a studenti jiných oborů na PedF si ho zapisovat nemohou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK