PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy HV I - OB7308123
Anglický název: Rudiments of Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB7308135
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Je záměnnost pro: OKB7308123
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2012)
Studenti získají základní znalosti z oblasti hudební teorie (notopis, takty, stupnice, intervaly, akordy, přehled hudebních nástrojů, hudební názvosloví). Dále se naučí základní kadenci, pomocí níž doprovodí lidové písně za současného zpěvu. Součástí výuky je také taktování písní a vypracování ověřovacích testů, kterými se studenti připraví pro závěrečný zápočtový test.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2012)

Cílem semináře Základy Hv I je uvést posluchače do studia hudební výchovy a poskytnout jim nezbytné informace z oblasti všeobecné hudební teorie.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2012)

ZENKL.L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Barenreiter Praha, s r.o 2003, 8. vydání, s.197, ISBN: 80-86385-21-3.
KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN 80-7178-099-5.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

V plánovaném rozsahu 13 týdnů výuky u prezenčního studia s dotací jedné hodiny za týden budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Studentům budou zadávány domácí práce k přípravě na tři testy v průběhu semestru, které se vztahují k obsahu výuky. Studenti si vypůjčí publikace o hudební teorii ABC hudební nauky (L. Zenkl), dále Příručku klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a v ZŠ (M. Kodejška), od vyučujícího dostanou oxeroxované písně pro děti mladšího školního věku. Z těchto materiálů budou individuálně studovat a učit se hrát na klavír, zpívat a dirigovat písně. Jejich příprava bude kontrolována v průběhu seminářů a koordinována s disciplinou Hra na klavír I. Od učitele obdrží vzory testů z hudební teorie, jejichž obdoba bude uplatněna u dílčí zkoušky na konci druhého semestru studia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Konkrétně budou v seminářích v průběhu celého semestru probírána tato témata: notová soustava, notopis, takty a rytmus, tempo a jeho označení, stupnice durové, první test v pořadí, mollové stupnice (aiolské, harmonické a melodické), druhý test v pořadí, intervaly (základní a odvozené), akordy (kvintakordy durové a mollové a jejich obraty), třetí test v pořadí, přehled o hudebních nástrojích v symfonickém orchestru. Důležitou náplní předmětu bude utvářet praktické dovednosti zpěvu písní vhodných pro děti v předškolním a v mladším školním věku a u vybraných i jejich hry na klavír, včetně elementárních základů taktovací techniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK