PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Základy HV I - OKB7308123
Anglický název: Rudiments of Music Education I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Záměnnost : OB7308123
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)
Elementární základy hudební teorie, stupnice, intervaly, akordy, přehled hudebních nástrojů, zpěv a hra písní na klavír, taktování písní, domácí vypracování hudebně teoretického testu, který bude obdobný při dílčí zkoušce na konci letního semestru 1. ročníku studia.
Cíl předmětu
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Cílem semináře Základy Hv I je uvést posluchače do studia hudební výchovy a poskytnout jim nezbytné informace z oblasti všeobecné hudební teorie.

Literatura
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

ZENKL.L. ABC hudební nauky. Praha: Editio Barenreiter Praha, s r.o 2003, 8. vydání, s.197, ISBN: 80-86385-21-3.

KODEJŠKA,M.- POPOVIČ,M.. Příručka klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a ZŠ. Praha:Portál 1996, 1. vydání, s.117, ISBN 80-7178-099-5.

Metody výuky
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

V plánovaném rozsahu přímého vyučování v kombinované formě studia budou v seminářích uplatňovány dialogické metody práce. Studentům budou v nepřímé formě vzdělávání (domácí práce) zadávány práce k přípravě na hudebně teoretický test, který se vztahuje k obsahu výuky. Studenti si vypůjčí publikace o hudební teorii ABC hudební nauky (L. Zenkl), dále Příručku klavírních doprovodů a dirigování písní v MŠ a v ZŠ (M. Kodejška) a další pomocné materiály vypracované učitelem. Z těchto materiálů budou individuálně studovat a učit se hrát na klavír, zpívat a dirigovat písně. Jejich příprava bude kontrolována na přímé výuce na fakultě a koordinována s disciplinou Hra na klavír I. Od učitele obdrží vzory testů z hudební teorie, jejichž obdoba bude uplatněna u dílčí zkoušky na konci druhého semestru studia.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

zápočet

Sylabus
Poslední úprava: KODEJSKA/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2011)

Konkrétně budou v seminářích v průběhu celého semestru probírána tato témata: notová soustava, notopis, takty a rytmus, tempo a jeho označení, stupnice durové, mollové stupnice (aiolské, harmonické a melodické), intervaly (základní a odvozené), akordy (kvintakordy durové a mollové a jejich obraty), přehled o hudebních nástrojích v symfonickém orchestru. Důležitou náplní předmětu bude utvářet praktické dovednosti zpěvu písní vhodných pro děti v předškolním a v mladším školním věku a u vybraných i jejich hry na klavír, včetně elementárních základů taktovací techniky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK