PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Technická matematika - OB2319161
Anglický název: Mathematics in Technology
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Battistová
Záměnnost : OB2319151
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (25.05.2010)
Cílem studijního předmětu je upevnit a rozšířit vědomosti získané na střední škole, a to zejména v těch tématických celcích matematiky, které mají užší aplikační vztah k navazujícím odborným předmětům. Základním cílem v oblasti kognitivní je dosažení dovedností aplikovat získané poznatky a metody při řešení různých typů matematických úloh a porozumět teoretickým základům matematických metod tak, aby studenti byli schopni aktivně, správně a efektivně využívat matematický aparát při řešení problémových situací orientovaných na techniku a informační technologie.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2010)

BARTSCH, H. Matematické vzorce. Praha : Mladá fronta, 1996.

BRABEC, J., HRŮZA, B. Matematická analýza II. Praha : SNTL, 1986.

ČERNÝ, I., ROKYTA, M. Differential and Integral Calculus of One Real Variable. Praha : Karolinum, 1998.

GABRIEL, s. aj. Matematika I. Praha : ČVUT, 1988.

HRUŠA, K., DLOUHÝ, Z., ROHLÍČEK, J. Úvod do studia matematiky. Praha : SPN, 1997

KNICHAL, V., BAŠTA, A., REKTORYS, K. Matematika I. Praha : SNTL, 1966.

KNICHAL, V., BAŠTA, A., REKTORYS, K. Matematika II. Praha : SNTL, 1966.

MOŠNA, F. aj. Úvod do studia základů techniky. Praha : SPN, 1989, s. 59-82.

POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : PROMETHEUS, 1997.

REKTORYS, K. aj. Přehled užité matematiky I. Praha : PROMETHEUS, 2003.

REKTORYS, K. aj. Přehled užité matematiky II. Praha : PROMETHEUS, 2000

Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (19.09.2010)
  • matematická logika
  • číselné soustavy, dvojková a šestnáctková soustava, základní operace a převody
  • teorie množin
  • rovnice a jejich soustavy, matice a determinanty
  • vektorová algebra
  • analytická geometrie v rovině, stereometrie, analytická geometrie v prostoru
  • funkce, limity, derivace, technický význam derivace
  • neurčitý a určitý integrál, užití integrálního počtu v technické praxi
  • elementy diferenciálních rovnic
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (01.12.2014)

·     Aktivní práce v seminářích

·     min. 50% úspěšné absolvování testů (průběžně v semestru) orientovaných na ověření úrovně získaných vědomostí v rozsahu výuky

·     Příslušné vědomosti ze všech tematických okruhů v rozsahu výuky a zadaných studijních pramenů

·     Zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část bude mít formu početního řešení příkladů. Úspěšné zvládnutí písemné části je nutným předpokladem pro postoupení k ústní části zkoušky. Ústní část bude zaměřena na ověření úrovně osvojených vědomostí v rozsahu výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK