PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Kombinatorika a pravděpodobnost - OB2310265
Anglický název: Combinatorics and probability
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Další informace: http://moodle.pedf.cuni.cz/course/view.php?id=234
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Prerekvizity : OB2310207
Je korekvizitou pro: OB1310105
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MOSNAF/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)
Základní pojmy z kombinatoriky, permutace, variace, kombinace, kombinatorická pravděpodobnost, náhodné jevy, náhodné veličiny, nezávislost, podmíněná pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti
Cíl předmětu -
Poslední úprava: MOSNAF/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Primárním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z kombinatoriky a pravděpodobnost, se základními  znalostmi, souvislostmi a pravidly pro počítání odpovídajících úloh. Sekundárním cílem je prověřit, zopakovat a upevnit znalosti ze středoškolské matematiky

Literatura -
Poslední úprava: MOSNAF/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Calda, E.: Kombinatorika pro učitelské studium. Praha : Matfyzpress 1996.
Calda, E., Dupač, V.: Matematika pro gymnázia: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika. Praha : Prometheus 1993.
Sedláček, J.: Faktoriály a kombinační čísla. Škola mladých matematiků. Praha : Mladá fronta 1964.
Vilenkin, N. J.: Kombinatorika. Polytechnická knižnice. Praha : SNTL 1977.
Vrba, A.: Kombinatorika. Škola mladých matematiků. Praha : Mladá fronta 1980.

Metody výuky -
Poslední úprava: MOSNAF/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)

Seminář.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: MOSNAF/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)
  •  požadavky na zápočet: přiměřená aktivní účast na výuce,  kontrolní test z příkladů uveřejněných v materiálech na Moodle, (ve zkouškovém období budou vypsány dva opravné termíny)
Sylabus -
Poslední úprava: MOSNAF/PEDF.CUNI.CZ (24.10.2012)
  • Kombinatorika - kombinatorická pravidla součinu a součtu, permutace, variace, kombinace (s opakováním, bez opakování), binomická věta, kombinatorické identity, princip inkluze a exkluze, Dirichletův princip
  • Pravděpodobnost - náhodný jev, kombinatorická pravděpodobnost, náhodná veličina a její rozdělení pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost náhodných jevů a náhodných veličin, základní typy náhodných veličin, distribuční funkce, charakteristiky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK