Syntax I - OB2301007
Anglický název: Syntax I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9050
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Jana Richterová, Ph.D.
Prerekvizity : OB2301006
Záměnnost : OPBA2A112A
Je prerekvizitou pro: OSOZ2A, OSOZ2AA, OB2301008, OSOZ2B, OSOZ2BB
Je záměnnost pro: OPBA2A112A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: MALAM7CF (28.01.2021)
Kurz syntax I navazuje na kurz morfologie. Seznamuje studenty se základními jednotkami popisu moderní angličtiny na rovině syntaktické. Zaměřuje se na stavbu a funkce věty jednoduché (větné typy a jejich diskurzní funkce, větné vzorce a větné členy, zápor). Kde je to vhodné, porovnává se syntaktická stavba angličtiny se syntaxí češtiny.
Deskriptory -
Poslední úprava: MALAM7CF (28.01.2021)

V letní semestru 2021 kurz začne (a v závislosti na aktuální epidemické situaci může celý proběhnout) online formou. Základní platformou online výuky je Moodle. Všechny materiály jsou pro přihlášené studenty dostupné na stránce https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9050

Literatura -
Poslední úprava: MALAM7CF (28.01.2021)

BIBER, D., JOHANSSON, S., LEECH, G., CONRAD, S., FINEGAN, E. Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman, Pearson Education Ltd., Harlow, 1999

DUŠKOVÁ, L. a kol. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 4. vyd. Praha: Academia, 2012. 978-80-200-2211-0.

DUŠKOVÁ, L Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha: Karolinum 2013. ISBN 9788024622699.

GREENBAUM, S., QUIRK, R. A Student’s Grammar of the English language. Harlow: Longman, 1990. ISBN 0-582-05971-2.

QUIRK, R., GREENBAUM, S., LEECH, G. and SVARTVIK, J., 1985. A Comprehensive Grammar of the English Language. Harlow/London/New York: Longman Group Limited.

Sylabus -
Poslední úprava: MALAM7CF (28.01.2021)

1. Věty, klauze a fráze; forma a funkce ve struktuře věty

2. Větné typy a jejich funkce

3. Zápor

4. Větné vzorce, valence, sémantické role větných členů

5. Větné členy (formální a sémantický popis): podmět, předmět, příslovečné určení, přívlastek, přístavek, přísudek jmenný se sponou, doplněk

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: MALAM7CF (28.01.2021)

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínky získání zápočtu zahrnují:

- aktivní účast na seminářích, včetně odevzdání povinných domácích úkolů,

- 70% úspěšnost v závěrečném písemném testu (neúspěšný test je možné dvakrát opakovat).