PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj a administrace databázových aplikací B - OB1319407
Anglický název: Database Application Development and AdministrationB
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319301
Anotace
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2015)
Studijní předmět Vývoj a administrace databázových aplikací úzce navazuje na předmět Databázové a informační systémy. Studenti si v tomto předmětu rozšíří své vědomosti a praktické dovednosti v oblasti použití databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací s WWW rozhraním a správu databázových systémů v podmínkách základních a středních škol. Studenti budou schopni vytvořit jednoduchou databázovou aplikaci. Při práci budou využívat technik a metod týmového řešení projektů a vývoje aplikací, s nimiž se seznámili ve studijním předmětu Databázové a informační systémy (zadání projektu, studie proveditelnosti, systémová analýza, životní cyklus projektu, koordinace činností členů týmu, efektivní využití CASE aplikací pro analýzu, implementaci a dokumentaci systému). Studenti se seznámí se soudobými trendy v oblasti vývoje aplikací s WWW rozhraním a s nástroji používanými při jejich vývoji.
Literatura
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2015)
  • POKORNÝ, J., HALAŠKA, I. Databázové systémy. Praha : ČVUT, 1997.
  • HUDDLESTON, J., AGARWAL, V. V. Databáze v C# 2008, Praha : ComputerPress, 2009, 424 s.
  • RJORDAN, R. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : ComputerPress, 2000.
  • ROMAN, S. Návrh a programování databází. Praha : ComputerPress, 2000.
  • MASLAKOWSKI, M. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha : Computer Press, 2001.
  • Dokumentace k MS SQL. Dostupný z: <URL: http://www.msdn.com/>
  • Dokumentace k platformě .NET. Dostupný z: <URL: http://www.msdn.com/>
Sylabus
Poslední úprava: PROKYSEK/PEDF.CUNI.CZ (28.01.2015)

TEORIE VÝVOJE APLIKACÍ

·       Projektování vývoje, modely organizace vývoje aplikací.

·       Fázová organizace projektu, průběhové modely.

·       Proces návrhu, normalizace a implementace databáze.

·       Stěžejní zásady pro efektivní realizaci projektů.

SQL SERVER A KLIENT

·       Instalace MS SQL serveru.

·       Klienti pro SQL server a administrace serveru.

·       Správa uživatelů. Nastavování přístupových práv k jednotlivým databázím, tabulkám a sloupcům. Otázky zabezpečení dat.

·       Zálohování databází a její automatizace.

PRÁCE S DATY

·       DDL (Data Definition Language). Číselné a řetězcové datové typy, definice databáze a tabulky, identifikační klíče řádků tabulky, vztahy mezi tabulkami, kardinalita a parcialita vztahů, cizí klíče, integrita databáze, indexování dat.

·       DML (Data Manipulation Language). Obecné principy čtení a editace dat v SQL, otázky replikace databází a řízení transakcí.

VÍCEVRSTVÁ ARCHITEKTURA APLIKACÍ

·       Aplikace klient-server

·       N-vrstvá architektura

o   MVC

o   MVP

o   MVVC

TVORBA APLIKACÍ

·       Základní charakteristika prostředí .NET, výhody a nevýhody, dostupnost v podmínkách českých škol. Kompatibilita s dalšími OS.

·       Vývojové prostředí Microsoft Visual Studio.

·       Možnosti využití databází v desktopových a webových aplikacích.

·       Provázání aplikace s databázovým serverem.

·       Zásady pro vývoj rozsáhlejších aplikací.

·       Modulové řešení realizace a administrace aplikací.

·       Nástroje a zásady pro týmový vývoj aplikací.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK