PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Databázové a informační systémy - OB1319301
Anglický název: Database and information systems
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.
PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319202
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
Posláním tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou databázových systémů, jejich teorie a principy návrhu databáze. V rámci předmětu je na databáze nahlíženo z několika úhlů hlavní důraz je kladen na modelování dat a analýzy dat. Hlávními tématy jsou přístup k datům, architektura databází, relační datový model, ER model, normalizace, datové sklady, distribuované databáze. V praktické části studenti uplatní své teoretické znalosti o navrhování a vytváření databází transformací datových modelů na relační databáze založené na SQL standardech. Součástí kurzu jsou rovněž základní operace se serverem, řízení přístupu uživatlů k datům, zabezpečení a zálohování databází.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (29.09.2014)

Cílem předmětu je objasnit studentům filozofii, principy a techniky návrhu a vývoje databázových a informačních systémů založených na počítačem spravované bázi dat. Obsahem kurzu je široká problematika databázových a informačních systémů. Studenti se seznámí s nezbytnou teorií a v rámci cvičení si prakticky procvičí vybrané metody jejich analýzy a návrhu. Současně získají způsobilosti v obsluze, využití a vývoji relačních databázových systémů. Obsah mj. pokrývá základní pojmy z oblasti informačních a databázových systémů, architektury zpracování dat a přístupů k nim, datové modelování se zaměřením na E-R a DFD modely, relační model databáze, pojetí a principy jazyka SQL.

Nedílnou součástí předmětu je též osvojení si základních dovedností pro administraci databázového serveru vybrané platformy. Předmět navazuje na znalosti získané v předchozích předmětech Funkce a principy operačních systémů a Lokální počítačové sítě a vytváří z pohledu osvojených kompetencí podklad pro další odborné kurzy, především pak pro výuku ve studijním předmětu Vývoj a administrace databázových aplikací.

Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Publikace

 • CODD, E. F. A Relational Model for Large Shared Data Banks. In CACM, 13, 6, June 1970.
 • CONNOLY,T., BERG, C.,STRACHAN, A. Database Systems. New York: Addison-Wesley Publisher, 1996.
 • DATE, C. J. Relational Databases: Selected Writings. Boston: Addison Wesley Publ. Comp., 1986.
 • POKORNÝ, J., VALENTA, M. Databázové systémy. Praha: ČVUT, 2013.
 • ŠEDA, M.  Databázové systémy. Brno: VUT, 2002,
  Dostupný z URL: <http://www.uai.fme.vutbr.cz/~mseda/DBS02_BS.pdf>.
 • ROMAN, S. Návrh a programování databází. Praha: Computer Press, 2000.
 • MASLAKOWSKI, M. Naučte se MySQL za 21 dní. Praha ComputerPress, 2001.

 Další zdroje

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)
 • Zkouška má část teoretickou a praktickou
 • Teoretická část bude realizována písemnou a ústní formou zkoušení.
 • v písemné části se jedná prokázání příslušné úrovně vědomostí z oblasti zaměření předmětu formou testu
 • v ústní části se jedná o prokázání příslušné úrovně vědomostí při obhajobě zápočtové práce a související rozpravě z oblasti zaměření předmětu
 • Praktická část se týká prokázání způsobilosti v návrhu a tvorbě databázového systému a aplikace příslušných dotazů podle zadání.

Zkouška bude realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou

Sylabus -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Principy databázových systémů

 • Historie zpracování dat, ruční přístup, zpracování hromadných dat, databáze
 • Databázová technologie, systémy řízení báze dat
 • Charakteristika dat v databázích
 • Architektury DB systémů, ochrana dat, přístupy uživatelů

Databázové modely

 • Konceptuální modelování,
 • Entitně-relační konceptuální model
 • Relace mezi entitami 1:1, 1:N, M:N

Návrh databáze

 • E-R diagramy, entity, vztahy, identifikační klíče
 • Diagramy datových toků (DFD)
 • Datové typy a vlastnosti atributů

Normalizace databáze

 • Normální formy báze dat a schémat relací
 • Kritéria pro návrh relačního schématu databáze
 • Dekompozice a syntéza
 • Diskuse k normalizaci a její význam

Jazyk SQL pro manipulaci s daty

 • Základní příkazy pro práci se strukturou databáze
 • Příkazy pro výpis a editaci dat
 • Agregační funkce a funkce pro práci s datumem a časem
 • Spojování tabulek pomocí operací JOIN
 • Optimalizace výkonu databáze, optimalizované dotazy
 • Šifrování a jeho využití při uchování a výměně dat
 • Obsluha událostí v databázi - triggery, funkce a procedury

NoSQL, a Objektově orientované systémy

 • Specifika jednotlivých databázových systémů, možnosti užití
 • Způsob práce s NoSQL systémy
 • Porovnání relačního, relačně-objektového a objektového přístupu

Správa databázového serveru

 • Důležité parametry serveru a jejich konfigurace
 • Správa uživatelů databází, konfigurace přístupových práv
 • Systémové funkce pro správu serveru
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (22.09.2016)
 • Aktivní práce v seminářích, průběžné plnění úkolů
 • Obhájení kvalitní původní zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu vytvořené samostatně ve struktuře a formě dle zadání

Zápočet nemusí být udělěn, pokud nejsou průběžně plněny úkoly předávané ve výuce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK