PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Objektové programování A - OB1319306
Anglický název: Object Programming A
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2319317
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 2. sem., PV (OB1319205 nebo OB1319206)}
Ve slož. prerekvizitě: OB1319405
Anotace -
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)
Cílem předmětu Vývoj aplikací v objektovém prostředí je rozvinutí praktických dovedností v programování s důrazem na základy programování objektového a programování v prostředí OS Windows a poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků. Posláním předmětu je seznámení studentů s objektovým přístupem k algoritmizaci a programování prostřednictvím jazyka Java a jeho specifiky v kontrastu k procedurálnímu, resp. funkcionálnímu přístupu. Hlavním posláním předmětu je vybavit studentu poznatky z teorie OOP a její reflexí v algoritmizaci. V oblasti praktické je cílem zvládnutí vlastního programování a realizace projektů v objektových vývojových nástrojích.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (25.09.2014)

Cílem předmětu je rozvinutí praktických dovedností v programování s důrazem na základy programování objektového a poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků. Posláním předmětu je seznámení studentů s objektovým přístupem k algoritmizaci a programování v jazyce Java a jeho specifiky v kontrastu k procedurálnímu, resp. funkcionálnímu přístupu. Cílem předmětu v oblasti teoretické je vybavit studentu poznatky z teorie OOP a její reflexí v algoritmizaci. V oblasti praktické je cílem zvládnutí vlastního programování a realizace projektů v objektových vývojových nástrojích. Obsah předmětu sleduje linii cílových oblastí a věnuje se teorii objektů, objektovým typům, problematice konstruktorů, alokaci a uvolňování paměti, resp. garbage collectoru, základům dědičnosti, referencím, a to v rozsahu nutném pro implementaci jednodušších projektů. Dále se věnuje základům práce ve vybraném prostředí a problematice tvorby GUI aplikací, s důrazem na využití hotových tříd a komponent. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (25.09.2014)

HEROUT, P. Učebnice jazyka Java. České Budějovice : Kopp, 2010.

HEROUT, P. Java - bohatství knihoven. České Budějovice : Kopp, 2003.

KRAVAL, I. Základy objektově orientovaného programování. Praha : Computer Press, 1998.

PECINOVSKÝ, R., VIRIUS, M. Objektové programování 1, 2. Praha : Grada Publishing, 1999.

SPELL, B. Java - programujeme profesionálně. Praha : Computer Press, 2002.

VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 2008.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (04.12.2014)

ZKOUŠKA

Zkouška bude mít část praktickou a část ústní.

Praktická část: Studující obdrží zadání 4 - 6 jednodušších úloh a jeho úkolem bude naprogramovat funkční řešení ve stanoveném časovém limitu. 

Ústní část: Studující obdrží 2 - 3 otázky týkající se základních pojmů nebo rysů jazyka Java a jeho úkolem bude je vysvětlit.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (25.09.2014)

Objektové programovaní

·        koncept OOP

·        třída

·        objekt

·        zprávy

TŘÍDY A ObjektovY

·        deklarace třídy

·        datové složky

·        metody

·        třída a instance třídy

·        konstruktor a implicitní konstruktor

·        proměnná instance this

·        přetěžování konstruktoru

·        proměnné třídy a statické metody

·        zánik objektu a uvolnění paměti

METODY

·        deklarace metody, parametry, návratový typ

·        přetěžování metod

·        platnost proměnných

POLE

·        deklarace pole, délka pole a přístup k prvkům

·        vícerozměrná pole

PRÁCE S ŘETĚZCI

·        řetězec - deklarace a inicializace

·        porovnávání řetězců

·        hledání znaku a subřetězce

·        nahrazování částí řetězce, spojování řetězců

·        konverze mezi základními datovými typy a řetězci

TŘÍDY A DĚDIČNOST

·        přístupová práva a modifikátory deklarace třídy

·        metody a autorizovaný přístup k datům

·        předávání polí a objektů metodám

·        základy dědičnosti

·        dědičnost a konstruktory

·        přístupová práva a dědičnost

·        finální a abstraktní metody

výjimky

·        výjimky - princip funkce

·        vyvolání, zachycení a ošetření výjimky

·        standardní výjimky

VYTVÁŘENÍ GUI APLIKACÍ

·        pojem formulář, vlastnosti, metody

·        základní komponenty a princip přidávání na formulář

·        události formuláře a komponent

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK