PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Design WWW stránek - OB1319304
Anglický název: Designing Web Sites
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 2. sem., PV (OB1319205 nebo OB1319206)}
Ve slož. prerekvizitě: OB1319504
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)
Cílem předmětu Design WWW stránek je rozvinutí praktických dovedností návrhu a realizace WWW aplikací jak po stránce jejich vzhledu, tak i technického řešení. Důraz je kladen na zvládnutí jednotlivých technologií návrhu a implementace obsahu webových aplikací. Součástí výuky je rovněž poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků z oblasti web designu a programování www aplikací spolu s deklarací nejdůležitějších kritérií pro hodnocení www stránek z hlediska technického zpracování, vzhledu a obsahu.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)
 • ASLESON, R., SCHUTTA, N. AJAX Vytváříme vysoce interaktivní webové aplikace. Brno : ComputerPress, 2006. ISBN: 80‑251-1285-3
 • CAREY, Patrick. New perspectives on creating Web pages with HTML, XHTML, and XML: comprehensive. 2nd ed. Boston, Mass.: Thomson/Course Technology, 2006. ISBN 06-192-6801-8.
 • CASTRO, Elizabeth a Bruce HYSLOP. HTML5 a CSS3: názorný průvodce tvorbou WWW stránek. 1. vyd. Překlad Lukáš Krejčí. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3733-8.
 • GOODMAN, Danny. JavaScript bible: comprehensive. 7th ed. Indianapolis, IN: Wiley. ISBN 04-705-2691-2.
 • KADLEC, Tim. Responzivní design profesionálně. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2014. ISBN 978-80-7413-280-3.
 • KRUG, S. Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. Brno : Computer Press, 2003. ISBN: 80-7226-892-9
 • NIELSEN, J. Web.design, průvodce od Jakoba Nielsena. Praha : SoftPress, 2002.
 • ZAKAS, Nicholas C. JavaScript pro webové vývojáře: programujeme profesionálně. Vyd. 1. Překlad Lukáš Krejčí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2509-0.

 Hlavní portály používané ve výuce

Sylabus
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

ASPEKTY DESIGNU WWW STRÁNEK

 • Definice a předměty web designu
 • Design zaměřený na uživatele, obecné typy uživatelů a jejich požadavky
 • Použitelnost a přístupnost webu jako hlavní kritéria hodnocení
 • W3C standardy pro tvorbu webových aplikací
 • Proces web designu - plánování, analýzy a testování webové aplikace
 • Aspekty programování na straně klienta a serveru

ZNAČKOVÉ JAZYKY PRO TVORBU WWW STRÁNEK

 • Struktura a syntaxe HTML, XHTML a XML kódu, zápis parametrů
 • Struktura www dokumentu - strukturální značky
 • Formátování obsahu www stránek - seznamy, tabulky
 • Komponenty pro vkládání multimediálních prvků do HTML
 • Interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat
 • rámcová struktura www dokumentů a její alternativy

STYLY WWW STRÁNEK

 • Kaskádové definice stylu www stránek
 • Globální stylování značek HTML
 • Deklarace tříd a identifikátorů stylu dokumentu
 • Kaskádová struktura CSS a možnosti jejího využití
 • CSS pozicování, změny stylu na základě událostí ve stránce

PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ PROHLÍŽEČE

 • JavaScript jako příklad jazyka na straně prohlížeče
 • Syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek
 • Objektová struktura JavaScriptu, použití vestavěných objektů
 • Příkazy cyklů a podmínek a funkcí, ukázky praktického využití
 • Události a akce JavaScriptu, deklarace a použití handlerů událostí
 • Využití objektu XMLHttpRequest pro dynamický obsah www stránek

PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ SERVERU

 • Principy a specifika serverových programovacích jazyků
 • Správa a konfigurace webového serveru
 • Generování obsahu www stránky serverovou aplikací
 • Přenos dat prostřednictvím protokolu HTTP
 • Práce se soubory na straně serveru
 • Asynchronní metody přenosu dat mezi serverem a prohlížečem (AJAX)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.01.2015)

Požadavky k zápočtu

 • aktivní práce v seminářích včetně zpracování praktických úkolů zadávaných na seminářích a příprava na výuku
 • vytvoření zadané zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu (typicky www aplikace na zadané téma). Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci citované literatury a dalších informačních zdrojů.

Pozn.: Zápočet nemusí být udělen, jestliže úkoly nejsou zpracovávány průběžně.

Požadavky ke zkoušce

Zkouška má část teoretickou a praktickou. Součástí zkoušky je rovněž rozprava nad technologiemi použitými v seminární práci.

 • Teoretická část je vedena ústní formou a ověřuje orientaci v problematice tvorby skriptů pro www stránky. Je spojena s rozpravou o řešení praktické části a seminární práce s hledáním alternativních cest k řešení zadaných problémů.
 • Praktická část spočívá ve vytvoření www aplikace stránek dle zadání a ověřuje praktické dovednosti související s analýzou, tvorbou algoritmů a programových konstrukcí a s užitím datových struktur v prostředí www.

Zkouška bude realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK