PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Tvorba www aplikací - OB1319504
Anglický název: Building Web Applications
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: 14 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
Prerekvizity : {OB1IT13, 3. sem., PV (OB1319304 nebo OB1319305)}
Anotace -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
Cílem předmětu je rozvinutí praktických dovedností vytváření WWW stránek a zajištění jejich dynamických funkcí s použitím skriptů na straně prohlížeče i serveru. Důraz je kladen na validní sestavení struktury stránek, jejich design a programování nad objektovým modelem dokumentu. Součástí výuky je rovněž poskytnutí odpovídajících teoretických poznatků z oblasti tvorby, designu a programování www aplikací spolu s deklarací nejdůležitějších kritérií pro hodnocení www stránek z hlediska technického zpracování, vzhledu a obsahu. Předmět navazuje na předchozí Vývoj aplikací v objektovém prostředí a vytváří z pohledu osvojených kompetencí podklad pro další odborné kurzy, především pak pro výuku ve studijním předmětu Vývoj a administrace databázových aplikací.
Literatura
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)
 • ASLESON, R., SCHUTTA, N. AJAX Vytváříme vysoce interaktivní webové aplikace. Brno : ComputerPress, 2006. ISBN: 80‑251-1285-3
 • CAREY, Patrick. New perspectives on creating Web pages with HTML, XHTML, and XML: comprehensive. 2nd ed. Boston, Mass.: Thomson/Course Technology, 2006. ISBN 06-192-6801-8.
 • CASTRO, Elizabeth a Bruce HYSLOP. HTML5 a CSS3: názorný průvodce tvorbou WWW stránek. 1. vyd. Překlad Lukáš Krejčí. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3733-8.
 • GOODMAN, Danny. JavaScript bible: comprehensive. 7th ed. Indianapolis, IN: Wiley. ISBN 04-705-2691-2.
 • KADLEC, Tim. Responzivní design profesionálně. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2014. ISBN 978-80-7413-280-3.
 • KRUG, S. Web design - nenuťte uživatele přemýšlet. Brno : Computer Press, 2003. ISBN: 80-7226-892-9
 • NIELSEN, J. Web.design, průvodce od Jakoba Nielsena. Praha : SoftPress, 2002.
 • PETRLÍK, L. Jemný úvod do systému UNIX. České Budějovice : Kopp, 1997. ISBN: 80‑85828-28-6
 • VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha : ČVUT, 1997.
 • ZAKAS, Nicholas C, Jeremy PCPEAK a Joe FAWCETT. Ajax: profesionálně. Vyd. 1. Překlad Jiří Koutný. Brno: Zoner Press, 2007. ISBN 978-80-86815-77-0.
 • ZAKAS, Nicholas C. JavaScript pro webové vývojáře: programujeme profesionálně. Vyd. 1. Překlad Lukáš Krejčí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2509-0.

 Další zdroje

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2016)

Zkouška má část teoretickou a praktickou. Součástí zkoušky je rovněž rozprava nad technologiemi použitými v seminární práci.

 • Teoretická část je realizována formou testu s doplňujícími ústními dotazy ověřujícími orientaci v problematice tvorby www stránek a aplikací. Může být spojena s rozpravou o řešení praktické části a seminární práce s hledáním alternativních cest k řešení zadaných problémů.
 • Praktická část spočívá ve vytvoření www stránek dle zadání a ověřuje praktické dovednosti související s analýzou, tvorbou algoritmů a programových konstrukcí a s užitím datových struktur v prostředí www.

Zkouška bude realizována v aplikačním prostředí korespondujícím s výukou.

Sylabus -
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2014)

Témata studijního předmětu

VLASTNOSTI A METODY VÝVOJE V PROTŘEDÍ WWW

 • Struktura technologií, protokolů a služeb využívaných na webu
 • Historie a vývoj jednotlivých webových technologií
 • W3C standardy pro tvorbu webu, validita, verze
 • Specifika programování na straně serveru a prohlížeče

JAZYK HTML JAKO PODKLAD PRO TVORBU WWW STRÁNEK

 • Struktura a syntaxe HTML a XHTML kódu, zápis parametrů
 • Struktura www dokumentu - strukturální značky
 • Formátování obsahu www stránek - seznamy, tabulky
 • Komponenty pro vkládání multimediálních prvků do HTML
 • Interaktivní komponenty HTML jazyka, metody přenosu dat
 • Multimediální prvky webových stránek

DESIGN WWW STRÁNEK

 • Kaskádové definice stylu (CSS)
 • Globální stylování značek HTML
 • Deklarace a využití selektorů CSS
 • Kaskádová struktura CSS a možnosti jejího využití
 • CSS pozicování, změny stylu na základě událostí ve stránce
 • Pokročilé způsoby práce s grafikou, možnosti formátu SVG
 • Responzivní web design, specifika přenosných zařízení

PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ PROHLÍŽEČE

 • JavaScript jako příklad jazyka na straně prohlížeče
 • Syntaxe jazyka, způsoby zápisu do HTML stránek
 • Objektová struktura JavaScriptu, použití vestavěných a vlastních objektů
 • Příkazy cyklů a podmínek a funkcí, ukázky praktického využití
 • Neobtruzivní JavaScript, zpracování událostí, deklarace  handlerů
 • JS knihovny, způsob a možnosti využití vzdálených rozhraní
 • Obsluha lokálního úložiště dat na straně klienta

PROGRAMOVÁNÍ NA STRANĚ SERVERU

 • Principy a specifika serverových programovacích jazyků
 • Generování obsahu www stránky serverovou aplikací
 • Možnosti serverového, souborového úložiště dat (XML, JSON...)
 • Asynchronní metody přenosu dat (AJAX)
 • Základní princip RESP, možnosti distribuce HTTP volání
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PROCHJ/PEDF.CUNI.CZ (29.09.2016)
 • aktivní práce v seminářích včetně zpracování praktických úkolů zadávaných na seminářích či prostřednictvím LMS
 • vytvoření zadané zápočtové práce z oblasti zaměření předmětu (typicky www aplikace na zadané téma). Není-li specifikováno v zadání jinak, požaduje se práce původní, vytvořená samostatně na základě v práci citované literatury a dalších informačních zdrojů.

Pozn.: Zápočet nemusí být udělen, jestliže úkoly nejsou zpracovávány průběžně.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK