PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Elektronika a elektrotechnika II - OB1319303
Anglický název: Electrotechnics and Electronics II.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : OB1319103
Je prerekvizitou pro: OB1319605
Anotace -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2014)
Předmět je určen pro studenty oboru Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - jednooborové bakalářské studium. Posláním předmětu Elektronika a elektrotechnika II je prohloubit znalosti studentů v tématech zaměřených elektrotechnicky včetně číslicové techniky s ohledem na možnosti aplikace v edukační sféře. Poznatky se týkají magnetického a elektromagnetického pole, vybraných číslicových, resp. hybridních obvodů, funkcí a využití elektronických a elektrotechnických prvků, obvodů a aplikací včetně přístrojů v domácnostech, výroby a rozvodů elektřiny, měření elektrických veličin. Kromě teoretických částí je součástí předmětu i cvičení, ve kterém studenti řeší samostatně příklady z dané oblasti.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (22.10.2016)

Základní studijní literatura:

 • BERKA, Š., FORMÁNEK, M., KUBICA, L. Elektrotechnická schémata a zapojení 2. Praha : BEN, 2010.
 • BIČÁK, J., LAIPERT, M.,VLČEK, M. Lineární obvody a systémy. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2007.
 • BOHÁČEK, J. Metrologie. Praha : Vydavatelství ČVUT FEL, 2011.
 • BRTNÍK, B. Základní elektronické obvody. Praha : BEN, 2011.
 • DOLEČEK, J. Moderní učebnice elektroniky komplet. Praha : BEN, 2009.
 • MATOUŠEK, D. Číslicová technika. Praha : BEN - technická literatura, 2002.
 • RIPKA, P., ĎAĎO, S., KREIDL, M., NOVÁK, J. Senzory a převodníky. Praha : Vydavatelství ČVUT FEL, 2011.
 • UHLÍŘ, I. a kol. Elektrické obvody a elektronika. Praha : ČVUT, 2002.
 • VOBECKÝ, J., ZÁHLAVA, V. Elektronika. Praha : Grada, 2001.
 • VOBECKÝ, J., ZÁHLAVA, V. Elektronika: součástky a obvody, principy a příklady. Praha : Grada Publishing, 2005.

Doporučená studijní literatura:

 • BRTNÍK, B. Elektrické obvody v příkladech. Praha : BEN, 2010.
 • BRTNÍK, B., MATOUŠEK, D. Elektronické prvky. Praha : BEN, 2011.
 • DOLEČEK, J. Základy elektroniky, ideální a reálné prvky, Praha : BEN, 2007
 • HAVLÍČEK, V., ZEMÁNEK, I. Elektrické obvody 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2006.
 • JURÁNEK, A. MultiSIM - elektronická laboratoř na PC. Praha : BEN, 2008.
 • KANTNEROVÁ, I. Sbírka příkladů z číslicové techniky. Praha: Idea servis, 2010, ISBN 80-85970-66-1.
 • KŘENEK, M. a kol. Elektrotechnika kolem nás. Praha : Fortuna, 1997.
 • LEPIL, O., ŠEDIVÝ, P. Fyzika pro gymnázia - elektřina a magnetismus. Praha : Prométheus, 2000.
 • NOVÁK, D. Elektrotechnické stavebnice v technické výchově. Praha : PEF UK, 1997.
 • Server o elektronice a programování. Dostupné z: http://www.mcu.cz.
 • Server o elektronice. Dostupné z: http://www.elektronika.cz.

&  KANTNEROVÁ, I. Sbírka příkladů z číslicové techniky. Praha: Idea servis, 2010, 277 s. ISBN 80-85970-66-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.10.2016)

Podmínky pro připuštění ke zkoušce:

 • zpracování cvičení a řešení příkladů ve výuce, příprava na další cvičení podle zadaných úkolů
 • zpracování a odevzdání seminární práce; témata a náležitosti seminárních prací jsou upřesněny ve výuce,
 • úspěšné absolvování testů ve výuce.

Student nebude připuštěn ke zkoušce, jestliže více než jeden úkol bude odevzdán po termínu nebo bude zpracován v nevyhovující kvalitě nebo u souhrnného testu bude hodnocení známkou 4.

Zkouška sestává z ověření teoretických znalostí, schopnosti aplikovat poznatky do praktických řešení a dovednosti analyzovat chování základních elektrických obvodů, modulů a zařízení.

Sylabus -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (11.09.2014)

Cílem předmětu je studenty vybavit příslušnými vědomostmi a kompetencemi z oblasti elektřiny, principů analýzy elektrických obvodů a jejich aplikace na konkrétní obvody včetně numerického řešení v těchto tematických okruzích: magnetické a elektromagnetické pole (principy, veličiny, vztahy, prvky, aplikace), číslicová technika (elementární hradla a struktury, sekvenční a kombinační obvody, integrované obvody a příklady aplikací), základní vlastnosti a použití vybraných polovodičových prvků (operační zesilovače, A/D a D/A převodníky, vícevrstvé součástky), elektrické obvody a moduly, aplikovaná elektrotechnika (funkce a příklady vybraných pasivních a aktivních elektronických obvodů, modulů a zařízení, senzory a čidla, elektrické akční členy, jednočipové mikropočítače, zdroje napětí a proudu, elektrotechnické stavebnice, vzdálené laboratoře), měření elektrických veličin a generátory signálu, výroba a rozvod elektřiny, aplikace pro elektrotechnické výpočty a znázorňování.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D. (22.10.2016)

Podmínky pro získání zápočtu:

 • zpracování cvičení a řešení příkladů ve výuce, příprava na další cvičení podle zadaných úkolů
 • zpracování a odevzdání seminární práce; témata a náležitosti seminárních prací jsou upřesněny ve výuce,
 • úspěšné absolvování testů ve výuce.

Student nebude připuštěn ke zkoušce, jestliže více než jeden úkol bude odevzdán po termínu nebo bude zpracován v nevyhovující kvalitě nebo u souhrnného testu bude hodnocení známkou 4.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK