PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematika II - OB1319201
Anglický název: Mathematics II.
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBI1I105A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Battistová
Prerekvizity : OB1319101
Anotace -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2014)
Předmět Matematika II je bezprostředním pokračováním předmětu Matematika I. Jeho hlavním posláním je zvýšit připravenost studentů ke studiu předmětů aprobace. Současně je předmět orientován i na prohloubení některých témat souvisejících s aplikacemi v oblasti digitálních technologií. Cílem studijního předmětu Matematika II je vybavit studenty příslušnými vědomostmi a kompetencemi v oblastech diferenciálního a integrálního počtu, operací v množině komplexních čísel a základní analytické geometrie v rovině a planimetrie. Ukazuje rovněž na možnosti využití nástrojů IT pro řešení matematických problémů, především v oblasti konstrukce a modelování vlastností kuželoseček i prostorových objektů. Předmět si též klade za cíl přiblížit studentům možnosti využití počítačů při simulaci matematických zákonitostí a jejich následné aplikace v technické praxi.
Literatura
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2014)
 •       Bartsch, H. J.: Matematické vzorce. Praha : Mladá fronta, 1996.
 •      Bočerk, L., Zhouf, J.: Planimetrie. Praha : PedF UK 2009.
 •       COUFAL, J., KLŮFA, J. Učebnice matematiky I. Praha : VŠE 1996.
 •       Kuřina, F.: Deset pohledů na geometrii. Praha : MÚ ČSAV, 1996 .
 •       Kuřina, F.: 10 geometrických transformací. Praha : Prometheus 2002.
 •       KOČANDRLE, M., BOČEK, L. Matematika pro gymnázia - analytická geometrie. Praha : PROMETHEUS, 2006.
 •       POLÁK, J. Přehled středoškolské matematiky. Praha : PROMETHEUS, 1997.
 •       PRACHAŘ, O., JELÍNKOVÁ, J. Průvodce předmětem matematika II. : Úlohy z obyčejných diferenciálních rovnic. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007.
 •       REKTORYS, K. Přehled užité matematiky I., II.  Praha : Prometheus, 2000.
 •       Tkadlec, J. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné.  Praha :  ČVUT, 2004.
 •       http://wiki.geogebra.org/cs/
 •       http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/vera.setmanukova.dp/?page=konstrukceE&pkonstrukce=1
Sylabus -
Poslední úprava: BATTIST/PEDF.CUNI.CZ (13.02.2014)

ELEMENTY DIFERENCIÁLNÍCH ROVNIC

·      základní pojmy, obecný integrál, partikulární integrál diferenciální rovnice, rovnice prvního řádu, separace proměnných, lineární homogenní rovnice

 

KOMPLEXNÍ ČÍSLA

·      základní pojmy, početní operace s komplexními čísly, geometrický význam operací s komplexními čísly

 

ANALYTICKÁ GEOMETRIE V ROVINĚ

·      analytické vyjádření kuželoseček, vzájemná poloha přímky a kuželosečky, tečny, konstrukce kuželoseček

 

PRÁCE S GEOGEBROU

·      řešení problémových úkolů z oblasti planimetrie, orientace na základní planimetrické konstrukty a objekty (Trigonometrie, Appolloniovy úlohy, ...)

·      počítačové konstrukce a modelování vlastností a vztahů kuželoseček a příbuzných útvarů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Petra Vaňková, Ph.D. (17.02.2014)

·     Aktivní práce v seminářích

·     60% úspěšné absolvování testů (průběžně v semestru) orientovaných na ověření úrovně získaných vědomostí v rozsahu výuky

·     vypracování úkolů daných v semestru v prostředí GEOGEBRA (v podpoře MOODLE) a závěrečného úkolu dle zadání

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK