PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Didaktika literatury II - O02304047
Anglický název: Didacties of Literature II
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3
Staré označení: DILI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Hausenblas
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02304031
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (14.04.2005)
Základní seminář je založen na řešení modelových situací a na praktické aplikaci různých metod literární výchovy. Návazné volitelné semináře se věnují konkrétním problémovým okruhům oborové didaktiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. (14.04.2005)

Z. Kožmín: Tvořivý sloh, Praha 1995

E. Machková: Základy dramatické výchovy, Praha 1980

Časopisy Český jazyk a literatura a Čtenář

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2007)

Charakteristika kurzu:
Pokusíme se vyjasnit a vymezit u několika reprezentativních zjevů české literatury (proudů, období,

autorů nebo děl) proč a čím by mohly stát žákům a studentům mezi 6. a 13. ročníkem vzdělávání (na 2. -

3. stupni škol) za to, aby se jimi zabývali. K jednotlivým zjevům promyslíme a připravíme postupy a

metody pro výuku tak, abychom udrželi zájem žáků a jejich aktivitu v učení a abychom obohatili jejich

čtenářství o prožitky, dovednosti, znalosti i pojmy.

K tomu bude třeba:
důkladně přečíst na každý ze seminářů příslušná literární díla a k nim i některá odborná pojednání - četba s

porozuměním a její písemná reflexe bude povinná

prostudovat, co nabízejí platné i chystané školské dokumenty (osnovy a RVP) a diskuse kolem nich -

obeznámenost bude kontrolována

řádně pochopit, co znamenají potřebné pojmy a termíny literárněvědné i údaje literárněhistorické -

pochopení pojmů a termínů ve vztahu k chápání literárního díla bude vyžadováno

vypracovat u každého ze zjevů svůj vlastní plán výuky a odevzdat ho písemně v semináři - odevzdání v

kvalitě odpovídající poznatkům ze semináře bude podmínkou zápočtu

prezentovat v semináři průběžně a soustavně své znalosti, zkušenosti a plány ostatními- pasivita bude

sankcionována náhradními úkoly

Práce v semináři (jako práce s dětmi ve třídě) bude silně kooperativní (aby pochopení smyslu díla vznikalo

společným úsilím) a zároveň individuální (aby si každý účastník odnesl své plány hodin konzultované s

kolegy).

Cíle kurzu:
Kurs má studentům pomoci, aby v jeho průběhu a po skončení mohli:

číst literární díla "školní četby" s pochopením pro zájem žáků

podle idejí a emocí v díle nabízených a podle jeho literárního významu konstruovat činnosti pro hodiny

literární výuky

vytvořit si zásobu plánů lekcí připravených k dotváření podle třídy žáků

získat zásobník aktivizačních metod a postupů pro výuku literatury

lépe chápat a pro výuku využívat přirozené procesy četby, porozumění a prožívání

sdílet s druhými své prožitky a myšlenky a využívat jich pro výstavbu lekcí

přiměřeně a smysluplně hodnotit procesy a činnosti v hodinách literatury

smysluplně a srozumitelně propojovat roli učitele čtenářů s rolí učitele kultury

Požadavky k udělení zápočtu:
aktivní přítomnost v seminářích - trvalé vyjadřování vlastního stanoviska, diskuse, zpracování zadaných

úloh, prezentace individuálně i skupinově vypracovaných materiálů,

četba a zpracování textů z krásné a odborné literatury v předepsaném rozsahu,

plány lekcí: zcela praktické, ale systémově podložené přípravy (příp. prezentace) vlastních lekcí zpracující

probíraná "témata literární výuky" podle přístupů poznaných v semináři.

Hledáme zájemce, kteří by si od října do půli listopadu 07 chtěli

vyměňovat emaily v angličtině s americkými studentkami/studenty

učitelství z Grand Valley University (Mi) o četbě dětských knih a o

rozvoji čtenářství, o čtenářských zvycích a případně o nedávné české

historii. Ozvěte se co nejdříve na hausen@ecn.cz . Více na

literárně-didaktickém webu O. Hausenblase.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK