PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Historická mluvnice ČJ I - O02303012
Anglický název: Historical Grammar of Czech
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok3,Rok4
Staré označení: HIML
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Bohemistika
Prerekvizity : O02303011
Anotace -
Poslední úprava: SMEJKALO (08.04.2005)
Vývoj spisovné češtiny. Hláskové změny a diachronní fonologie. Morfologie, syntax a lexikální sémantika staré češtiny. Jazyková interpretace staročeských literárních památek.
Literatura
Poslední úprava: SMEJKALO (05.09.2005)

Bělič, J. - Kamiš, A. - Kučera, K.: Malý staročeský slovník. Praha 1978.

Komárek, M.: Historická mluvnice česká I. Praha 1969.

Lamprecht, A. - Šlosar. D. - Bauer, J.: Historická mluvnice

češtiny. Praha 1986.

Porák, J.: Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13. - 18. stol.)

Praha 1979.

Sylabus
Poslední úprava: SMEJKALO (26.09.2005)

Studijní obor: Učitelství ČJL pro 2.st. ZŠ a SŠ

Kurz K 12 Historická mluvnice ČJ I

Ukončení: zápočet

Vyučující: doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc., PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D., PhDr. Blanka Michalová, Ph.D.

Požadavky k zápočtu: písemná práce (test)

Forma zkoušky: ústní

Cíl kurzu: Pochopení historického vývoje jazykového systému češtiny v jednotlivých jazykových plánech, a to s přihlédnutím ke geografickému rozrůznění češtiny.

Obsah kurzu:

Kurz navazuje na poznatky získané v základech slavistiky a ve staroslověnštině. Objasňuje vznik staročeského jazykového systému ze systému pozdně praslovanského a dále sleduje vývoj českého hláskosloví, tvarosloví, slovotvorby a syntaxe. Sledují se jevy, jimiž se začala odlišovat slovenština od češtiny i jevy, které daly základ nářečnímu rozrůznění. Přednáška seznamuje studenty s různým přístupem k hodnocení vývoje hláskových změn, zejména s poznatky nejnovějšími. V morfologii jde především o změny substantivního systému kmenového na systém rodový, u sloves o pochopení staršího systému temporálního.

Seminář je zaměřen na práci se staročeskými texty, při níž studenti prakticky poznávají staročeské jevy fonologické, morfologické, slovotvorné, lexikální a syntaktické. Těžištěm práce je historické hláskosloví i jeho odraz v staročeské grafice. Studenti se učí transkribovat stč. text do novočeského pravopisu, seznamují se se stč. pravopisnými systémy a zvláštnostmi. Osvojují si náležité termíny z této oblasti a dospívají k systemizaci poznatků. Ostatní jevy, tj. morfologické, lexikální, slovotvorné a syntaktické poznávají do té míry, jak jsou obsaženy v probíraných textech. Pracují s etymologickými a staročeskými slovníky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK