PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Zoologie bezobratlých - O02302012
Anglický název: Invertebrate Zoology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/3 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2302014
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: ZOBE
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Je záměnnost pro: OB2302014
Anotace -
Poslední úprava: Erudio ()
Taxonomie, speciace, binomický systém názvosloví, klasifikace bezobratlých, charakteristika vyšších taxonů a fylogenetické vztahy, vnější morfologie, parazitické životní cykly, transportní systémy, dýchání, ochrana a lokomoce, výživa, reprodukce a vývoj, adaptace k biotopům.
Literatura
Poslední úprava: Erudio ()

Buchar, J.: Stručný přehled zoologie bezobratlých. Praha, UK Praha, 1992.

Buchar, J.: Stručný přehled soustavy bezobratlých. Praha, Peres, 1995.

Losos, B.: Ekologie živočichů. Praha, SPN, 1984.

Sylabus
Poslední úprava: HANELL/PEDF.CUNI.CZ (22.01.2012)

1/ Taxonomie, nomeklatura, binominální nomenklatura, princip typů, principy popisů nových druhů, rozdělení kmenů živočichů, typy tělních dutin. Diblastica, Salinely, Vločkovci, Houbovci, Žahavci, vznik korálových atolů a útesů, jejich ohrožení, Žebernatky, Rybomorky, Sépiovky, Plazmodiovky (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech).

 

2/ Triblastica, Schizocoelia, Ploštěnci, vývojové cykly vybraných druhů, ektoparazitismus, endoparazitismus, Pásnice, Mechovnatci, Pseudocoelia, Vířníci, Hlístice, Břichobrvky, Vrtejši, Čelisťovky, Micrognathozoa, Hlavatci, Rypečky, Korzetky, Ploutvenky, Strunovci (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

3/ Coelomata, Oligomerní coelomata, Měkkýši (Aplacophora, Polyplacophora, Monoplacophora, Gastropoda, Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda), typy schránek, typy a vznik perel, Sumýšovci, Rypohlavci (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

4/ Polymerní coelomata, Kroužkovci (Polychaeta, Myzostomida, Aphanoneura, Clitellata, význam žížal, Drápkovci, Želvušky, (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech), anabióza

 

5/ Členovci, Trojlaločnatci, Klepítkatci (Merostomata, Arachnida - Scorpionida, Uropygi, Amblypygi, Araneida, Pseudoscorpionida, Solifugida, Opilionida, Acari) Nohatky (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

6/ Korýši (Remipedia, Cephalocarida, Branchiopoda, Maxillopoda, Malacostraca), (u všech skupin základy morfologie, výskyt význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech), gastronomický význam, bioindikace

 

7/ Stonožkovci (Chilopoda, Symphyla, Pauropoda, Diplopoda), Šestinozí, Entognatha (Protura, Collembola, Campodeina), (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

8/ Ectognatha, Hmyz, Archeognatha, Zygentoma, Pterogyta (Palaeoptera, Ephemeroptera, Odonata), (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

9/ Hmyz, Neoptera (Plecoptera) , Polyneoptera (Blattodea, Isoptera, Mantodea, Zoraptera, Grylloblatodea, Ensifera, Caelifera, Phasmodea, Embioptera, Dermaptera), (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

10/ Hmyz, Paraneoptera (Psocoptera, Phthiraptera, Thysanoptera, Hemiptera) (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

11/ Holometabola (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera, Coleoptera, Strepsiptera) (u všech skupin základy morfologie, výskyt a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

12/ Holometabola (Mecoptera, Trichoptera, Lepidoptera, Diptera, Siphonaptera, Hymenoptera), význam vybraných taxonů v ekosystémech, význam hmyzu, užitkové a užitečné druhy, škodlivé druhy z pohledu člověka, druhy hmyzu ohrožené a zákonem chráněné, hmyzí produkty využitelné člověkem (hedvábí, med, mateří kašička, propolis, vosky, laky, hmyzí jedy)

 

13/ Entoprocta, Cycliophora, Bryozoa, Phoronida, Deuterostomia - Echinodermata, Hemichordata, (u všech skupin základy morfologie, výskyt, význam a příklady druhů, význam vybraných taxonů v ekosystémech)

 

14/ Bezobratlí a prostředí (kryptismus, průmyslový melanismus, mimikry, aposematismus, batesovský mimetismus, müllerovský mimetismus, peckhemovský mimetismus, washmannovský mimetismus, mimetický polymorfismus, automimikry, somatolýza, mezidruhové vztahy, populační dynamika, kalamitní škůdci, potravní chování, péče o potomstvo)

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. (04.11.2014)

Pro získání zápočtu a připuštění k písemné části zkoušky jsou nutné následující položky:

 

- 80% účast na cvičeních (jsou povoleny dvě absence z deseti cvičení)

- odevzdání protokolů (pouze z hodin, na kterých byl student přítomen a bez pitvy hlemýždě)

- poznávačka deseti objektů; pro úspěšné složení poznávačky je třeba pojmenovat a systematicky zařadit nejméně sedm z nich

 

Přesné termíny poznávačky vyhlašuje vedoucí cvičení. Zkoušení bude probíhat v lednu a bude-li to potřeba, také v únoru. Poznávačka je ústní a adeptovi při ní bude předloženo deset obrázků, trvalých preparátů nebo živých objektů ze seznamu organismů, poskytnutého na cvičení. Mimo název organismu a jeho systematické zařazení (stačí česky) jsou stejně jako u biologie jednobuněčných organismů vyžadovány dvě další informace (morfologie, biologie a ekologie organismu a další). Požadavky na protokoly budou specifikovány na prvním cvičení.

 

Pokud student splní podmínky zápočtu, bude připuštěn k písemné zkoušce.

Zkoušení bude probíhat jak testovou formou (zaškrtávání správných odpovědí), tak odpovídáním na otevřené otázky a součástí testu je také krátká poznávačka, zaměřená na zástupce středoevropské fauny (zadána ve formě perokreseb přímo v zadání).

Termíny zkoušky vyhlašuje přednášející.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK