PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Fyziologie rostlin - O02302005
Anglický název: Plant Physiology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (65)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2302007
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: FYRO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Prerekvizity : O02302002
Je záměnnost pro: OB2302007
Anotace -
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2008)
Předmět fyziologie rostlin, základní pojmy, metabolismus rostlin, fotosyntéza, primární a sekundární fáze fotosyntézy (C3, C4 a CAM rostliny), metabolismus hub a baktérií, růst a vývoj rostlin, buněčný cyklus (mitóza, meióza), fytohormony, rozmnožování rostlin (pohlavní a nepohlvní), pohyb rostlin, praktická cvičení.
Literatura
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2008)

Procházka, S et al. (1998): Fyziologie rostlin. Academia. Praha.

Kincl, M., Krpeš, M. (1994): Fyziologie rostlin. Ostravská univerzita. Ostrava.

Dvořák, P. (1991): Cvičení z fyziologie rostlin. Univerzita Karlova. Praha.

Sylabus
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (03.02.2008)

Obsah kurzu:

A. Přednášky:

l. Fyziologie rostlin, rostlina a voda:

vymezení vědního oboru, předmět oboru, vztahy k jiným biologickým oborům, metody výzkumu, historie, definice rostlin, fce vody v rostlinném organismu, pohyb vody v rostlině (difúze, konvekce, osmóza, osmotický, matricový, turgorový a vodní potenciál, hypotonické, hypertonické, izotonické prostředí, plazmolýza, plazmoptýza), příjem a vedení vody rostlinou (pasivní, aktivní) , kořenový vztlak, transpirační proud, gutace, koheze, adheze, kapilarita, osmoregulace rostliny, evapotranspirace, půda.

2. Minerální výživa rostlinného organismu:

fyziologická definice pojmu minerální výživa, biogenní prvky, sušina, kvantiativní a kvalitativní zastoupení biogenních prvků, živné roztoky, příjem a transport minerálních látek, pasivní transport, aktivní transport, mechanizmy aktivního transportu, asimilace a funkce minerálních živin (anorganické, organické).

3. Fotosyntéza:

základní princip, struktura a funkce chloroplastů, princip excitace a přenosu elektronů v rámci redoxní kaskády, struktura a funkce fotosystému (PS I a II), primární (světelná) fáze fotosyntézy (fotolýza, vznik ATP a NAHDPH+H, redoxní kaskáda, cyklická a acyklická fotofosforylace), sekundární (temnostní) fáze (Calvinuv cyklus, syntéza látek z produktů Calvinova cyklu /sacharóza, škrob, fruktany/, fotorespirace, C3, C4 a CAM rostliny), vnější faktory ovlivňující fotosyntézu.

4. Respirace:

procesy respiračního metabolismu (glykolýza, pentózový cyklus, Krebsův cyklus, oxidativní fosforylace), syntéza z meziproduktů respiračního metabolismu, dýchání rostlin a faktory vnějšího prostředí, hmyzožravé rostliny, autotrofie x heterotrofie, saprofytismus, parazitismus, mixotrofie, symbióza, mikorhiza, rozdělení organismů podle typu metabolismu.

5. Vývoj rostlinného organismu:

definice vývoje (růst, diferenciace), iniciály, meristémy, embryonální fáze (buněčný cyklus, mitóza, cytokineze, meióza), expanzní fáze, diferenciační fáze.

6. Regulace růstu a vývoje:

regulace růstu a vývoje na vnitrobuněčné, mezibuněčné úrovni a vnějšími faktory, fytohormony (auxiny, giberliny, cytokinny, abscisiny, ethylen), fytochromový a flavinový komplex, fotoperiodismus, etiolace, biorytmicita.

7. Ontogeneze a pohyby rostlin:

ontogenetické fáze, klíčení semen, kvetení (jarovizace), zrání plodů (anemochorie, barochorie, hydrochorie, zoochorie, autochorie, klimakterické a neklimakterické plody), opadání listů a plodů, stárnutí a odumírání rostlin nebo jejich částí (apoptóza x nekróza), pohyby rostlin (fyzikální, vitální, indukované, neindukované, taxe, tropismy, nastie).

B. Cvičení:

Potřeby: pracovní plášť, sešit bez linek nebo volné listy papíru (A4), obyčejná tužka, propiska.

1. Osmotická hodnota rostlinných buněk.

2. Chemická analýza rostlinného organismu.

3. Rostlinná barviva jejich vlastnosti a rozklad.

4. Kontrola laboratorních protokolů, udělení zápočtu (docházka, protokoly, znalosti postupů a principů jednotlivých pokusů).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: VASILIS/PEDF.CUNI.CZ (28.07.2014)

Ústní zkouška, znalost učiva v rozsahu sylabu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK