PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Anatomie a morfologie rostlin - O02302002
Anglický název: Plant Anatomy and Morphology
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (100)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok1
Staré označení: AMRO
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Biologie
Záměnnost : OB2302002
Je záměnnost pro: OB2302002
Anotace -
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)
Cílem kurzu je seznámení studentů se stavbou rostlinného těla ve vztahu k evoluci, k jeho funkcím a adaptacím. Vlastním obsahem je cytologie (rostlinná buňka, její submikroskopická struktura), histologie (vznik pletiv, pletiva podle tvaru buněk a vývinu buněčné stěny, pletiva meristematická a pletiva trvalá), organologie (primární a sekundární stavba, morfologie a metamorfózy kořene, stonku a listů), reprodukční orgány, rodozměna a její vývoj u řas, hub, chromist, mechorostů, plavuní, přesliček, kapradin, rostlin nahosemenných a krytosemenných, vznik a stavba květu, oplození, vývoj semene a plodu. V rámci laboratorních prací studenti poznávají různé botanické mikrotechniky, zhotovují preparáty cytologické a histologické, preparáty reliefové. Učí se zhotovovat příčné i podélné řezy a připravují si trvalé preparáty pro svou budoucí pedagogickou praxi. Součástí těchto úvodních praktik je též vytváření základních laboratorních a hygienicko-bezpečnostních návyků při laboratorních parcích.
Literatura
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)

ROSYPAL,S. a kol.: Fylogeneze, systém a biologie organismů.

Praha, SPN l992.

ROMANOVSKÝ, A. a kol.: Obecná biologie. Praha, SPN l985.

ROSYPAL,S. a kol.: Přehled biologie. Praha, SPN l993.

ČERNOHORSKÝ,Z.: Základy rostlinné morfologie. Praha, SPN l968.

KURSANOV,L.J.: Botanika I. Praha, ČSAV l954.

DOSTÁL,J.: Morfologie a základy fylogeneze rostlin. Praha,

SPN l957.

DOSTÁL, P.: Výklad anatomicko-morfologické terminologie rostlin.

1.a 2. část, Praha, Pedagogické centrum 1998 - 1999.

DOSTÁL, P.: Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech.

Praha, UK - Pedagogická fakulta 2004.

HADAČ, E. a kol.: Praktická cvičení z botaniky. Praha, SPN l967.

STŘIHAVKOVÁ,H., DOSTÁL,P.: Praktikum z botaniky. Praha, SPN

l978.

VOTRUBOVÁ,O.: Anatomie rostlin. Praha, Karolinum 1996.

PAZOUREK, J.: Atlas anatomické stavby rostlin. Praha, Univerzita

Karlova 1992.

LHOTSKÝ, S.: Cytologie a anatomie rostlin. Praha, SPN 1962.

NĚMEC, B.: Botanická mikrotechnika. Praha, ČSAV 1955.

SLAVÍKOVÁ, Z.: Morfologie rostlin. Praha, Karolinum 2002.Sylabus
Poslední úprava: PAVLASO/PEDF.CUNI.CZ (12.01.2012)

A. Přednášky

 

l. Předmět a metody zkoumání v rostlinné anatomii a morfologii,

cytologie, histologie, organologie.

Rostlinná cytologie, stavba protoplastu, živé struktury.

 

2. Neživé uzavřeniny v buňce, vakuoly, uzavřeniny v plastech.

Buněčná stěna, funkce a stavba buněčné stěny.

3. Histologie rostlin, vznik pletiv.

Druhy pletiv a soustavy pletiv.

Pletiva dělivá a trvalá, soustava pletiv dělivých.

 

4. Soustava pletiv krycích, primární a sekundární pletiva

krycí.

Průduchy, trichomy, emergence.

Soustava pletiv základních, sekreční buňky, mléčnice.

 

5. Soustava pletiv vodivých a zpevňovacích.

Sítkovice, cévy a cévice, vodivý parenchym, buňky průvodní.

Lýková a dřevní část svazků cévních, typy svazků cévních.

 

6. Organologie rostlin, ústroje vegetativní a reprodukční.

Stélka nižších rostlin, rozlišené tělo vyšších rostlin.

Kořen, funkce a vnitřní stavba kořene, větvení kořene,

druhotné tloustnutí kořene, přeměny kořene.

Morfologie kořene a kořenové soustavy.

 

7. Nadzemní části rostliny (prýt), stonek.

Funkce stonku, jeho růst a primární stavba, větvení stonku.

Sekundární stavba stonku a jeho druhotné tloustnutí.

Přeměny stonku, vegetativní ústroje a prostředí.

 

8. Listy, funkce listů, jejich zakládání a růst.

Stavba listů, vnější a vnitřní stavba, morfologie listové

čepele.

Přeměny listů.

 

9. Ústroje reprodukční, pohlavní a nepohlavní rozmnožování

rostlin.

Rozmnožování výtrusných rostlin, rozmnožování semenných

rostlin.

Rozmnožování hub, řas, mechorostů, kapradin, plavuní a

přesliček.

 

lO. Květ, původ a stavba květu.

Květní lůžko, obaly květní, tyčinky, plodolisty.

Květenství a jeho typy.

 

ll. Opylení a oplození, vývoj semene a plodu.

Stavba semene, stavba plodu.

Typy plodů, plody dužnaté a suché.

Souplodí a plodenství.

 

l2. Závěrečná shrnující přednáška doplněná filmovou projekcí a

videoprojekcí.

 

B. Praktika

 

l. Mikroskop a jeho stavba, práce s mikroskopem.

Příprava jednoduchého vodního preparátu, kresba a popis.

 

2. Buňka a buněčné součásti.

Pozorování chloroplastů, jádra, vakuol, buněčné stěny, různých

typů buněk.

 

3. Rostlinná pletiva.

Parenchymatické pletivo, kolenchym, prosenchym, sklerenchym.

 

4. Svazky cévní, příčné a podélné řezy stonkem.

Bočný svazek cévní u jednoděložných rostlin, dvojbočné svazky

u tykvovitých rostlin, podélný řez svazkem cévním.

 

5. Řez listem břečťanu, řez jehlicí borovice, otisk listové pokož-

ky dvouděložné a jednoděložné rostliny.

 

6. Závěrečné praktikum, udílení zápočtů na základě docházky na

praktika a na základě předložených pracovních protokolů.

Pozorování pylových zrnek větrosprašných a hmyzosprašných

rostlin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK