PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální praktikum III pro obor Fyzika zaměřená na vzdělávání (3. ročník) - NUFY999
Anglický název: Practical Course in Physics III for Education Focused Physics
Zajišťuje: Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Garant: Mgr. Hana Kudrnová
Kategorizace předmětu: Fyzika > Učitelství fyziky
Neslučitelnost : NUFY099
Záměnnost : NUFY099
Je neslučitelnost pro: NUFY099
Je záměnnost pro: NUFY099
Anotace -
Poslední úprava: G_F (28.05.2012)
Vybrané fyzikální úlohy z optiky, atomistiky a základní úlohy z jaderné fyziky. Posluchači mají možnost si ověřit základní fyzikální zákonitosti jak z vlnové tak i korpuskulární podstaty světla. Podrobnější informace na http://www.mff.cuni.cz/iso/study/xbk/zfp/home.htm
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_F (28.05.2012)

Vybrané fyzikální úlohy z optiky, atomistiky a základní úlohy z jaderné

fyziky. Posluchači mají možnost si ověřit základní fyzikální zákonitosti

jak z vlnové tak i korpuskulární podstaty světla.

Literatura
Poslední úprava: G_F (28.05.2012)

Pelant I., Kohlová V., Fiala J., Pospíšil J., Fahnrich J.: Fyzikální praktikum III - Optika, matfyzpress, Praha 2005

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření I, SPN, Praha 1983

Englich J.: Úvod do praktické fyziky I, Zpracování výsledků měření, Matfyzpres, Praha 2006

Brož J., Roskovec V., Valouch M.: Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha 1980

internetové stránky Základního fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/

Doplňková literatura:

Sprušil, B., Zielenicová, P.:Úvod do teorie fyzikálních měření. SPN, Praha 1986

Brož J., a kol.: Základy fyzikálních měření II, SPN, Praha 1974

Metody výuky
Poslední úprava: G_F (28.05.2012)

praktikum

Sylabus -
Poslední úprava: G_F (28.05.2012)

Odraz a lom světla, disperze (měření indexu lomu skel a kapalin, refraktometry)

Geometrická optika, optické zobrazení (měření parametrů zobrazovacích soustav, vady zobrazení)

Interference a difrakce (Michelsonův a Jaminův interferometr, aplikace interferenčních jevů, měření poloměrů křivosti čoček, měření vlnových délek, měření indexu lomu, ohybové jevy v laserovém svazku, mřížkový spektrometr)

Polarizace světla (ověření Malusova zákona, stáčení polarizační roviny, dvojlom, interference polarizovaného světla, rotační disperze křemene, Kerrův jev)

Optická spektroskopie (vlastnosti rentgenového záření)

Kvantová optika a optoelektronika (optoelektronické zdroje světla a detektory záření, polovodičový laser)

Studium fotoefektu (určení Planckovy konstanty)

Měření rezonančních a ionizačních potenciálů rtuti (Franck-Hertzův pokus)

Studium Geiger-Müllerova počítače

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK